Materiály

Zapomenuté zkušenosti: Poznatky ze studia historických oken

Příspěvek přináší souhrn poznatků a zkušeností získaných při řešení problémů historických dřevěných oken. Poukazuje na rozdíly soudobého a historického vnímání celé problematiky oken, na rozdílnosti přístupu k mechanickým a fyzikálním vlastnostem oken, potažmo celých budov a ukazuje možnosti dalšího vývoje v této oblasti.

Poznatky zde uváděné jsou velmi aktuální, ale není vyloučeno jejich zpřesnění nebo změna v budoucnosti v souvislosti s tím, jak se postup­ně otevírají nové možnosti spolupráce s dalšími specialisty mnoha oborů v rámci platformy His­torická okna v současnosti.1

Pokud se v článku hovoří o historických ok­nech, jedná se primárně o dochovaná okna z ob­dobí od cca roku 1850 do roku 1950. Tato okna jsou nejčastěji řešena v souvislosti s rekonstruk­cemi dosud intenzivně využívaných budov, jejich zateplováním a modernizací. Tato problematika je často diskutována. Okna starší podléhají zpra­vidla přísné památkové ochraně.

Vývoj poznání vlastností oken
Okno bylo vždy, až do minulého století, vnímáno především jako osvětlovací otvor, později s mož­ností větrání a oddělení vnitřního prostředí od venkovního počasí.

Proto vidíme na různých typech historických budov rozdílné přístupy k pojetí oken, jak z hlediska jejich rozměrů, zasklení, velikosti, otevírání a utěsnění, tak z hlediska celkové koncepce budovy a jejího vyznění. Jak rozdíl­ná jsou okna venkovské chalupy a městského panského paláce, byť ze stejného historického období! Čím blíže se na historická okna za­ měříme, tím větší rozdíly nalézáme, proto je zřejmě chybou dneška hledat jednotný recept na paušální přístup ke všem dochovaným his­torickým oknům.

Okno sloužilo především k osvětlení interié­ru, umělé osvětlení bylo vždy problematické a nákladné, a to jak v chalupě sedláka, tak na šlechtickém sídle. Z hlediska tepelné ochrany bylo zásadní oddělení od exteriéru, které se v našich zemích vyvíjelo souběžně s okolními zeměmi a předstihlo vývoj mnoha vzdáleněj­ších a vyspělejších zemí. K osazování dalších křídel oken, a tím k rozšíření dvojitých, později špaletových oken, u nás došlo mnohem dříve než například v Anglii, Francii nebo Nizozemí. Pochopitelně, že tento vývoj se týkal staveb větších a reprezentativnějších, u lidové archi­tektury byl vývoj odlišný.

Do energetické krize v minulém století byla otázka prostupu tepla spíše v pozadí, důle­žitější bylo vůbec dosažení alespoň základní tepelné pohody, hodnocené podle měřítek své doby. Nezapomínejme, že pro pobyt osob v místnostech bylo vytápění vždy zajišťováno lokálním zdrojem s vysokou sálavou složkou – zvýšeným vyzařováním v oblasti infračerveného světla. Navíc kamna nebo krb vysušují vzduch a zvyšují tak pocitovou teplotu. Proto teplo­ta vzduchu v místnosti mohla být z dnešního pohledu nižší; pokud měl člověk během svého pobytu v objektu (který byl výrazně kratší než dnes, více času trávil venku) pocit chladu, sedl si blíže ke krbu, kamnům, nebo použil pro spá­nek peřinu. Stejně tak je dnes odlišný způsob odívání v interiéru. Byť zdánlivě tato témata nesouvisí s okny, v konečném důsledku mají zásadní vliv na pochopení filozofie konstruk­ce oken, jejich osazování a velikost. Tomu se věnujeme níže.

Přelomové období nastalo ve druhé polovině dvacátého století, kdy byly na základě fyziky nově definovány přístupy k vlastnostem oken. Byť stejný proces probíhal souběžně například v Německu, v tehdejším Československu byl naprosto průlomový a v porovnání s ostatními zeměmi průkopnický.

