Zajímavá stavba

Administrativní budova ORGANICA: svébytný solitér plný zeleně a elegantních křivek

Elegantní organické křivky nové administrativní budovy ORGANICA se linou poněkud drsným ostravským urbanismem. Půdorys této stavby z pera Schindler Seko architekti připomíná čtyřlistou vrtuli a odkazuje tak na historii regionu. Fasáda působí dojmem ozubeného kolečka, které jako by vypadlo z těžebních věží a prorůstá zelení.

Šest podlaží administrativní budovy ORGANICA nabízí prvotřídní kancelářské prostory v kombinaci s retailem, kantýnou, fitness a kavárnou a možnost parkování v podzemí. Celou budovou se proplétá zeleň v mnoha formách – ať už ve formě pokojových rostlin či zelených stěn v interiéru, zelených fasád, střechy nebo v rámci zeleného atria uprostřed budovy. Velkorysé prosklené plochy nabízejí neustálý kontakt interiéru s exteriérem a množství přirozeného denního světla v průběhu celého dne.

ORGANICA vznikla v urbanisticky poněkud rozvolněném prostoru, což architektům umožnilo navrhnout svébytný solitér. Mezi budovou ORGANICA a pěší zónou vedoucí z náměstí Biskupa Bruna vznikl příjemný park. Ze západní strany budovy vede hlavní komunikace, proto se architekti rozhodli tuto fasádu zasvětit technickému vybavení budovy.

„Ve volných nárožích se budova vypíná zatím co ve středních částech pozemku stahuje dovnitř, tak aby mezi budovami vznikl příjemný prostor-park, výhled z kanceláří do zeleně,“ přibližuje přístup architekt Jan Schindler. Kruhové atrium uvnitř budovy slouží jako hlavní křižovatka. Příchozího budova podvědomě vtáhne do svých útrob a nabídne mu jedinečnou atmosféru atria plného zeleně a světla. Dovnitř budovy se pak dostane skrz dvě recepce, přičemž neztrácí kontakt s exteriérem. Typické patro má velké výtahové lobby, které z obou stran ústí na fasádu, je prosklené a dostává se do něj velké množství denního světla.

Prostorem interiéru běží dva hlavní koridory, které se v nejužších místech budovy sbíhají v jeden. „V těchto místech dochází k jedinečnému okamžiku, kdy je kancelářská plocha prosvětlena denním světlem z obou stran,“ dodává architekt Ludvík Seko. Skleněné příčky umožňují průhledy několika místnostmi a celý prostor působí vzdušnějším a odlehčenějším dojmem. V interiéru architekti z ateliéru Schindler Seko použili prvky pohledového betonu s odhalenými technologiemi, které v některých místech doplnili lamelami pro zjemnění pohledu do podhledu. 

„Chodbový koridor má pevný podhled vytvářející v interiéru jemnou křivku a jakési levitující plato po krajích olemované světelnou linkou,“ popisuje architektka Ladislava Hadačová. Světlý interiér je doplněný prvky dřeva a velkým množstvím atypického nábytku, který pocitově odděluje jednotlivé prostory.

Ustupující šesté podlaží s obytnou terasou nabízí jedinečné výhledy na Lysou horu, Vítkovické železárny a panorama Ostravy. Na industriální vzhled přilehlého okolí reaguje i technologická terasa, na které jsou umístěna „střeva budovy“ vzduchotechnické jednotky, DA, větrání, fotovoltaické panely a v neposlední řadě hmyzí hotel.

Schindler Seko Architekti | profil ateliéru 

Je pražské architektonické studio působící v kontextu střední Evropy. Ateliér vedený německo-českým architektonickým tandemem – Janem Schindlerem a Ludvíkem Sekem, tvoří mezinárodní tým 20 architektů. „Pro každou zakázku hledáme charakteristickou a unikátní odpověď, proto nabízíme různorodá řešení, která vždy vychází ze silného architektonického konceptu poháněného racionálním a kontextuálním přístupem.“

Podrobný popis budovy 

Hlavní vstup do budovy je na západní straně přímo ve středu, kde je vytvořena jakási násoska, která návštěvníka budovy navede do atria, ve kterém jsou orientované vstupy do dvou recepcí a kantýny. Z recepcí jsou lidé vedeni chodbou kopírující atrium do výtahových lobby. Budova má čtyři výtahová jádra vždy se třemi výtahy a schodištěm, protože se uvažuje s četným používáním schodišť jsou snadno přístupná jak z výtahových lobby, tak z recepcí až do parkingu. Velmi cenným místem v budově je úzký krček, kde se potkávají dva kancelářské trakty a není zde žádné jádro. Toto místo je plně prosvětleno jak z atria, tak z vnější fasády. 

Parking

Parking je orientován stejně jako nosný systém budovy radiálně, kde ve dvou kružnicích jednosměrně projíždějí automobily a parkují směrem do kruhu nebo z kruhu. Uprostřed parkingu je pod atriem umístěna kruhová rampa, kde jedna část vede nahoru a druhá dolů. V budově může parkovat až 312 automobilů včetně 16 elektromobilů na vyhrazených parkovacích stáních. Do prvního podzemního podlaží se automobily dostávají po rampě umístěné na severní straně objektu, která je z velké části otevřená.

