Materiály

Průmyslová podlaha pro extrémní zařízení 

Pohled do pivovaru, ve kterém byl aplikován MC-DUR PowerCoat, pro pokládku robustní polyuretanové minerální hybridní podlahy společnosti MC

Průmyslové podlahy podléhají nejtvrdším zatížením: jsou namáhány při přejíždění s těžkým strojem, jsou vystaveny agresivním chemikáliím nebo musí vydržet silná kolísání teploty – a dosti často se tyto tři faktory vyskytují také společně. S MC-DUR PowerCoat uvedla společnost MC-Bauchemie na trh nový systém pro průmyslové podlahy, který odolává velmi vysokým chemickým a mechanickým zatížením, a dokonce ani při tepelném namáhání až do 120 °C neztrácí spojení s podkladem. Polyuretanový minerální, případně polyuretanový cementový hybridní podlahový povlak představuje bezpečné, hygienické řešení s dlouhou životností pro podlahové plochy například v potravinářském průmyslu, které musí trvale současně odolávat celé řadě extrémních zatížení. 

Průmyslové podlahy musí obzvlášť v potravinářském průmyslu, kovodělném průmyslu a chemickém průmyslu a také v mycích linkách a zařízení pro čištění nádrží každodenně odolávat celé řadě nejtvrdších namáhání, ať již při čištění s horkou párou, mechanickém zatížení při přejíždění se zvedacími vozíky, rázovém zatížení padajícím nářadím nebo chemickým napadením ze strany louhů či kyselin (čištění přímo na místě CIP). Běžné průmyslové podlahy se zde dostávají právě v tom případě rychle na své meze odolnosti, když více nebo dokonce všechna tato namáhání působí současně na podlahu. Polyuretanový minerální hybridní podlahový povlak MC-DUR PowerCoat byl přesně vyvinut pro tato extrémní namáhání. Odolává velmi vysokým chemickým a mechanickým zatížením a také tepelnému namáhání do teploty 120 °C. Je dokonce odolný vůči agresivním kyselinám. MC-DUR PowerCoat je čtyřsložkový systém, který sestává z kmenové složky, složky tvrdidla a také z minerální složky. Čtvrtou složkou je barevný pigment, který se ke směsi jednoduše přidává přímo na místě ve formě pasty a který zajišťuje individuálně požadované barevné řešení. 

Extrémně vysoká odolnost ve spojení s obzvlášť dobrými vlastnostmi při zpracování
MC-DUR PowerCoat se vyznačuje vedle extrémně vysoké odolnosti vůči chemickým, mechanickým a tepelným namáháním také obzvlášť dobrými vlastnostmi při zpracování. Nový systém pro průmyslové podlahy společnosti MC zahrnuje penetrační nátěr a zároveň i vrchní pečeticí nátěr MC-DUR PowerCoat 200 a také tenkovrstvý tekutý povlak MC-DUR PowerCoat 240 a tlustovrstvý maltový povlak MC-DUR PowerCoat 280. Velmi vysoká těsnost systému průmyslových podlah neposkytuje žádnou živnou půdu pro například houby a baktérie a nechá se snadno čistit, takže mohou být splněny nejvyšší hygienické standardy. 

MC-DUR PowerCoat 240 pro vysoce zatížitelné průmyslové podlahy s namáháními do teploty 80 °C
MC-DUR PowerCoat 240 se nanáší pomocí stěrky v tloušťce vrstvy od 4 do 6 mm. Poskytuje vysokou rázovou pevnost a odolává trvale tepelnému namáhání do teploty 80 °C. Skladba systému MC-DUR PowerCoat 240 je díky tomu vhodná pro vysoce zatížitelné podlahy a vysokotlaké čištění s teplotou 85 °C. 

MC-DUR PowerCoat 280 pro vysoce zatížitelné průmyslové podlahy s namáháními do teploty 120 °C
MC-DUR PowerCoat 280 se naproti tomu nanáší pomocí stěrky v tloušťce vrstvy od 8 do 12 mm. Tento polyuretanový minerální hybridní podlahový povlak poskytuje ještě vyšší tepelnou a mechanickou zatížitelnost a odolává teplotám až do 120 °C. Kromě toho poskytuje MC-DUR PowerCoat 280 nejvyšší bezpečnost v chemicky a mechanicky velmi silně zatížených oblastech a je vhodný také pro čištění s použitím parního kondenzátu. V kombinaci s velmi vysokou rázovou pevností vykazuje tento povlak pro průmyslové podlahy velmi vysokou odolnost. 

