Zajímavá stavba

Kampus Palace – z hotelu bydlení pro studenty

V samém centru Ostravy vznikla rezidence s názvem Kampus Palace. Původní hotel na Smetanově náměstí teď tedy nabízí bydlení pro studenty. Zájem o ubytování je velký, doufejme, že se bude v rekonstrukci hotelového komplexu pokračovat – zatím byly obnoveny dvě stavby, další tři na rekonstrukci čekají.

Na Smetanově náměstí se nachází Národní divadlo Moravkoslezské a park s fontánou, nedaleko pak obchodní centrum Nová Karolina, sportovní areály, Stodolní ulice i výstaviště Černá louka. Areál původního hotelu Palace vznikl postupným propojováním pěti původně samostatných objektů a dvorních přístaveb – nejstarší část jeho komplexu pochází z konce 19. století, nejnovější ze šedesátých let 20. století. Objekt je součástí památkové zóny Moravská Ostrava, jednotlivé budovy však památkově chráněny nejsou. Rekonstrukce se týkala pouze dvou domů, vybudovaných v různých obdobích a od sebe navzájem oddilatovaných. Rekonstruovány byly historické objekty označené jako Pošta a Opera.

Hotel byl postavený v roce 1912 podle návrhu architekta Wunibalda Reiningera ve stylu doznívající secese, s výraznými ornamentálními pásky. Postupně se rozrůstal, takže jej tvořilo pět propojených budov.V parteru jsou kavárna a cukrárna, dále také dvě restaurace

Původní konstrukce
Objekt Pošta má železobetonový skelet, vytvářející v prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží trojtrakt, v dalších podlažích dvojtrakt. Skelet je uspořádán v modulu 6,0 x 3,8 metru, třetí trakt má modul 4,4×3,8 metru. Od druhého nadzemního podlaží fasáda na straně ulice půdorysně vystupuje. Konstrukční výšky nadzemních podlaží nejsou jednotné, pohybují se od 3,00 do 3,85 metru. Podélné nosné rámy, které tvoří sloupy a průvlaky jednotného průřezu 450 x 450 milimetrů, podporují stropní konstrukci z dutinových panelů o šířce 1200 mm a tloušťce 215 mm. Ve sloupovém pruhu je dobetonávka o šířce 1400 milimetrů. Nad prvním podlažím je v několika místech stropní deska mezi průvlaky vynechána, takže místnosti mají dvojnásobnou světlou výšku. Vertikální komunikace v těchto podlažích zajišťuje dvouramenné schodiště. 

Kampus Palace v Ostravě

Investor: Kampus Palace, s. r. o.
Autoři: Petr Lichnovský, Petr Lošťák, Tomáš Bindr
Projekt: Ing. arch. Petr Lichnovský, architektonická kancelář, s. r. o., di5 architekti inženýři, s. r. o., ATELIER 38, s. r. o.
Zhotovitel: S-O-D Holding, s.r.o.; stavbyvedoucí Ing. Ladislav Swider
Obestavěný prostor: 23 100 m³
Zastavěná plocha: 1036 m²
Užitková plocha: 5949 m²
Doba výstavby: 04/2015–06/2016
Celkové náklady stavby: 75 mil. Kč (bez DPH)
Způsob financování: soukromé prostředky, finanční leasing

Objekt Opera je na rozdíl od Pošty, která má plochou střechu, zastřešen kombinací ploché a sedlové střechy, včetně výrazné kuželové kopule. Také jeho konstrukční systém není tak jednoznačně definován jako u Pošty – příčinou je především půdorysný tvar objektu. Nad půlkruhovou částí na straně ulice je nad třetím podlažím plochá střecha, následující čtvrté podlaží pak půdorysně ustupuje. Také na dvorní straně od čtvrtého do šestého podlaží vždy část objektu postupně půdorysně ustupuje. Konstrukční výšky se pohybují mezi 3,15 až 4,50 metru. Stropní konstrukce tvoří železobetonové deskové bedničkové stropy s tloušťkou 320 milimetrů a rozponem od 4,10 do 7,70 metru, podporované betonovými průvlaky s rozpětím až 7,50 metru, zděnými stěnami nebo zděnými či betonovými pilíři. V půlkruhové části budovy, situované směrem do ulice, je v prvních třech nadzemních podlažích jako svislá nosná konstrukce použita skupina ocelových sloupků s roztečí 2,60 metru.  