V té době jsou instalována první zařízení na měření průvzdušnosti a zatékavosti oken (první v ČSSR zařízení SODIFMA [Société de diffusion des matériaux] v ŠDVÚ Bratislava, vzápětí ve Zlíně). Stavební fakulty, VŠLD (Vysoká škola lesnícka a drevárska) ve Zvoleně i Výzkumný ústav pozemních staveb v Praze a ve Zlíně vy­víjejí intenzivní výzkumnou, analytickou a nor­motvornou činnost. Jména profesorů Bieleka, Puškára, Mrlíka, Poláška st. a mnoha dalších jsou podepsána pod přelomovými pracemi té doby a zcela změnila vnímání oken. Okno již není pouhým oknem, je otvorovou výplní, byly definovány zásady „konstrukční tvorby“, byly stanoveny a zakotveny pojmy jako „dekom­presní dutina“, vžily se termíny jako „infiltra­ce“, „tepelný odpor“ a mnohé další. Výzku­mu, měření a vývoji technologií pro okna se v osmdesátých letech intenzivně věnovaly tři výzkumné ústavy a více než stovka specializo­vaných odborníků.

Byť tehdejší průmysl nemohl v masové výro­bě nabídnout dostatečnou kvalitu provedení oken, tehdy vyvinutá zdvojená okna dosaho­vala laboratorně velice dobrých mechanických a fyzikálních parametrů, výbornou životnost i progresivní technologii výroby. Bohužel velmi nízká kvalita provedení oken způsobila spíše opačný jev, zapříčinila obrovskou nedůvěru ve­řejnosti k dřevěným oknům, která trvá dodnes. Nezapomínejme v rámci objektivity ale na fakt, že v souvislosti s výstavbou panelákových sídlišť se v tehdejším Československu vyráběly stati­síce oken ročně (v sedmdesátých letech bylo dokončováno kolem 80 tis. bytů ročně). Teh­dejší výrobní kapacity si dnes už stěží dokáže­ me představit.

Dnes se stala z vlastností oken skutečná věda. Dnešní požadavky na tepelněizolační a akus­tické vlastnosti oken byly ještě před dvěma desetiletími nepředstavitelné. Ještě v devade­sátých letech se zdálo, že „europrofil“ IV 68 se zasklením izolačním dvojsklem je tím správným receptem na úspory tepla. Dnes hledáme řešení s tepelným odporem mnohem vyšším a tato řešení prostřednictvím dotací podporujeme.

Přístup k přírodě, mechanice a fyzice
Zdálo by se, že historická okna nám nemají v ob­lasti mechanických a fyzikálních vlastností co nabídnout. Mají jednoduchá zasklení, nebývají těsněná, mají tenké profily, osazena do stěn jsou bez izolačních hmot. Je to ovšem chyb­ný předpoklad. Naše soudobé poznání vychází z principu maximální těsnosti a úspor energie na vytápění budov za (doslova) jakoukoli cenu.

A právě v pochopení filozofie našich před­ků leží velké pole potenciálních poznatků pro další vývoj oken i pro záchranu hodnot oken historických. (Pozn. autora: nehledáme cestu zpět, návrat k původním konstrukcím, ale cestu k vybalancování energetické efektivnosti okna a vazby na všechny ostatní aspekty.)

Zvykli jsme si okno posuzovat samostatně, ja­ko výrobek. Okna přepravujeme smontovaná, jejich parametry měříme bez vazby na ostatní parametry objektu, a hlavně, stanovujeme pau­šální požadavky na jejich vlastnosti.

Okno z pohledu našich předků je prostá sou­část stavby. To, co dnes z hlediska námi vyzná­vaných hodnot považujeme za chybu, mohlo a často mělo v době svého vzniku jiné poslání a nám dnes uniká zatajený význam.

Statika okna byla řešena na zcela odlišném principu než dnes. Tuhost celého okna zajišťo­vala především obvodová zeď. Do ní byl zpra­vidla bez dalšího těsnění zapuštěn rám okna. U oken námi sledovaného období bývá takto zapuštěn rám vnější, což je ze statického hle­diska výhodnější, a navíc tento systém v kom­binaci s tehdy používaným systémem montáže umožňoval v některých případech i dokončení fasády před finálním osazením oken (např. Ná­rodní muzeum).

