Stavební chemie

Schomburg v silničním a kolejovém stavitelství

Producent a dodavatel stavební chemie SCHOMBURG GmbH & Co. KG, který je v ČR zastoupen prostřednictvím společnosti SCHOMBURG ČECHY a MORAVA, má ve svém portfoliu širokou škálu produktů pro silniční a kolejové stavitelství. Z iniciativy DVB (Dopravního podniku města Drážďan) a s ohledem na plánovanou komplexní rekonstrukci historického náměstí Postplatz vznikl ve spolupráci s polytechnikou TH Dresden a s firmou SCHOMBURG GmbH & Co. KG ojedinělý projekt, který byl v mnoha směrech novátorský a který splnil potřeby všech druhů dopravy.
 
Postplatz, jedno z nejvýznamnějších míst v centru Drážďan, je důležitým uzlem městské hromadné dopravy. V rámci územního plánu se město rozhodlo pro zcela nové pojetí rekonstrukce dopravních staveb na tomto náměstí. Spojením systémových prefabrikovaných výškově nastavitelných prvků a transportbetonu bylo docíleno zmonolitnění vozovky a tím byla vytvořena pevná jízdní dráha, vhodná pro kombinovanou automobilovou a městskou hromadnou dopravu s vysokými zátěžemi. Počátkem roku 2004 DVB a firma SCHOMBURG GmbH & Co. KG dojednaly cíle společného projektu tak, aby vyhověly všem požadavkům. Stavební práce začaly dne 30. května 2005.
Celkové náklady této stavby dosáhly 40 miliónů eur. S přispěním všech zúčastněných tak vzniklo stavební dílo, které, co do hodnot pevností vazby, představovalo naprosto bezkonkurenční třídu.
 
 
Toto hodnocení se týká zejména systému INDUCRET-VK-Monolith, který byl speciálně vyvinut k pokládce žulové dlažby. Systém vytváří v oblasti kolejiště kvazimonoliticky pevnou vozovku, která je odolná vůči vysokému zatížení. Použitím hmot INDUCRET-VK-Bettungskleber a INDUCRET-VK-Fugenkleber bylo dosaženo takového rozložení a odvodu vysokých dynamických sil, způsobených koly nákladních vozidel a autobusů, že nedochází k poškození konstrukce. Systém byl přihlášen jako patent.
Patentovaný systém INDUCRET-VK-Element byl vyvinut k zabezpečení stability a odolnosti vůči posunutí lepených betonových tvarovek. Jednotlivé komponenty – vysoce tekutá minerální zálivková lepidla INDUCRET-VK-30 nebo INDUCRET-VK-100 slouží k zálivce betonových prefabrikátů.
 
 
Systém INDUCRET-VK-FSD a jeho speciálně vyvinuté těsnicí zálivkové hmoty do spár INDUCRET-VK-Fug-TKF-25 a INDUCRET-VK-Fug-TKF-25-ST splňují vysoké nároky tramvajové dopravy. Odlišné zatížení kolejí a krycí vrstvy (dlažba, betonové tvarovky, asfalt, beton apod.) představují velký problém z hlediska trvalé adheze v kolejových spárách. Aplikací systému INDUCRET-FSD bylo dosaženo dlouhé životnosti konstrukce. Patentovaný „Fugen Systems Dresden (FSD)“ lze samozřejmě také použít k opravám spár.
Uvedené spárové zálivkové hmoty mají velké přípustné deformace až 35 % a schopnost vrátit se do původního tvaru > 80 %. U zatáček s rádiusem < 75 m se třídimenzionální dynamické zatížení kolejnice a její paty spolehlivě odvádí do spár. Celkem bylo použito 756 000 kg INDUCRETU-VK-Bettungskleber a 226 000 kg INDUCRETU-VK-Fugenkleber. K elastické zálivce spár bylo aplikováno cca 20 000 litrů těsnicí zálivky INDUCRET-VK-Fug-TKF-25.
 
 
Při použití vhodných spojovacích a spárovacích hmot vznikl kvalitní systém s minimálními náklady na údržbu – hodnoceno s časovým odstupem –, jehož počáteční investice se lineárně a prakticky bez nárůstu přenáší v řádu mnoha let a v určitém časovém horizontu vykazuje vysokou rentabilitu oproti nutnosti dodatečných nákladů u tradičních jízdních drah. Tento systém, i přes vyšší pořizovací náklady, by byl jistě vhodný k dlouhodobému bezúdržbovému užívání i v rámci celé řady tuzemských jízdních drah – především těch z betonových panelů s častým obnovováním asfaltových zálivek.