Vstupní část s recepcíPokoje pro studenty nabízejí příjemný standard, nábytek se vyráběl na zakázkuPokoje pro studenty nabízejí příjemný standard, nábytek se vyráběl na zakázku

Koncepce řešení
Základní představa rekonstrukce spočívala v zachování uliční zástavby, která vytváří souvislý blok podél ulice 28. října a severní strany náměstí. Dvorní zástavba, která vznikala postupně jako reakce na provozní požadavky, byla naopak částečně odstraněna – vznikla tak možnost vytvořit klidný vnitroblok. Zachovalo se i chodbové uspořádání jednotlivých částí objektu, především v horních podlažích. Pouze v parteru, který slouží pro stravovací zařízení, došlo k vytvoření větších samostatných celků.

Výtvarná koncepce řešení vycházela z faktu, že blok byl z hlediska tvarosloví, měřítka jednotlivých částí a povrchových úprav výrazně nesourodý. Návrh rekonstrukce zachoval původní konfiguraci hmot a stavebních otvorů a upravil pouze materiálové řešení včetně barevnosti. K dílčím úpravám, směřujícím k návratu do historizujícího tvarosloví, došlo pouze v části horních podlaží – jednalo se o zúžení okenních otvorů a změnu členění fasády. 

Rekonstrukce areálu zahrnovala vybourání dvorních vestaveb, zajištění stropní konstrukce nad sklepy pod zbouranou přístavbou, vybourání některých nosných i nenosných konstrukcí a realizaci nových konstrukcí. V objektu Opera bylo odstraněno schodiště od 2. do 6. NP a naopak prodlouženo původní mramorové schodiště do 1. PP a 6. NP, v zrcadle schodiště je opět výtah. V objektu Pošta byl realizován nový evakuační výtah. Nové jsou všechny výplňové konstrukce a povrchové úpravy včetně podlah a také technické vybavení.

V podkroví vznikl příjemný prostor pro trávení volného časuDetail z podkroví (foto Radomíra Sedláková)Smetanovo náměstí je významnou křižovatkou osobní, automobilové a kolejové dopravy, ve vzdálenosti maximálně deseti minut chůze od všech fakult situovaných v centru města

Ojedinělý příklad proměny
Hlavní vstup je z náměstí, kde je také recepce, vedlejší vstup je v objektu Pošta. Oba domy jsou ve vyšších podlažích propojeny. K ubytování slouží jedno- či dvojlůžkové (výjimečně i třílůžkové) pokoje s vlastním sociálním zařízením nebo jsou dva, případně tři pokoje, sdruženy do buněk se společnou předsíní, koupelnou a kuchyňkou.

Kampus Palace je ojedinělým příkladem přeměny zdevastovaného hotelu na moderní studentskou rezidenci při zachování významných stavebních prvků. Cílem soukromého investora bylo vybudovat kampus, který dosud ve městě chyběl, a posunout koncepci studentského bydlení na vyšší úroveň. Podařilo se tak skloubit vybydlenou stavbu s řadou historických prvků s ekonomickými možnostmi studentů. Již sám název projektu má velkou vypovídací schopnost: Kampus totiž znamená nejen místo pro přespání, ale jde především o vytvoření potřebného zázemí pro studentský život, což znamená mimo jiné i setkávání, řadu akcí různorodého charakteru i mimoškolní vzdělávání.  Slovo Palace poukazuje na historické souvislosti i na kvalitu, ke které projekt jednoznačně směřuje, i když se v žádném případě nejedná o luxusně vybavený dům, ale o rezidenci, která preferuje praktické a účelné vybavení. Zájem o ubytování výrazně převyšuje kapacitu stavby a je důkazem úspěchu projektu.

FRANTIŠEK KULHÁNEK

Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., (*1946)
pracuje na katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT, je specialistou na tepelnou ochranu budov. Zaměřuje se především na návrh a hodnocení obalových konstrukcí, návrh nízkoenergetických a pasivních domů a energetickou náročnost budov. Je autorem několika vysokoškolských učebnic a řady odborných publikací.

Projekt Kampus Palace v Ostravě obdržel v soutěži Stavba roku 2017 Cenu poroty za ojedinělou rekonstrukci historické stavby ke zcela novému účelu se zřetelem ke společenskému dopadu stavby.