Profily křídel, byť velice subtilní z dnešního pohledu, byly otočeny větším rozměrem proti působícímu zatížení větrem a užším rozměrem do plochy okna. Členění křídel bylo pevně spojeno s obvodovými prvky křídel, zmenšo­valo rozměr použitého skla (cenová úspora) a zvyšovalo tuhost křídel, při malém zastínění. Navíc kování minimálně oslabovalo profil a ne­bylo v prostoru zasklení. Proto i velká křídla mají vysokou prostorovou tuhost a přes tenké profily zcela minimálně podléhají kroucení.

Osazení okna
Jak bylo uvedeno, rám okna byl z větší čás­ti zapuštěn do „kapsy“ předem připravené v obvodové stěně. U velkých oken je šířka za­ puštěné části rámu i 15 cm až 20 cm, vychází se z použité technologie zdění, a ta poskytuje mimořádně pevný a tuhý způsob osazení při minimální ztrátě zasklené plochy – rám je do prostoru vysazen jen o šířku potřebnou pro zá­věsy a pro možnost otevírání křídel.

Spára nebývá těsněna vůbec nebo jen pro­ vazcem. Přesto touto spárou nezatéká voda do interiéru nebo stěny, a ani průvzdušnost není nijak dramatická. Je to pravděpodobně dáno tím, že zapravením fasády a parapetů z vnějšku a dřevěným olištováním zevnitř, vzniká uzavře­ná vzduchová mezera s dostatečnými izolační­mi vlastnostmi. K zatékání u budov v původním stavu nedochází také proto, že nebyl vytvořen tlakový rozdíl mezi interiérem a exteriérem, a pokud vznikne, k jeho vyrovnání dochází in­filtrací přes okno, nikoli přes připojovací spáru – viz níže.

Z hlediska realizace je pozoruhodné, že pro upevnění – kotvení – i velkých oken stačilo jen několik malých (a relativně měkkých) kovových prvků a rozměrové tolerance otvoru pro ok­na nemusely být nijak přísné; tím, že se okno vyrábělo a osazovalo na míru až do hotového otvoru, nevadily ani odchylky v řádu několika centimetrů – rám byl vyroben pro konkrétní otvor a byl sestaven až uvnitř otvoru. Malou povědomostí o tomto faktu vznikají nedozírné škody, zbytečné destrukce a zvyšování pracnos­ti při výměně historických oken.

Podstatným rozdílem mezi minulostí a dneškem je vnímání špaletového okna jako výrobku. Jak jsme uvedli výše, okno bývalo (zejména u vět­ších a významnějších staveb) vsazováno do

stavebního otvoru postupně. Na základě na­ šich nových analýz se jeví jako vysoce pravdě­ podobné, že rámy oken se dovážely na stavbu v demontovaném stavu. Stejně tak je pravdě­ podobné, že k zasklívání mohlo docházet až na stavbě.

Pravděpodobně tak byl napřed osazen vnější rám do „kapsy“ ve stěně – smontován uvnitř otvoru. To by vysvětlovalo i jinak neřešitelné situace, kdy je do předem vyzděné kapsy in­stalováno obloukové nebo dokonce kruhové okno o větším poloměru, než je světlost otvoru.

Následovalo upevnění vnějšího rámu pomocí kovových prvků včetně vyvážení do roviny svislé a vodorovné – technologie umožňovala verti­kální i horizontální posun v řádu centimetrů. Pak byla instalována špaleta, později i rolety či stínění. Na závěr byl na špaletu namontován vnitřní rám. Po zalištování a konečné úpravě všech detailů byla zavěšena zasklená křídla. Je­ví se jako možné, že i nátěr oken probíhal až na stavbě po zabudování rámů a špalet.

Velice podstatnou informací se jeví častá zjištění, že několik řad cihel (zpravidla 3 řady) pod parapetem není položeno do malty. Není to známka pochybení, ale s vysokou pravdě­podobností je to příprava pro umožnění opra­vy oken. Okna mívají poškozeny většinou jen spodní části vnějšího rámu, které, jak se zatím domníváme, lze po vyjmutí cihel vyjmout a na­hradit novými částmi profilu.

