Snižování energetické náročnosti budov

Renovace rodinného řadového domu

Projekt byl optimalizován tak, aby si investorka mohla zažádat o dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám.

Řadový dům na úzké parcele byl postaven v první polovině 20. století. Zástavba je bloková, uprostřed bloku jsou umístěny zahrady. Dům je uliční stranou orientován na sever, zahrada směřuje na čistý jih.

Objekt prošel během své existence již několika stavebními úpravami, přibyly i dvě dvorní přístavby. Hmota hlavní stavby má rozměry 5,9 × 9,5 m, je částečně podsklepená, se sedlovou střechou. Na půdu, která nebyla využívána, se vstupovalo revizními dvířky ze zahradní části přes historicky vzniklé přístavby. Dvorní přístavba má tvar písmena L o rozměru 5,9 × 14,8 m, jehož šířka se následně zmenšuje na 4 m. Přístavba končila pultovou střechou s nevyužívanou půdou. Hlavní objekt i přístavby byly zděné z cihel plných pálených, základové konstrukce byly také zděné. Stropní konstrukce byly provedeny z dřevěných trámů s prkenným záklopem a vrstvou cihel půdovek. Střešní konstrukce byla na hlavním objektu sedlová, na přístavbách pultová.

Prvním krokem renovace byl detailní technický popis stavby včetně jeho technického vybavení, na který navazovala architektonicko-dispoziční studie. Majitelka zároveň definovala své požadavky a přání, včetně finančních možností i variant technického zařízení budovy. Po několika konceptech jsme společně schválili závěrečnou podobu architektonické studie.

Výstupem návrhu bylo zefektivnění využití prostoru zjednodušením složité stávající dispozice. Výrazné zvětšení užitné vnitřní plochy prostřednictvím nově vzniklého obytného podkroví a větší prosvětlení dispozice. Plnohodnotné využití podkroví umožňují velké vikýře směřující do dvora i do ulice. Ve stávajícím stavu dům obsahoval obývací pokoj, kuchyni, ložnici a průchozí dětský pokoj. Po přestavbě v podkroví nově vzniknou tři obytné místnosti a koupelna spojená s WC. V přízemí budou obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou, schodiště, velká šatna a ložnice.

Po zakončení studie rozpočtář předběžně ověřil investiční náklady a nechali jsme specialistou provést energetickou optimalizaci. Záměr jsme předjednali s hlavními dotčenými orgány státní správy a se správci technické infrastruktury.

Před zahájením realizace renovace v řadové zástavbě vždy doporučujeme provést fotografický pasport se zápisem případných současných defektů ve spolupráci s vlastníky sousedních budov. Následně jsme vypracovali projektovou dokumentaci.

Díky vyšší světlé výšce ve vstupním podlaží bylo možné zachovat stávající podkladní desku. Na té byla provedena nová skladba podlahy: hydroizolační vrstva, tepelné izolace, roznášecí vrstva s rozvody podlahového teplovodního vytápění a nášlapná vrstva. Na stávající suché jednovrstvé obvodové cihelné zdivo jsme navrhli dodatečné zateplení. Čelní konstrukce nově vzniklého obytného podkroví jsme navrhli jako zděné až po úroveň ztužujícího věnce – pod parapety vikýřů. Zbývající obvodové konstrukce, vnitřní konstrukce i nové štítové stěny podkroví jsou navrženy jako sloupková dřevostavba. Krov sedlové střechy je pohledový s nadkrokevním PIR zateplením a plechovou střechou s imitací skládané tašky. Hřeben nové střechy se výškově zvedl pouze o 1,2 m oproti hřebeni stávajícího stavu. Pultová střecha nad přístavbou byla nahrazena plochou vegetační extenzivní střechou. Ta zlepšila tepelnou stabilitu místností pod plochou střechou a zpomalila odtok dešťové vody při přívalovém dešti. Konstrukce ploché střechy byla pro svou spolehlivost navržena také jako nadkrokevní.

Střešní fólie byla volena typu TPo, izolant tvoří stabilizované EPS.

V místě přístavby, kde nebylo možné provést zateplení stěny na straně souseda, bylo provedeno vnitřní zateplení pomocí minerálních tepelněizolačních desek. Na toto zateplení byl zpracován konkrétní návrh s posouzením teplotněvlhkostní jevů. Prostor sklepa je odvětrán pomocí potrubí nad střešní rovinu.