U obou variant je možné podle potřeby individuálně nastavit protiskluzové vlastnosti. Při použití dodatečného zapečetění vrchní vrstvy je tak možné dosáhnout protiskluzové vlastnosti až do třídy R 13 podle EN 16165:2021-12, příloha B. Po aplikovaných nanesených vrstvách průmyslových podlah je možné po 24 hodinách opět chodit a je možné je zatěžovat, takže je zajištěno rychlé užívání zpracovaných ploch a lze minimalizovat výpadky. Díky tomu nabízí MC-DUR PowerCoat pro všechny náročné průmyslové podlahy, které musí trvale současně odolávat celé řadě extrémních zatížení, bezpečné a hygienické řešení s dlouhou životností – což potvrdily také testy na zkušební stanici. 

Polský výrobce potravin FRUCTON se rozhodl pro extrémně zatížitelnou průmyslovou podlahu MC- DUR PowerCoat 280 v zeleném provedení, která odolává teplotám do 120 °C

Zkušební metoda pro zkoušku tepelného zatížení nanesené vrstvy průmyslové podlahy
Protože doposud ještě neexistovala žádná zkušební metoda, se kterou by bylo možné simulovat a zkoušet opakovaná extrémní teplotní zatížení po celou řadu let pro podlahový systém, tak Ulrich Lange, dlouholetý produktový manažer v oblasti Floor Coating společnosti MC-Bauchemie vyvinul speciálně pro tento účel koncept nové zkušební metody včetně zkušební stanice. Tato stanice testuje automatizovaně odolnost spojení při cyklickém tepelném namáhání formou ostřikování horkými tekutinami. Prostřednictvím cyklického ohřívání cca 35 litrů vody na teplotu 98 °C a následného nuceného ochlazení zkušební desky na teplotu 25 °C je simulováno reálné zatěžování změnou teploty za podmínek reprodukovatelnosti. Veškeré parametry jsou přitom kompletně dokumentovány. Tato metoda je jedinečná a v oboru nemá sobě rovnou jinou metodu. 

Jedinečný test s 2500 střídavými cykly
V důsledku neexistence externího, nebo dokonce normovaného zadání pro trvalou pevnost při cyklických tepelných střídavých namáháních byl na základě provozu kuchyně odvozen následující požadavek: pokud bude kuchyňská podlaha dvakrát denně po dobu 250 dní užívání v roce a po dobu pěti let ostřikována horkými tekutinami, tak je možné hodnotit spojení mezi krycí vrstvou a podkladem po 2500 střídavých cyklech. Tento počet střídavých cyklů je chápán jako trvalá pevnost. Po ukončení cyklického střídavého zatěžování je jako hlavní kritérium určena adhezní pevnost v tahu podle EN ISO 4624:2016-08 a je porovnána s nezatěžovanou deskou se stejnou strukturou. Případné změny na povrchu jsou mikroskopicky zkoumány v pohledu na povrch a v průřezu. 

MC-DUR PowerCoat obstál ve zkoušce zatížení
Jako první systém byl testován MC-DUR Power- Coat 280 bez posypu v tloušťce vrstvy 8 mm. Cyklus zatěžování trval cca 40 minut; tím byl po 70 dnech absolvován zadaný počet 2500 cyklů. Výsledek dokázal zcela přesvědčit: kro- mě povrchových, lehkých optických efektů se na testovaných deskách nevyskytovaly žádné další změny. Po trvalém zatěžování naměřená hodnota pro adhezní pevnost v tahu 2,4 MPa ležela sice v důsledku tepelného zatížení pod hodnotou nezatíženého referenčního vzorku, ovšem daleko nad hodnotami 1,5 MPa, které jsou požadovány v příslušných normách a předpisech. Tím byla prostřednictvím zkušební techniky prokázána trvalá vhodnost pro použití při tepelném zatížení do 98 °C. MC-DUR PowerCoat 280 v minimální tloušťce vrstvy 8 mm je tedy prokazatelně schopen trvale odolávat tepelnému střídavému zatěžování do teploty 98 °C a následujícím plynulým ochlazováním. 