Zasklení a kování
Z hlediska našich předků bylo velmi žádoucí dosáhnout co největší plochy zasklení při co nejnižších nákladech na tehdy drahé sklo. Proto (nejen z estetických důvodů) byla křídla členěna na menší plochy (čím větší tabule skla, tím by­la výrazně dražší a vznikalo vyšší riziko rozbití při dopravě). To usnadňovalo a také zlevňova­lo opravy rozbitých oken. Zároveň se snižovala hmotnost křídel a tím nároky na kování a jeho zapuštění. Kování nikdy nebylo umisťováno do stejné roviny jako zasklení (na rozdíl od soudo­bých konstrukcí) a tím bylo umožněno bez sní­žení tuhosti křídla zachovat štíhlý profil ve smě­ru dopadajícího světla. Důležité je nezapomínat, že kování té doby bylo koncipováno z hlediska únosnosti na jednoduché dělené zasklení tloušť­ky zpravidla 3 mm.

Spáry a jejich těsnění – průvzdušnost a zatékavost
Ideálem dnešní doby je vzduchotěsnost. Panuje představa, že netěsnostmi uniká velké množství tepla. Nezbytně nutná výměna vzduchu je v mo­derním pojetí zajišťována dalším technicky ná­ročným a energii spotřebovávajícím zařízením.

Naši předkové měli jiný pohled. Spáry oken nejsou těsněny a průvzdušnost se do jisté míry akceptovala. V každé obytné místnosti byl zpra­vidla instalován lokální zdroj tepla, obvykle kam­ na na dřevo, později na uhlí. Byl tedy nezbytný autonomní přísun dostatečného množství vzdu­chu. Netěsnosti umožňovaly také přirozené vě­trání pro pobyt osob. Je pozoruhodné, jak úzká vazba byla mezi objemem vzduchu v místnosti a velikostí oken, tedy délkou spáry. V malé cha­lupě malá okénka, na zimu dodatečně těsněná, v místnostech s vysokými stropy okna velká. Zdá se, že byl empiricky známý přístup k dimenzová­ní objemu přirozené infiltrace oken.

Z vad vzniklých po rekonstrukcích historic­kých staveb se musíme poučit. Starší budovy nelze posuzovat dnešním pohledem. Zatěs­něním otvorů, výměnou oken za těsná a zaz­děním komínů odsuzujeme objekt k postupné likvidaci, vzniku plísní a poruchám omítek a fa­sád. Trvalá výměna vzduchu byla nezbytná pro průběžné vysoušení stavby založené vždy bez hydroizolací.

Velice pozoruhodná řešení našli naši předkové v problematice odvodu srážkové a kondenzo­vané vody. Okenní profily tím, že nevytvářejí kapilární efekty a umožňují vyrovnání tlaků vzduchu, nezpůsobují nasávání vody do me­ziokenního prostoru, ale naopak. V prostoru nalehávek se tvoří kapky vody, které bez půso­bení tlakového rozdílu volně stékají do předem vytvořených odvodňovacích drážek a otvorů. Stejně tak byl řešen odvod vody z připojova­cí spáry. Voda prostě volně stékala dolů a do vyústění na oplechovanou římsu. Tím, že při­ pojovací spára nebyla těsněna, nevznikaly kapi­lární jevy ani podtlak, který by vedl vodu dál do stěny. O tom, že tento systém fungoval, svědčí zdravé dřevo rámů v ostění i po staletích.

Naopak poškození a hniloba na spodních vly­sech vnějších rámů je dokladem zanedbané údržby, kdy došlo k zanesení odvodňovacích drážek špínou a narušení odvodnění okna na dlouhé roky.

Jedno z geniálních řešení problému s kon­denzací vody na oknech bylo nalezeno v Cí­sařských lázních v Karlových Varech. Vzhledem k lázeňskému provozu nebylo možné kon­denzaci eliminovat, byl tedy vytvořen kovový odvodňovací kanálek, který vedl do nádobky umístěné na radiátoru.

Izolační funkce
Skutečný a reálný tepelný odpor dvojitého his­torického okna s jednoduchým zasklením je bohužel svým způsobem hodnotou neznámou. Tabelární normové hodnoty jsou nepříznivé, což je ovšem důsledkem nedostatečného obje­mu naměřených hodnot a doby vzniku normy. Okna se od sebe navzájem výrazně liší profilací i přesností rozměrů, těsností nalehávek i mož­ností seřízení kování.