Vnější plochy 

Vnější plochy objektu jsou rozdělené do několika zón. „Řešíme jak prostor atria budovy, který je zazeleněný, tak park na západní straně objektu, který je nad podzemními garážemi objektu OC Nová Karolína, tak plochy přilehlé k objektu,“ popisují architekti. Pochozí plochy budou ve vstupní západní části z polských žulových kostek 80×80 dvoustranně řezaných a jemně pemrlovaných. Pochozí a pojezdové plochy na severu a západě budovy budou betonové stejně jako atrium, které je doplněno o paluby ze sibiřského modřínu. V parku na západní straně budou mlatové chodníčky. Atrium bude osázeno pěti vzrostlejšími stromy a doplněno o nižší keřovou zeleň. V parku na západě, který je celý na konstrukci, pak budou lokálně navršené boule ze substrátu, ve kterých porostou vícekmeny – břízky a lísky. Zpevněné a pojezdové plochy navrhl Ing. Zajíc ze společnosti DUA. Po dostavbě objektu bude budova certifikována v programu Breeam, usilujeme o získání titulu Excellent.

Zajištění stavební jámy

Zajištění stavební jámy je navrženo pomocí kotvené převrtávané pilotové stěny. Zajištění výkopu podél rampy pro sjezd do stavební jámy je navrženo pomocí záporového pažení. Jedná se o vodotěsné zajištění stavební jámy.

Nejprve byla sejmuta ornice, přibližně 80 centimetrů, poté vybetonované vodicí zídky, jinak řečeno šablony pro vrtání pilot. Osová vzdálenost je určena roztečí pilot profilu 900 mm, která je navržena 750 mm. Vnitřní vodící zídky byly po dokončení vrtání odstraněny. Pilotová stěna je tvořena systémem primárních nevyztužených pilot a sekundárních vyztužených pilot. Prvně byly provedeny primární piloty a cca po dvou dnech převrtány sekundárními pilotami. Stabilita je zabezpečena pramencovými předpjatými kotvami. Postupně s odtěžováním zeminy byl na pilotovou stěnu prováděn stříkaný beton, aby se tato plocha srovnala. Zajištění stavební jámy navrhla společnost Fundos – Ing. Richard Lokos

Zakládání objektu

Nepodsklepená část je uložena na dvojici pilot profilu 900 mm, na pilotách jsou navržené hlavice, které přenášejí zatížení ze sloupů do pilot. Hrana této desky je vyztužena trámem, který je též podepřen dvojicemi pilot. Do pilot jsou osazené armokoše, které nejsou navržené až na dno vrtu. Rampa, která vede do podzemních garáží, je z jedné strany uložena na obvodovou suterénní stěnu a na druhé straně vynesena pomocí vrtaných pilot, které jsou namáhané tahem kvůli vztlaku podzemní vody. Rampa je též založena na vrtaných pilotách o průměru 900 mm. Založení hlavního objektu je navrženo na vrtaných pilotách průměru 750, 900, 1200 mm. Tyto piloty jsou jak namáhané tlakem, tak namáhané tahem. Pilotové založení navrhla společnost Fundos – Ing. Richard Lokos.

Nosná konstrukce

Železobetonový monolitický skelet tvořený křížem armovanými stropními deskami, lokálně podporovanými sloupy, je doplněný o čtveřici schodišťových a výtahových jader. Většina sloupů je uspořádána radiálně do středu budovy, další lemují obvod fasády a v západní části jsou mírně ustoupené. Nadzemní podlaží vytváří v této části menší konzolu. Budova má šest nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží, vše z monolitu, kromě prefabrikovaných ramen schodišť, která jsou vetknuta do monolitických podest. Sloupy jsou navrženy kruhové o průměru 500 a 600 mm z pohledového betonu, stropní desky v běžných podlažích 300 mm se skrytými hlavicemi.  Šesté nadzemní podlaží je ustoupené, vynesené na trámech podlaží pod.

Půdorys nadzemní části je zaoblená čtyřcípá hvězda s kruhovým atriem, vepsaná do čtverce o přibližném půdorysném rozměru strany 85 metrů. Atrium má 35 metrů v průměru.

Suterén má dvě podzemní podlaží, v některých částech přesahuje obrys nadzemní části budovy. Podzemní podlaží jsou též navržena jako monolitický skelet s nosnými stěnovými jádry, doplněný o nosné obvodové suterénní stěny a základovou desku.

Svislé konstrukce jsou též navržené radiálně. Ve většině případů probíhají přímo dolů z nadzemní části bez přechodových trámů nebo průvlaků. Konstrukci založení objektu tvoří nejen základová deska, ale celá prostorová železobetonová konstrukce suterénu včetně stropních desek, která svojí tuhostí zajišťuje přenos vertikálních i horizontálních sil z nadzemní části konstrukce na základy budovy. Krabicová konstrukce suterénu s obvodovými stěnami a rozepřenou stropní deskou přenáší spolehlivě vodorovné účinky zemního tlaku.  Základová deska spolu s obvodovými stěnami tvoří tzv.  bílou vanu, jejímž účelem je, kromě nosné funkce i ochrana objektu proti podzemní vodě a zemní vlhkosti.

