Střechy, Technologie

Monitoring střešních plášťů aneb Jak se chová vaše střecha

Technologie prochází neustálým vývojem a znatelně k tomu přispívá rozvoj v oblasti informačních technologií napříč snad všemi odvětvími. A jelikož české stavebnictví následuje trendy v inovacích, můžeme se setkat s novými přístupy a možnostmi moderní diagnostiky. V rámci své činnosti na Fakultě stavební VUT v Brně se mimo jiné zabývám online monitoringem vlhkosti ve střešních pláštích v lokální ploše.

Jednou z možností jak lokálně monitorovat vlhkostní stav ve střešním plášti je zabudování bezdrátových senzorů přímo do souvrství střešního pláště dle předem připraveného návrhu. Z výše zmíněného jasně vyplývá, že instalaci takového zařízení je vhodné řešit během přípravné fáze, aby následně proběhla v době realizace a předešlo se tak zbytečným zásahům do již dokončených izolatérských prací.

Na konkrétním příkladě z praxe, na kterém jsem spolupracoval, stručně popisuji zařízení pro kontinuální monitoring v lokální ploše, který navíc kromě zabudovaných senzorů ve střešním plášti zahrnoval montáž senzorů pro sledování interiérových a exteriérových podmínek. Byli jsme tak schopni během sledovaného období pokrýt tepelně vlhkostní procesy komplexněji a v širších souvislostech. V tomto příkladě byla naměřená data přenášena rádiovým signálem ze zabudovaných bezdrátových senzorů do vysílače a z vysílače pak do mobilní aplikace. Uživateli tak bylo umožněno v mobilní aplikaci průběžné on-line prohlížení vlhkostního stavu ve střešním plášti. Další nastavitelnou funkcí přímo v mobilní aplikaci jsou alarmy například pro nahlášení zvýšené vlhkosti.

Po dohodě s investorem byly některé senzory popsaného zařízení pro dlouhodobý monitoring instalovány v problematické oblasti do střešního pláště již před plánovanou opravou z důvodu zaznamenávání stávajícího stavu a pro následné porovnání získaných dat po opravě.

Schéma skladby střechy včetně umístění zabudovaného senzoru. Vysvětlivky: 1 – fóliová hydroizolace, 2 – separační textilie, 3 – EPS desky ve dvou vrstvách, 4 – desky z minerální izolace ve dvou vrstvách, 5 – LDPE fólie, 6 – trapézový plech, 7 – senzor umístěný v kontaktu s LDPE fólií.Nezbytné přípravné práce pro umístění a instalaci senzoru v problematickém místě střešního pláště ještě před zahájením samotné opravySenzory pro sledování exteriérových podmínek, tj. teploty, vlhkosti, větru a srážek

Monitorovací zařízení v lokální ploše ovšem neslouží pouze k průběžnému sledování tepelně vlhkostního stavu v daném střešním plášti jako takovém. Současně touto technologií ověřujeme reálné chování ve střešních pláštích za určitých podmínek a také funkčnost a správnost zpracovaných stavebně fyzikálních výpočtů. Po ročním zaznamenávání naměřených dat a jejich vyhodnocení jsme tak mohli v tomto případě investorovi sdělit, že doložené výstupy potvrzují správnost návrhu. Jinými slovy, že se jeho střecha chová slušně.

MAREK KERVITCER
Foto: archiv autora

Poděkování
Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu FAST-J-19-6001 Studium tepelně vlhkostních procesů v rámci oprav střešních plášťů.

Literatura:
1) KERVITCER, M. Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez nutnosti jejich kompletní demontáže. In: Juniorstav 2018: sborník z 20. konference doktorského studia. Brno, 2018, ISBN 978-80-86433-69-1.
2) KERVITCER, M. a TICHOMIROV, V. Sofistikovaná oprava ploché střechy s následným monitoringem. In: Hydroizolace 2018: sborník příspěvků 26. konference hydroizolace mostů, spodních a podzemních staveb a střech. Brno, 2018, ISBN 978-80-87342-20-6.