Dá se však předpokládat, že reálná dosažitel­ná hodnota u přesné kopie historického okna bude srovnatelná s dnes běžnými okny a mohla by se pohybovat kolem 1,2 W/m2K až 1,4 W/ m2K, snad i nižší. Dnes se apriori řídíme tím, že pokud hodnota nebyla pro konkrétní okno změřena, předpokládá se automaticky takové okno jako nevyhovující pro soudobé požadavky na tepelnou ochranu budov. Nezapomínejme ale, že veškeré zkušební a výpočtové metody, normy a certifikace vznikly pro jednoduchá a zdvojená okna v době, kdy se ještě s dvojitý­mi okny vůbec nepočítalo.

Hlavní příčinou, která vedla tehdy k odsou­zení těchto oken, byla vysoká průvzdušnost po­ škozených starých oken, jejich velká skladebná tloušťka, materiálová a technologická nároč­nost. Také se zcela změnily stavební postupy i materiály používané pro výstavbu. Pro plnění plánu objemu výroby pro panelové domy byla tato okna zcela nevhodná.

Pokud se ovšem podíváme i na to nejjedno­dušší dvojité okno čistě z hlediska materiálu, vidíme, že celkový součet tlouštěk profilů (při zanedbání špalety) je cca 110 mm, dvojité za­ sklení se vzduchovou mezerou až 200 mm, přestup tepla vedením mezi skly je téměř vy­loučen (není distanční rámeček). V porovnání s dnes běžnými okny o tloušťce profilu cca 90 mm a vzduchovou mezerou 16 mm není z podstaty materiálů patrné nějaké výrazné zhoršení, spíše naopak. Také (v souvislosti s ok­ny) nebyla věnována dostatečná pozornost fy­zikálním vlastnostem uzavřených vzduchových mezer nad 5 cm šířky, jak se dnes domníváme.

Neznámých zůstává stále hodně a celá otázka vyžaduje další seriózní a systematický výzkum.

Průvzdušnost a vliv na proudění vzduchu v interiéru
Dnešním pohledem se zdá, že stará, netěsně­ná, „děravá“ okna nemohou přece plnit svou funkci. Tento pohled sdílí většina z nás a je dán zkušeností – tím, jak starými okny táhlo, vznikal trvalý průvan, „padal“ kolem nich chlad a míst­nost se nedala příjemně vytopit. Výměnou oken za nová tyto pocity zmizely.

Důvodem těchto negativních jevů je prou­dění vzduchu. Změnou vytápění z lokálního na ústřední a změnou polohy topidla od vnitřní stě­ny k prostoru pod oknem došlo ke změně směru proudění vzduchu. K této změně přispěly i další časté úpravy objektu, jako výměna vstupních dveří, lepší zatěsnění dveří vnitřních, zvýšení teploty vytápění a utěsnění jiných otvorů uvnitř objektu. Změnilo se i užívání místnosti. Došlo ke zvýšení tlakového rozdílu mezi interiérem a exteriérem.

Tlakový rozdíl dříve a dnes
Motorem, který pohání proudění vzduchu v místnosti, je tlakový rozdíl. V praxi se setká­váme s oběma póly proudění vzduchu a jejich příčinami.

K proudění vzduchu je nezbytný rozdíl tlaků. V případě dokonale utěsněné novostavby ani při vytvoření tlakového rozdílu uměle nejsme schopni měřit proudění vzduchu v signifikant­ ních hodnotách. Těsnost obálky je taková, že nepropustí dostatečný objem vzduchu na to, aby se hmota vzduchu dala do pohybu. Nezapo­mínejme, že i vzduch má svou hmotnost (1 m3 váží cca 1,2 kg) a na jeho uvedení do pohybu je potřebná energie.

Pohyb vzduchu nevzniká tam, kde není tlako­vý rozdíl. Tedy pokud má objekt (za bezvětří) v interiéru stejnou teplotu jako v interiéru a ne­ vznikají v něm tlakové rozdíly, vzduch uvnitř se nepohybuje.

