Snižování energetické náročnosti budov

Renovace rodinných domů – cesta k energeticky úspornému bydlení

Rodinný dům je často „energeticky náročný spotřebič“. Chce-li si majitel rodinného domu zajistit dostatek energie i v budoucnu, musí primárně snížit stávající spotřebu a mít vlastní zdroj energie.

Velké množství rodinných domů postavených ve 20. století má potenciál pro razantní snížení spotřeby energie o 60–90 %. Pro investici, která často není zanedbatelnou položkou, je vhodné vyhledat odborného poradce, který vše posoudí a navrhne vhodný postup. Ne u všech domů je ekonomicky výhodná realizace úsporných opatření a v některých případech může být ekonomicky výhodnější dům odstranit a postavit znovu se zohledněním požadavků na užívání s využitím principů pro dosažení pasivního standardu. Nízká potřeba energie je prvním krokem pro dosažení dlouhodobé spokojenosti uživatele nemovitosti.

Základní představa o renovaci

Cílem by měla být komplexní renovace, kterou lze v případně nutnosti rozdělit v čase na jednotlivé kroky podle finančních možností. Na většinu energeticky úsporných opatření je možné v současné době čerpat dotaci z program Nová zelená úsporám. Čím komplexnější renovaci stavebník provede, tím je dotace výhodnější.

Často se realizují dílčí renovace (výměna oken, zateplení obálky budovy), kdy je zpracována základní dokumentace potřebná pro stavební povolení. bohužel, nejen že tyto renovace uspoří pouze okolo 40 % nákladů na energie (místo 60–90 %, které lze ušetřit při komplexní renovaci), ale často vedou k dalším sekundárním problémům v domě (plísně, nedostatečný přívod čerstvého vzduchu apod.). Uvažuje-li majitel o renovaci domu, měl by využít odborníky. I když stojí příprava čas a peníze, opravdu se to vyplatí!

Při úvaze o renovaci je primárně vhodné se nejprve zaměřit na úsporná opatření (zateplení domu, výměna oken a dveří, výměna otopné soustavy) a následně zvážit možnosti využití obnovitelných zdrojů energie, využití řízeného větrání a instalaci nového zdroje.

Ideální postup renovace

 • Zamyšlení se nad užíváním domu.
 • Zpracování konceptu renovace domu – základní úvaha o tom, jak bude dům renovován a jaká opatření budou realizována.
 • Příprava projektu (ideálně ve formě Dokumentace pro provedení stavby) kvalitním odborníkem a podání žádosti o dotaci do NZÚ.
 • Výběr stavební firmy na základě nabídek vycházejících z Dokumentace pro provedení stavby.
 • Zajištění technického dozoru investora, který provedení renovace hlídá. Jak uvažovat o renovaci Komplexní návrh renovace domu se dá zjednodušit do 10 jednoduchých bodů, tzv. „desatera“.

Jak uvažovat o renovaci

Komplexní návrh renovace domu se dá zjednodušit do 10 jednoduchých bodů, tzv. „desatera“.
To stanovuje důležité kroky, kterým je třeba věnovat pozornost v daném pořadí a které ovlivňují nejen investiční, ale především provozní náklady.

To, jak drahá bude renovace, může zásadně ovlivnit projektant a energetický specialista, kteří se na renovaci podílejí. Kvalitní návrh vyžaduje čas a znalosti. Na této části se nevyplatí šetřit, protože ovlivní investiční náklady a energetickou náročnost za minimálního úsilí.

Zkušený architekt a specialista ví, že rozpočet klienta není neomezený, a dokáže přijít s návrhem, který představí možnosti (výhody/nevýhody) zvoleného řešení.

Nemovitost má uživateli vytvořit příjemný prostor k životu, který je nezávislý na vnějších klimatických podmínkách i cenách energie. Vlivem velmi nízké potřeby energie se u kvalitního domu snižuje i potřeba využívat náročné technologie a skrze obnovitelné zdroje otevírá cestu k energetické soběstačnosti.

Dispozice a teplotní zóny

Na jednotlivé místnosti máme rozdílné požadavky. Světlo, teplo, přívod čerstvého či odvod znečištěného vzduchu. Pokud toto „ošidíme“ a požadavky nezohledníme, bude nutné je dohnat investicemi při realizaci i provozu domu. Správný návrh dispozice domu pracuje s výše uvedenými požadavky, tepelnými zisky (např. slunečního záření, vaření či jiné činnosti).

