Materiály

Zpětné zásypy TERRAFLOW® 

Litý cementový samozhutnitelný materiál vhodný pro zásypy
S rostoucím tlakem na zrychlování a zefektivňování výstavby může být stále náročnější dodržet požadovaný časový harmonogram stavby, zvláště zasypávání a hutnění zeminy do provedených výkopů a dutin může působit potíže. Pokud nedojde během zasypávání ke kvalitnímu zhutnění zeminy, je velká pravděpodobnost sedání klasického zemního zásypu v čase, tím může být narušen další postup výstavby, či dokonce konstrukce zhotovené nad zhutněnou zeminou. Ideálním řešením se tedy jeví použití samozhutnitelného zásypového materiálu TERRAFLOW

TERRAFLOW a jeho použití
Terraflow je samozhutnitelný litý cementový materiál vyráběný na betonárně a dopravovaný na stavbu autodomíchávači, je vhodný pro zemní, inženýrské a silniční stavby, zvláště pak pro zásypy potrubí všeho druhu, vyplnění dutin a terénní úpravy. Jedná se o částečnou alternativu k cemento-popílkovým suspenzím, jejichž výroba může být, zvláště v letních měsících, omezena, z důvodu chybějícího elektrárenského popílku.

Materiál TERRAFLOW není potřeba hutnit, to z něj dělá ideální materiál nejen pro zalévání potrubí a výplně dutin, ale vzhledem k možnosti čerpání na větší vzdálenost můžete realizovat zpětné zásypy i na těžko dostupných místech. Stabilní struktura redukuje odlučování vody z materiálu v průběhu tuhnutí a omezuje sedání, zároveň poskytuje větší ochranu potrubí před prorůstáním kořínků vegetace a dokáže vyplnit nejmenší trhlinky v podkladu. Díky své konzistenci dokonale obteče ukládané potrubí a další konstrukční nerovnosti a tím vytvoří stabilní lože, které lépe roznáší zatížení, snižuje se tedy namáhání potrubí a zvyšuje se jeho trvanlivost. Protože ukládka probíhá bez hutnění, snižuje se i riziko mechanického poškození potrubí a jeho okolí při standardním hutnění a odpadá hluk způsobený hutněním. To vše vede k velmi rych­lému postupu výstavby. Materiál TERRAFLOW je možné ukládat i pod vodou. 

Možnost opětovného výkopu
Při následné výměně potrubí nebo nutnosti revize či opravy je možné materiál TERRAFLOW znovu vykopat. Možnost opětovného vykopání je závislá na pevnostní třídě, pevnostní třídu TF 0,2 je možné znovu vykopat ručně například za pomoci krumpáče či lehké techniky, pevnostní třídu TF 1 je možné opětovně vykopat za pomoci těžké techniky. 

Výhody 

● Stabilní objem v čase (nedochází k sedání ma­teriálu v čase)
● Není potřeba hutnění
● Prodloužení životnosti ukládaného potrubí
● Větší odolnost ukládaného potrubí vůči poško­zení kořeny
● Snadné zpracování
● Pokládka bez vibrací
● Nehrozí mechanické poškození potrubí při hutnění
● Bezpečné zaplnění dutin
● Znovu vykopatelný

Výroba, doprava, čerpání a ukládka
Materiál TERRAFLOW je vyráběn na betonárně a dopravován na stavbu autodomíchávači, vzhle­dem k jeho samozhutnitelné konzistenci je maxi­mální kapacita autodomíchávače 7 m3. Ukládka se řídí stejnými postupy jako pro beton s tím, že pro stupně konzistence S3, S4, S5 a SF1, SF2 není nutné hutnění ani vibrace. Samotné uložení probíhá zpravidla litím materiálu přímo z autodomíchávače do zákopu, ale je možné využít i čerpadlo. TERRAFLOW je čerpa­telný všemi typy čerpadel, a to jak pístovými, tak šnekovými. Uložený materiál je pochozí cca po 48 hodinách v závislosti na podmínkách stavby. 

Parametry 
Základním parametrem je zaručená pevnost v tla­ku, která se řídí pevnostními třídami. Pevnostní třídy jsou spolu s dalšími vlastnostmi shrnuty v tabulce č. 1. Druhým důležitým parametrem je konzistence. Materiál TERRAFLOW se běžně vyrábí ve stupni konzistence SF1, tak aby bylo do­ cíleno správného obtečení potrubí nebo vyplnění všech dutin. Konzistence může být specifikována i v dalších stupních konzistence běžně používa­ných pro betony, např. konzistence S1 až S5. 

Terraflow je univerzální plnič stavebních výkopů a jam, který urychluje proces výstavby. TERRAFLOW není potřeba hutnit a je možné ho znovu vykopat. Vytváří stabilní lože, které lépe roznáší zatížení, chrání případné potrubí a velmi snadno se ukládá. Kontrola parametrů probíhá pravidel­ně dle zkušebního a kontrolního plánu. Materiál TERRAFLOW je dostupný na všech betonárnách společnosti TBG Metrostav a nově ho lze vyrobit také s příměsí recyklátu, což má nejen výrazný pozitivní dopad na cenu materiálu, ale také en­viromentální přínos oproti používání standard­ních stavebních materiálů. 

Podle podkladů společnosti TBG Metrostav