Stávající okenní výplně byly nahrazeny izolačními trojskly. Na jižní stranu byly nově pro eliminaci přehřívání budovy před okenní otvory osazeny předokenní žaluzie.

Z pohledu statiky bylo nutné provést chybějící ztužující věnce. Nově vzniklé otvory v nosných stěnách byly překlenuty ocelovými překlady a ocelovým rámem umístěným do vnitřní nosné stěny. Stávající stropy nad prvním podlažím byly staticky zesíleny pomocí spřažení s železobetonovou hřebíkovou deskou na novém prkenném záklopu. Nástavba se volila z lehkých materiálů, aby přitížení hlavního objektu nemělo zásadní vliv na stávající základové konstrukce. Příčnou tuhost krovu zajistily kleštiny spojující krokve a pozednice vikýřů s třemi příčnými stěnami sloupkového systému. Podélná tuhost krovu byla zajištěna středovou dělicí stěnou také sloupkového systému se záklopem. Příčné stěny byly umístěny na novém obvodovém věnci probíhajícím okolo celého půdorysu na stěnách 1. NP a spojeného s železobetonovou „hřebíkovou“ deskou a dále na novém ocelovém vazáku vloženým mezi stropní tramy. Složitým tématem celého projektu byla společná štítová stěna. Aby se předešlo komplikacím, jak sousedským, tak stavebním, nebylo do štítových stěn staticky významně zasahováno.

Z pohledu technického zařízení budov byly provedeny nové rozvody instalací. Zachován zůstal stávající zdroj energie – zemní plyn, včetně plynového kondenzačního kotle a akumulačního zásobníku na teplou vodu. Vytápění je řešeno nově jako podlahové teplovodní. byla provedena i příprava na možnost budoucího osazení fotovoltaických panelů. Digestoř je instalována recirkulační s uhlíkovými filtry.

Nově se osadila akumulačně-retenční nádrž na nakládání s dešťovými vodami. Kvůli nemožnosti na pozemku bezpečně vsakovat, byl bezpečnostní přepad nádrže redukovaným odtokem napojen na kanalizaci. Akumulační objem vody je využíván na zálivku zahrady, splachování a praní.

V rámci odstranění stávající střechy musel být zrušen také střešník s elektrickým vedením. Distributor proto požadoval vybudovat novou přípojkovou skříň zabudovanou do fasády budovy.

Cenu realizace zasáhlo výrazné zdražování spojené s pocovidovou situací a konfliktem na Ukrajině. Již před zahájením realizace a také v jejím průběhu jsme proto museli přijmout úsporná opatření. Systém realizace stavby se změnil z generálního dodavatele na subdodavatelský systém. O to více se do stavby musel zapojit technický dozor stavebníka. Mezi další úspory, které ale neměly výrazný vliv na kvalitu domu, patřilo např. zrušení střešního světlíku v ploché střeše nebo zrušení fasádního obkladu z opalovaného dřeva.

Paní investorka přistupovala k projektu renovace vzorně. Do celého procesu se aktivně zapojovala, naslouchala a vše pečlivě zvažovala. Celý proces návrhu provázel komplexní pohled a dostatek času. Klientka si byla vědoma omezených finančních možností, ale současně důležitosti kvalitního provedení – jak ve fázi projektu, tak ve fázi realizace. Vše si nechala vysvětlit a zvolila si správnou, ucelenou variantu: studie z rukou architekta, jednostupňový projekt včetně profesí z rukou projektantů a pravidelný dohled nad kvalitou a průběhem realizace prostřednictvím způsobilého, nezávislého technického dozoru.

Přestože se užitná plocha domu po stavebních úpravách zvětšila o třetinu, celková dodaná roční spotřeba energie na provoz objektu se snížila o 60 %. Klientka v rámci programu Nová zelená úsporám požádala o dotaci v oblasti podpory A.2, která ji pokryla přibližně 12 % z celkových investičních nákladů stavby včetně projektové dokumentace a dozoru.

Ještě výraznějších energetických úspor, kvalitnějšího vnitřního prostředí a vyšší dotace v oblasti A.3 by se dosáhlo osazením vzduchotechnické jednotky s rekuperací.

Místo: Brno – Židenice
Autor studie: atelier3 & Jonáš Kuba
Autor dokumentace: atelier3
Projekt: 2020
Realizace: 2022
Fotografie: Michaela Holly

atelier3
Zdroj foto: atelier3

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 3/2024