Stavitel

Nové povinnosti plynoucí ze směrnice o energetické účinnosti

Energeticky úsporné renovace budov státní správy nebo povinnost energetických firem pomoci zákazníkům spořit – to jsou nové povinnosti, kterými se zabývají články směrnice o energetické účinnosti. Vláda projednala návrh na jejich implementaci do české legislativy.

Článek 5 členským státům ukládá, aby od roku 2014 energeticky úsporně renovovaly 3 % podlahové plochy budov státní správy ročně. Stát tímto způsobem uspoří významné prostředky nutné na jejich provoz a zároveň půjde příkladem ostatním majitelům budov.


Česká republika zatím ale nemá seznam všech objektů, kterých se nařízení má týkat. Hotový by měl být do konce ledna 2014 na základě údajů z tzv. Centrálního registru administrativních budov (CRAB), který spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Článek 7 ukládá členským státům, aby zajistily 1,5% úspory energie prodané koncovým zákazníkům ročně. Dosáhnout by toho měly buď uvalením této povinnosti na energetické společnosti nebo využitím alternativních opatření, mj. dlouhodobého programu na podporu úspor energie v budovách.

Česká republika si zvolila druhou možnost, přesto nechává otevřená vrátka i pro zavedení povinností pro energetické společnosti. Do Bruselu by toto rozhodnutí včetně konkrétního způsobu dosažení požadovaných úspor mělo být zasláno již dnes.

Šance pro budovy vnímá implementaci směrnice o energetické účinnosti jako příležitost pro Českou republiku. Energetické úspory a speciálně energeticky úsporné renovace budov podpoří naši ekonomiku a malé a střední podnikatele v regionech, přinesou nová pracovní místa, vyšší kvalitu bydlení a sníží znečištění životního prostředí. Zvýší se také energetická bezpečnost a soběstačnost státu.

Aliance souhlasí s tím, že pro plnění článku 7 budou vykázána tzv. alternativní opatření a to zejména koordinované programy podpory úspor energie v budovách hrazené z evropských fondů a výnosů z emisních povolenek. Zároveň však považuje za důležité, že Ministerstvo průmyslu a obchodu bude nadále zkoumat možnosti zavedení povinnosti pro energetické firmy uspořit energii u koncových zákazníků. Zavést tuto povinnost do praxe by mělo být možné již kolem roku 2016. Přerod energetických společností z pouhých dodavatelů kilowatthodin na poskytovatele energetických služeb patří mezi důležité součásti textu směrnice.

„Souhlasíme s návrhem vlády, aby jako alternativní nástroj pro implementaci článku 7 směrnice o energetické účinnosti zvolila dlouhodobý program podporující úspory energie v budovách. Povinnost pro energetické společnosti snižovat spotřebu energie u zákazníků tak jako tak nelze zavést během několika měsíců. Nyní je potřeba se soustředit především na efektivní využití evropských fondů, které pro podporu úsporných renovací budov skýtají velký prostor a umožní snížit náklady spojené s novými nařízeními plynoucími ze směrnice,“ říká Petr Holub, ředitel Šance pro budovy.

Jana Kubáňová