Proč tedy vadí netěsnosti okna? Protože dnes jsou i historické domy používány jako školy ne­bo administrativní budovy upraveny, moderni­zovány. Jsou vyměněny vstupní dveře, změnila se poloha topidel, utěsněním dřívějších komínů a dalších otvorů se zvýšilo na schodišti svislé proudění – komínový efekt. Budova je vytápěna na podstatně vyšší teplotu než v dřívějších do­bách. Poslední netěsnosti, které takový objekt má, jsou ty v oknech. Je tedy logické, že veškeré proudění vzduchu pro vyrovnání tlakového roz­dílu probíhá nejvýrazněji okny.

Tyto jevy znepříjemňují pobyt nejen v historic­kých budovách, ale velmi často jsme se s nimi setkávali také v panelácích, kde k tomu kromě špatné kvality oken přispívalo především řešení stupaček, výtahů a odvětrání bytových jader. Dnes, po „revitalizaci“ a dokonalém utěsnění, se často problém přenese na jednu z posled­ních spár – připojovací spáru oken, kde pak plísně signalizují nový problém. Stejně tak se děje i v domech historických, ale v mnohem výraznějších měřítcích, neboť objekt měl řeše­no průběžné vysoušení trvale zvýšené vlhkosti právě pomocí trvalého proudění vzduchu, které­ mu jsme výměnou oken a utěsněním netěsností účinně zabránili.

Je tedy pravděpodobné, byť to zní jako pa­radox, že v původních historických budovách bylo proudění vzduchu výrazně nižší než v budovách námi opravených s částečným utěsněním. Utěsněním jedné netěsnosti se zvyšuje průtok ostatními netěsnostmi. Čím větší tlakový rozdíl, tím větší tok sebemenších netěsností.

Soudobá očekávání a možnosti splnění požadavků
Může historické dvojité okno s jednoduchým zasklením splnit současné požadavky na ot­vorovou výplň? Domníváme se, že ano, beze zbytku. Jedinou podmínkou je stanovit míru technických požadavků na okno v souvztažnos­ti s celou budovou, zajištěním nejen tepelné ochrany, ale celkového fungování vnitřního kli­matu. Stanovením nevhodných a přemrštěných požadavků se dostáváme do slepé uličky. Ano, můžeme použít nejmodernější okna, ale tím se nezmění podstata fungování historického objektu. Pouze nahradíme jeden dílčí problém (částečný únik tepla okny) problémem jiným, zásadním – zvýšením vlhkosti v interiéru, rozvo­jem škůdců, kondenzací na oknech, hnilobou, zrychlenou degradací celé budovy.

Z hlediska mechanicko­fyzikálních parametrů můžeme od dobře opraveného původního ok­ na nebo jeho přesné kopie očekávat splnění základních požadavků:

  • Průvzdušnost – bez těsnění v nižším stupni, s jednostupňovým těsněním jsme experi­mentálně dosáhli i nejvyšší třídy.
  • Zatékavost – bez zatékání při nulovém tla­kovém rozdílu i u oken netěsněných, u oken jednostupňově těsněných jsme dosáhli i vyš­šího stupně.
  • Tepelný odpor – dnes nedoložitelný para­metr, po ověření laboratorními měřeními očekáváme splnění parametrů pro běžnou výstavbu.
  • Akustický útlum – problematika těsnosti spár, konstrukce sama o sobě je vynikající.
  • Mechanická pevnost a stabilita – bez úprav v původním provedení vyhovující (vydržely i se zanedbanou údržbou až několik století – po zatížení dvojskly dochází k výraznému zkrácení životnosti).
  • Ovládací síly, odolnost proti vloupání, po­hodlí při ovládání – lze splnit v míře, kterou vyžadovala doba vzniku okna.

Zachování profilace a instalace dvojskla
Velice často se setkáváme s kompromisem – pracovníci památkové péče se ve snaze o za­chování původního vyznění oken skloní před požadavky na tepelnou ochranu budov a při­pustí instalaci dvojskla do špaletového okna. Rozpoutá se následná diskuse, zda dvojsklo umístit na vnitřní, nebo vnější křídla. Okna jsou nově (nekoncepčně a bez zkoušení a mě­ření) vyrobena, je (více či méně) zachována původní profilace a investor je rád, že ušetří za vytápění.

Z našich posledních poznatků vyplývá, že by se mohlo jednat o zásadní a systémovou chybu.