Vlivem správného teplotního zónování můžeme:

 • zlepšit tepelnou pohodu v interiéru,
 • ušetřit i desítky metrů rozvodů, tepla, vody, vzduchotechnického potrubí,
 • ušetřit mnoho kWh, a tím tedy i ušetřit mnoho financí při spotřebě tepla,
 • eliminovat vznik tepelných mostů.

Využití energie ze slunce

I při renovaci starého domu je potřebné začít u využití slunečního záření. orientaci budovy a prosklených ploch je třeba přizpůsobit tzv. kladné energetické bilanci oken, tedy stavu, kdy okna v zimě získají více energie, než sama ztratí. Využití slunečních teplených zisků v zimě, či naopak chytrým odstíněním v letním období, prodlužuje komfortní teploty v průběhu celého roku a snižují potřebu energie i materiálových zdrojů. během zimy správnou orientací a využitím vnějších tepelných zisků můžete uspořit až 50 % potřeby energie na vytápění.

Výplně stavebních otvorů

Okna a dveře, technicky řečeno výplně stavebních otvorů, mají v budovách několik funkcí, které mají vliv na tepelnou pohodu i potřebu energie. Z pohledu tepelněizolačního jsou okna stále tím nejslabším místem obálky budovy. Z tohoto důvodu je vhodná již při návrhu optimalizace jejich velikosti, rozložení rámů (čím více rámů, tím více ztrát a méně zisků), orientaci ke světovým stranám i jejich vnějšímu stínění. Požadavky na stínění jsou jiné v létě a jiné v zimě a kvalitní architekt a energetický specialista si s tím ví rady. Kvalitní okna s trojskly v předsazené montáži by dnes již měla být standardem.

Při volbě si dejte pozor na:

● dobré izolační vlastnosti rámu a pohledovou výšku rámu – čím nižší, tím lepší,
● kvalitní zasklení zohledňující tepelné ztráty i propustnost světla,
● osazení okna do předsazené montáže eliminuje tepelné mosty – správné osazení okna do konstrukce při montáži (detail mající vliv na tepelné vazby i průvzdušnost),
● zastínění, které v zimě umožní tepelné zisky a v létě zamezí přehřívání interiéru.

Zateplení konstrukcí a stínění

Cílem je, aby dům měl velmi malý prostup tepla konstrukcemi. Tzn. že konstrukce jsou zatepleny větší tloušťkou tepelné izolace. Tím je dosažena velmi nízká potřeba energie potřebná k dosažení příjemných teplot v interiéru. Dalším vlivem tepelné izolace je i vyšší povrchová teplota konstrukcí, díky níž uživatel nevnímá pocit chladu.

Výhody obálky domu s malým prostupem tepla:

 • velmi nízká potřeba energie pro dosažení požadovaných teplot v průběhu celého roku,
 • výšení pocitové teploty v interiéru díky „teplejším“ konstrukcím,
 • snížení rizika výskytu plísní,
 • nižší namáhání nosné konstrukce vlivem vnějšího prostředí (teploty, vlhkost, vítr).

Vyloučení tepelných mostů

Kvalitní zateplená obálka domu zvyšuje důraz i na řešení stavebních detailů v místech napojení jednotlivých stavebních konstrukcí a otvorových výplní. Správně vyřešené detaily mohou uspořit jak náklady na investici do tloušťky tepelné izolace, tak náklady na potřebu energie potřebné k dosažení požadovaných teplot a v neposlední řadě i náklady na případné opravy a údržbu. Výhody správně vyřešených detailů:

 • prodlouží se „život“ stavebních prvků a konstrukcí,
 • zamezí se výskytu plísní,
 • sníží se potřeba energie pro dosažení požadovaných teplot.

Nízká průvzdušnost obálky

Každý prostup z vnitřního do vnějšího prostředí vyžaduje pozornost. Proč? Vlivem netěsných detailů uniká z interiéru teplo v zimním období. To je nejčastější argument, ale víme, že argumentů pro zajištění vzduchotěsné obálky je více. Dalším přínosem je zvýšení účinnosti řízeného větrání a rekuperace odpadního tepla. Avšak tím nejdůležitějším je ochrana stavebních konstrukcí a také zamezení výskytu plísní.

Vzduchotěsnost obálky:

● je dosažena kvalitním návrhem a jednoduchostí v provedení stavebních detailů (dle principů pasivního standardu zviditelňuje obkreslení obálky vnitřního prostředí jedním tahem tužky),
● pro prostupy z interiéru do vnějšího prostředí používejte ověřená řešení (těsnicí pásky, průchodky nebo pouze správné použití vnitřních či vnějších omítek),
● zajistí po dlouhou dobu zdravé stavební konstrukce i vnitřní prostředí,
● sníží hladinu hluku z vnějšího prostředí,
● sníží potřebu energie na vytápění,
● zvýší účinnost řízeného větrání.