Stropní deska nad 1PP je navržena tloušťky 350 mm, doplněna výškovými skoky reagujícími na souvrství přilehlého terénu. Sloupy v suterénu jsou jak kruhové, tak oválné. Betony v objektu jsou z velké části pohledové PB1-PB3.

Fasáda

V atriu, v parteru a v 6NP je hliníková sloupko-příčková fasáda v černé barvě, zasklená trojsklem a v neprůhledných částech izolačním panelem.  Většina fasád je segmentová s výjimkou několika modulů u vstupu do atria, kde je ohýbané sklo. Fasáda v atriu bude větraná pomocí pevných klapek na celou výšku podlaží, které jsou rozmístěné ob modul, tzn. každé tři metry. Rastr fasády je přibližně 1,5 metru. Speciální je fasáda na vnějšku budovy, která je tvořena tzv. „zuby“.  Tyto zuby jsou realizované jako samostatné na sebe navazující elementy vycházející z rámové okenní konstrukce. Na stavbu jsou tyto dílce dopravovány jako celek a poté už jen zaskleny po dobu montáže. Segmenty se skládají ze dvou částí, kde delší část tohoto panelu je zasklena trojsklem, kratší část je opět pevná hliníková klapka sloužící k provětrávání budovy. Fasáda bude z vnější strany opatřena venkovními žaluziemi tvaru C a z vnitřní strany interiérovými screenovými roletami. Venkovní žaluzie reagují na vítr a slunce, ale lze je ovládat i z interiéru budovy. Dominantním prvkem fasády bude „one and only“ provětrávaná fasáda horizontálních říms. Římsy budou oplechované nerezovým perforovaným plechem tloušťky 1,5 mm, osazeným na atypickou zakrouženou ocelovo-hliníkovou podkonstrukci, která je zateplená tepelnou izolací Rockwool. Nad úrovní 6NP se nachází samostatná akustická nadstavba, která bude realizovaná jako nadsazovací hliníková konstrukce na nosné ocelové sloupy. Zasklení bude vizuálně plynule navazovat na fasádu 6NP. Fasádu dodává společnost Ingsteel – Ing. Michal Lavrinčík.

Vnitřní konstrukce 

V nadzemních podlažích jsou dvojstranně zaklopené sádrokartonové příčky, v podzemních podlažích zdivo Ytong, kombinace s pohledovými betony. Interiéry kanceláří budou ze skleněných příček Likos, jednosklo, dvojsklo – micra I, micra II. Tyto příčky budou do interiéru budovy dostávat denní světlo a v případě potřeby si je uživatel bude moci zatáhnout závěsem a vytvořit si tak soukromí.

Většina prostorů BB je bez podhledů až na recepce a vstupní prostory, kde jsou umístěné lamely. V nájemnickém prostoru budou v chodbovém koridoru pevné SDK desky, lemující tvar koridorů. V openspace prostorech pak nad chladicími trámy umístěné akustické panely svěšené do různých úrovní, v jednacích místnostech, hubech a shromažďovacích místech budou též lamely, buď v dřevodekoru, anebo bílé barvě. V kancelářských prostorech zdvojené podlahy převážně s koberci, kromě kuchyněk, kde budou použité vinylové čtverce. V prostoru recepce, výtahových jader a propojujících prostorech bude použité lité microterazzo.

Zelené střechy

  • Přízemí 1NP atrium 1,5 metru substrátu se závlahou s drenážní vrstvou z kameniva-vzrostlé stromy.
  • 6NP pochozí terasa se substrátem a závlahou 30–80 cm pro keře a vícekmeny. 
  • 7NP technologická střecha – průběžný truhlík zakrývající technologie se závlahou – Bambus. 
  • Technologie: budova je napojena na přípojku tepla a chladu, na střeše jsou fotovoltaické panely.

Autoři návrhu: SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI
Ing. arch. Jan Schindler
Ing. arch. Ludvík Seko
Ing. arch. Ladislava Hadačová
Zastavěná plocha podzemní části: 7 366 m2
Zastavěná plocha nadzemní části: 4 661 m2
HPP podzemní části: 14 612 m2
HPP nadzemní části: 26 327 m2
Obestavěný prostor podzemní části: 61 308 m3
Obestavěný prostor nadzemní části: 124 024 m3
Užitná plocha nadzemní části: 25 545 m2
Počet osob: 3 095 osob
Počet parkovacích stání celkem 317 p. s.
– Exteriér 5 p. s.
– 1PP 149 p. s.
– 2PP 163 p. s.
Funkční jednotky:
2PP – Parkoviště a technické zázemí
1PP – Parkoviště a technické zázemí
1NP
– gastro provoz
– kavárna
– 5ks komerční nájemní jednotka
– auditorium
2NP až 6NP – OPEN SPACE rozdělený na dvě části
– v budoucnu možnost rozdělení až do 12 kancelářských jednotek