Pro splnění tohoto požadavku musíme totiž porušit jiná pravidla a zásady, zanedbat po­znatky a vědomě udělat mnoho chyb. Nelze dodržet hloubku zasklívací drážky, překrytí okraje dvojskla, předepsané vůle zasklívací drážky, musíme porušit zásady instalace pod­ložek pod dvojsklo, nemůžeme umístit kování do původní roviny nebo jej zapustit dosta­tečně hluboko. Zvýšíme enormně hmotnost zasklení, nad hodnoty, které jsou bezpečné pro daný profil, a musíme použít (památkově vyžadované) závěsy. Vynecháme tak zásady platící pro soudobá okna a současně vědomě porušíme pravidla platná pro okna historická. Toto se děje již delší dobru ve velkém počtu oken v Německu. Ale dovolím si tvrdit: není to správně.

Ztrácíme historickou hodnotu okna, jeho me­chanické vlastnosti a statiku, ohrožujeme bez­pečnost okna při užívání a loučíme se s dlou­hou životností okna.

Získáváme většinou vyšší povrchovou teplotu, lepší tepelnou pohodu. Získáváme pocit, že šetříme energii na vytápění. Je opravdu tato úspora natolik významná? Místo jednoduchého zasklení zasklení dvojité se zmenšenou meze­rou oproti standardnímu dvojsklu: představuje v celém historickém objektu opravdu tak zásadní úsporu tepla, aby vyvážila rizika? Proto usilujeme o solidní a metodický výzkum této oblasti, přesné změření a kvantifikaci v kontextu celé budovy. Připouštím i možnost omylu, pro potvrzení nebo vyvrácení těchto myšlenek je ale potřebné další studium reálných vlastností historických oken.

Závěr
Závěry ještě nemůžeme vyvodit. Historická ok­na nám zatím poodhalila jen některá ze svých tajemství a čeká nás ještě hodně práce a úsi­lí, abychom poznali více. Již nyní se ale jeví, že naši předkové měli dobře vyvážený poměr vloženého úsilí a peněz vůči tomu, co získali zpět. Okna jsou snad nejkrásnějším příkladem toho, že nemůžeme posuzovat věci jednotlivě, ale musíme mít na zřeteli celek – celou budovu a její kontext v rámci společnosti, města, obce. Že úsilím o dokonalost na jedné straně se zvý­razní nedokonalosti jinde.

Dnešní doba před nás klade otázku, jak moc lpíme na tom, co tvoří naši dnešní životní úro­veň, na co jsme si zvykli, co opravdu potřebu­jeme. Historická okna nám ukazují, jak chytře na tuto otázku odpověděli naši předkové. Po­ učíme se?

Marek Polášek
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský v Praze
Publikováno v Ročence ČKLOP 2022

Ing. Marek Polášek, Ph.D.
Dřevařský inženýr, absolvent Technické univerzity ve Zvolenu a Mendelovy univerzity v Brně. Dvacet pět let se zabývá dřevařskými výrobky z mnoha pohledů – z hlediska výzkumu, zkušebnictví, inovací, památkové péče, posudkové činnosti, poradenství ve výrobě. Podílel se na tvorbě některých evropských norem, publikuje v odborných časopisech a přednáší na různých fórech. Dlouhou dobu působil ve Zkušebně stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně (pracoviště Mendelovy univerzity), od roku 2012 pracuje na Výzkumném a vývojovém ústavu dřevařském v Praze (VVÚD), nyní jako vedoucí oddělení Výzkumu a vývoje. Vede znalecký ústav VVÚD. Je zakladatelem a jednatelem společnosti WOODEXPERT, s. r. o.

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 3/2024


  1. V roce 2019 zahájil Dřevařský ústav poradenskou a konzultační činnost pro všechny, kdo se potýkají s problémy s okny při rekonstrukcích a opravách historických budov. Tuto činnost nabízí v rámci platformy Historická okna v současnosti, ve spolupráci s Českou komorou lehkých obvodových plášťů a Národním památkovým ústavem. Tato služba je veřejná a kdokoli se může obrátit s požadavkem na konzultaci či měření v případech řešení otázek souvisejících s historickými okny a jejich replikami, náhradami a modernizací. ↩︎