Koncept větrání a rekuperace

Vnitřní prostor i u renovací potřebuje větrat! Buď tomu bude tak, jak byly zvyklé generace našich předků, nebo zohledníme další z bodů definice principů pasivního domu a instalujeme systém řízeného větrání. Vlivem řízeného větrání tak bude v domě vždy čerstvý vzduch, vyšší tepelná pohoda a zdravější vnitřní prostředí po celý rok. Nesmíme zapomenout ani na výměnu filtrů, které přispívají k hygienické nezávadnosti prostor.

Výhody správně realizovaného systému řízeného větrání:
● stále čerstvý vzduch,
● snižuje hluk z nárazově spouštěných ventilátorů koupelen a toalet,
● snižuje šíření nepříjemných pachů (např. z vaření),
● snižuje u domů s velmi nízkou potřebou energie spotřebu až o 15 %,
● zvyšuje tepelnou pohodu uživatel v průběhu celého roku.

Efektivní využití energie

Jak u novostavby, tak u renovovaného domu je důležitým prvkem systém vytápění. Celý systém by měl být správně navržen a vyvážen. Jinými slovy řečeno, zdroj tepla musí mít odpovídající otopnou soustavu. V opačném případě bude jeho efektivita nižší, nežli může vlastník očekávat. Například při renovaci se může vyměnit jen zdroj tepla, který se napojí na původní rozvody. U některých zdrojů je ale potřeba minimálně úprava nebo výměna celé soustavy.

Důležitý je i způsob vedení tepla v domě. Rozvody otopné vody vedené v nevytápěných prostorech je potřeba zaizolovat, aby nedocházelo ke ztrátám. Zároveň je vhodné rozvody navrhnout co nejkratší.

Při využití tepelného čerpadla je nevýhodné využívat klasické radiátory, které potřebují vysokou teplotu otopné vody. Tepelné čerpadlo nejúčinněji vyrábí vodu o teplotě 30–40 °C, která je ideální pro nízkoteplotní systémy, např. podlahové vytápění.

Zdroje energie, OZE a další udržitelné kroky

Kvalitně renovovaný dům je úsporný energetický spotřebič, kterému musíme dodat energii, i když je jí velmi málo. Díky této nízké potřebě se vyplatí společně přemýšlet o koncepci systému vytápění, větrání a přípravy teplé vody, případně i chlazení jako o celku, nikoliv jako o samostatných oddělených systémech.

Díky nízkým tepelným ztrátám a kvalitní obálce se pro tyto budovy otevírá cesta k energetické soběstačnosti. Návrh systémů v dnešní době bohužel není tak snadný, jak by mohl být. Běžné výrobky na trhu jsou přizpůsobeny běžným domům, které mají násobně vyšší tepelné ztráty, a proto je nutné vyvinout trochu více iniciativy a topenářského umu. Vždy nicméně platí, že v kvalitně renovovaných domech se může stavebník více soustředit na užitný komfort systému vytápění a méně na provozní náklady. Není třeba řešit robustní složité systémy, je vhodné spíše zjednodušovat a zefektivňovat.

REKONSTRUKCE versus RENOVACE
Rekonstrukce a renovace jsou termíny používané v kontextu oprav a úprav budov či jiných stavebních objektů. Přestože se mohou zdát podobné, existují mezi nimi důležité rozdíly. odborná část členské základny Centra pasivního domu, z. s., definuje zásadní rozdíl těchto dvou pojmů tak, že rekonstrukce usiluje o obnovení původního stavu budovy, zatímco renovace umožňuje změnu podstaty objektu za účelem přizpůsobení novým požadavkům. Původní stav je pro rekonstrukci tedy klíčový, u renovace nikoli.
Rekonstrukce:
●  Představuje opravu nebo navrácení budovy do původního stavu bez změny její podstaty či vlastností.
●  Cílem rekonstrukce je maximální zachování původních autentických prvků objektu.
●  Původní stav budovy je pro rekonstrukci rozhodující.
Renovace:
●  Znamená změnu stavby či konstrukce s redefinováním její podstaty nebo vlastností.
●  Renovace naplňuje nové současné požadavky kladené na budovu.
●  Původní stav není pro renovaci rozhodující a může být částečně nebo zcela nahrazen novými prvky.

Ing. Vítězslav Malý,
ředitel sdružení Centrum pasivního domu, z. s.

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 3/2024