Oživení v centru Ostravy
Kdysi to byl slavný hotel. Postavený v roce 1912 podle návrhu architekta Wunibalda Reiningera. Protože byl na křižovatce, dovolil si pohrát s nárožní částí – byla tu dvoupodlažní kavárna a cukrárna, točící se kolem rohu, na ni navazovala docela výrazná věžička s vysokým tamburem a mansardovou střechou. Vše ve stylu doznívající secese, s výraznými ornamentálními pásky, zdůrazňujícími především směrování vzhůru. Hotel byl populární a byl úspěšný, postupně se k němu přidávaly další části, na konci rozšiřování sestával z pěti propojených budov. Jenomže pak přišla bouřlivá doba 90. let, která se natáhla ještě do tohoto tisíciletí. Ostrava se modernizovala, zbavovala průmyslu v samém centru města, dost dlouho vlastně jako by nevěděla, co s uvolněným místem vlastně dělat. A hotel se ocitl na okraji území nikoho. Byl opuštěn a začala se snad připravovat jeho rekonstrukce. Ještě v roce 2013 však nezačala. Ovšem jak šel čas, ukazovalo se, že rekonstrukce by byla stále složitější a dražší – a že možná by bylo vhodnější to celé zbourat a postavit hotel nový. Vždyť kdo by chtěl provozovat hotel, kde chodby vedou v pěti různých úrovních.

Soubor staveb bývalého hotelu Palace stojí. Užívána je jen jeho část, jako hotel už neslouží. A přesto slouží k přechodnému bydlení. Změnil se na vysokoškolské koleje, aspoň ve dvou původních stavbách. Už to je ojedinělá myšlenka. Koleje pro studenty, v centru města, v budově bývalého hotelu, který rozhodně nebyl málohvězdičkový. A proč vlastně ne? Ostrava si dnes buduje hotely nové, většinou mimo centrum, mimo centrum se také staví nové obytné stavby – a kdo má v centru žít, jak se sem má přivést život? Studentský živel je skvělou volbou.

Navenek se toho moc nezměnilo. Hmoty zůstaly tytéž, členění oken také, jen zmizela veškerá secesní výzdoba (ale to už dost dávno). Fasády jsou střídmé, ne však strohé, elegantně jednoduché, na daném tvaru téměř minimalistické. Zůstala i věž, byť působí spíš jak střešní nástavba – hotel se dnes tváří spíše vodorovně než nahoru se vytahující. Zpevnil se nárožní oblouk, stále s cukrárnou a kavárnou. To je taky báječná věc – parter zůstal veřejný, pootevřený všem. Kromě zmíněného jsou tu také dvě rozdílné restaurace, reagující na současné zájmy o stravování. Dá se vyjít i na dvorek, zatím pohledově oddělený od těch částí původního hotelu, jež zatím na rekonstrukci čekají.

Uvnitř se událo mnoho změn. Zůstalo původní schodiště, vyčištěné a noblesní. Pokoje jsou rozmanité, neboť oproti hotelu mají jiný standard. Jsou jedno až třílůžkové. Každý nebo maximálně seskupení tří dohromady má vlastní koupelnu a vlastní kuchyň vybavenou spotřebiči potřebnými pro rychlé a pohodlné vaření. Není to zbytečné – student se má soustředit na studium, a ne se zabývat tím, kde a na čem si udělá snídani… Kromě pokojů k bydlení byl v podkroví vytvořen prostor pro trávení volného času, pro diskuse či prostě odpočinek, pro setkávání. Neoficiální, pohodlný, lákající, a je jedno, zda si sednete na židli nebo do houpací sítě.

Pokoje jsou vybaveny na míru navrženým a vyrobeným nábytkem. Je skladebný a dbá na hojnost úložných prostor. Pracovní stůl, stěna na knihy či na cokoliv, přestavitelná ke zdi nebo dělící prostor, skříň na oblečení a postel vybavená dalšími policemi a úložným prostorem, nad ní polička na stěně – to je základní výbava pro každého, kdo tu bydlí. Pokoje vskutku nejsou ani při takto zvoleném nábytku uniformní, liší se velikostí, tvarem, návazností na další pokoje. A všechny vypadají velmi přívětivě. Ve věži, která má okna téměř kolem dokola, je kruhový pokoj dost výjimečný, je určen spíš pro hotelové bydlení pro návštěvy. Neboť i s nimi se tu počítá.

Palace je znovu centrem společenského života. Už to není hotel s často se střídající klientelou, je to báječné studentské bydlení přímo v centru Ostravy, vedle divadla a kousek od městského parku. Kazí ho jediná věc – okna do ulice hledí na nezastavitelně chátrající obchodní dům Ostravica. Ten kdysi býval chloubou města – ale to je jiný příběh. Kampus Palace, jak se dnes budova jmenuje, by mohl být dobrou inspirací. A nejen pro Ostravu.

Radomíra Sedláková