Stavební chemie

Betony se samočisticím povrchem od REMEI CZ

Společnost REMEI CZ má v nabídce beton s vysoce účinným, barevným pigmentem, který dokáže zajistit fotokatalickou reakci jeho povrchu. Povrch má díky tomu samočisticí schopnosti.

V evropském projektu NRCC (New Road Construction Concepts) je poukazováno na nový vývoj a technické inovace s cílem přizpůsobit infrastrukturu pozemní dopravy v evropských zemích novým, environmentálním požadavkům. Dopravní prostředky vypouštějí poměrně velké množství znečišťujících látek. Jsou to hlavně oxid uhličitý a oxidy dusíku (NOx). Ty mají největší vliv na kvalitu ovzduší a zasahují celý ekosystém. Podle nových nařízení EU nesmí být překročena hraniční hodnota 40 mikrogramů oxidu uhličitého na m3 vzduchu za rok. Aktuální měření však dokazují, že tato hodnota je v místech s vysokým provozem překračovaná, zdraví lidí je ohroženo a je třeba co nejvíce redukovat množství těchto plynů v ovzduší.
V tomto kontextu se jeví jako velmi perspektivní nový produkt společnosti REMEI CZ – přísada do betonu, která dokáže „čistit“ ovzduší. Firma REMEI CZ má v nabídce přísadu do betonu, která dokáže zajistit fotokatalickou reakci jeho povrchu. K úpravě povrchu dochází díky polovodiči (TiO2 s určitou krystalickou modifikací, tzv. anatasová forma). Velmi vysoká jemnost pigmentu zajišťuje úplné opláštění všech částic čerstvého betonu a po jeho vytvrzení vzniká plocha s fotokatalickými účinky. Takový beton pak vykazuje schopnost samočištění jen za pomoci světla a vody (deště).
 
Princip fotokatalýzy
Oxid titaničitý TiO2 se vyznačuje obzvláště vysokou fotokatalickou aktivitou. Fotokatalýza je aktivována pomocí světla a tvoří spolu s kyslíkem a vzdušnou vlhkostí aktivovanou povrchovou plochu. TiO2 má výjimečnou vlastnost absorbovat energii obsaženou ve slunečním záření a použít ji k cílenému odbourávání oxidů dusíku (NOx) a organicko-chemických škodlivých látek. Katalyzátor není při těchto procesech spotřebován, nýbrž vyvíjí svůj účinek trvale a bez časového omezení. Fotokatalický pigment na povrchu betonové plochy tedy naruší částice nečistot (mohou to být např. saze, výfukové plyny, mech, řasy atd.) za pomoci slunečního záření a následný déšť nečistoty jednoduše smyje. Pro tento efekt stačí normální denní světlo, přímé sluneční záření není bezpodmínečně nutné. Použitý oxid titaničitý je zdravotně nezávadný a s povrchovou plochou je pevně svázán. Produkty rozkladu vzniklé při fotokatalýze jsou neškodné a lehce vodou rozpustné.
 
 
Předpoklady pro samočištění fotokatalýzou
● Působení UV záření (slunce nebo umělé světlo),
● fotoaktivní TiO2 ve vrchní vrstvě,
● zabránění zastínění,
● přítomnost vody (déšť nebo sprcha),
● přítomnost O2 (oxidační prostředek).
 
Samočisticí betonová dlažba
Novinkou mezi výrobky REMEI CZ je betonová dlažba, která dokáže čistit ovzduší. Tzv. technologie „CLEAN AIR“ odbourává oxidy dusíku k tomu to, aby správně fungovala, stačí jen denní světlo.
Povrch chodníku nebo vozovky teď může být šetrný k životnímu prostředí. Znečišťující látky, jako jsou oxidy dusíku a síry (které jsou významnými složkami smogu), ale i saze, mechy či řasy, v kombinaci s působením světla oxidují v důsledku přítomnosti fotokatalyzátoru, vysrážejí se na povrchu materiálu a následně jsou odstraněny z povrchu vodou (deštěm).
Kromě redukce nebezpečných zplodin tvarovky se samočisticím efektem odrážejí více světla, což snižuje tepelnou akumulaci spojenou se vznikem „městského tepelného ostrova“. Může to mít za následek nejen snížení teploty během teplých období, ale i snížení tvorby smogu, protože chemická reakce tvorby smogu je urychlena zvýšenou teplotou.
Jeden příklad: Vydlážděním ulice Via Borgo Palazo betonovou dlažbou vyrobenou s použitím technologie na principu fotokatalýzy bylo v italském Bergamu dosaženo snížení koncentrace NOx v okolí komunikace o 26 až 56 %. Podobných příkladů je ale více (Německo, Francie, Anglie, Švédsko a další).
podle podkladů společnosti REMEI CZ