Sokly a pilíře ve výrobě firmy FRUCTON byly chráněny produkty MC

Vysoce zatížitelná podlaha pro polského výrobce potravin FRUCTON
Firma FRUCTON má sídlo v polském Kališi, městě, které je již 100 let spojeno s potravinářskou výrobou a ve kterém mají aktuálně své sídlo také jiné mezinárodně činné koncerny v oblasti potravinářského průmyslu. FRUCTON je již 30 let na trhu jako výrobce potravin, které jsou v Polsku prodávány pod národně známými názvy značek jako KOTLIN. Aby bylo možné vyhovět stoupajícím požadavkům ohledně výrobních kapacit, tak FRUCTON postavil v lokalitě Kališ novou výrobní halu, ve které se mají vyrábět zelinářské výrobky pro potřeby gastronomie. Ke krokům při zpracování patří čištění, třídění, mletí, vaření a blanšírování a také
závěrečné balení. 

Dobrá zkušenost se systémy produktů společnosti MC
Pro FRUCTON bylo při zadávání zakázky vybudování obzvlášť zatížitelné průmyslové podlahy v nové výrobně důležitým stěžejním bodem. Investor byl toho názoru, že prý téma podlaha je rozhodující pro provoz zařízení, pročež podlahy a ochranu stěn vyjmul ze smlouvy generálního dodavatele, a sám převzal k tomu nutná jednání. Majitel firmy FRUCTON Piotr Grzegorczyk a jeho technický personál disponují rozsáhlými zkušenostmi v oblasti použití různých řešení podlahových krytin ve svých závodech. Přitom mohli také již nasbírat pozitivní zkušenosti se společností MC: mimo jiné byly používány již od roku 2002 různé výkonné produkty s dlouhou životností pro vysoce zatížitelné průmyslové podlahy, které dokázaly i po mnoha letech přesvědčit ohledně odolnosti vůči silnému namáhání. 

Darosław Demski, obchodní ředitel společnosti MC-Bauchemie v Polsku, vzpomíná: „S FRUC- TONEM je pro mě spojena zajímavá historka. S podnikem jsme v kontaktu již 26 let. Tenkrát jsem vezl dodávku ještě dvou balení MC-DUR 1200 VK pro první zkušební plochy ve výrobnách FRUCTONU osobně v kufru mého Fordu Orions.“ Taková velká osobní angažovanost se očividně vyplatila. Kontakty byly od té do- by systematicky zvyšovány a prohlubovány, od roku 2002 se stará obchodně-technický zástupce společnosti MC Wojciech Kucner úspěšně o tento podnik. Již po dobu 26 let trvající vztah důvěry přispěl značně k tomu, že FRUCTON také u podlahy nové výrobní haly vsadil na společnost MC a její produkty. Aby ovšem bylo možné investora v Polsku pro sebe získat nejen zkušenostmi z dlouholeté pozitivní spolupráce, nýbrž také tvrdými fakty, představila společnost MC nový produktový systém MC-PowerCoat 280, který dokázal odpovědné osoby u firmy FRUCTON přesvědčit v každém ohledu, takže staveb- ní firma DORTEX mohla uprostřed dubna 2022 začít s pracemi. 

Na stěny výroby firmy FRUCTON byl nanesen nečistotu odpuzující vysoce výkonný ochranný nátěr MC-Color LE

Nejlepší ochrana pro stěny a podlahy prostřednictvím MC-Color LE a MC-DUR PowerCoat 280
Dříve, než bylo možné položit průmyslovou pod- lahu, byly nejprve použity další produkty společnosti MC pro stěny a pilíře nové výrobní haly. V prvním kroku bylo přibližně 1200 m2 ploch soklů a pilířů v přízemí vyhlazeno pomocí jemné cementové stěrky Nafufill SF a tyto plochy byly následně chráněny ochranným systémem. K tomu byla v oblastech stěn nejprve nanesena penetrace MC-DUR 1177 WV-A a následně vysoce výkonný ochranný nátěr MC-Color LE pro dosažení hladkého, hydrofobního a nečistotu odpuzujícího povrchu. V obzvlášť namáhaných oblastech pozdějšího skladu pro čisticí chemikálie byl podlahový povrch s plochou cca 400 m2 chráněn speciální vrstvou pro ochranu povrchů MC-DUR 2496 CTP, která je snadno udržitelná a kromě toho velmi odolná vůči silným chemikáliím. Nyní bylo možné na povrchu betonu v přízemí aplikovat s MC-DUR PowerCoat 280 extrémně zatížitelnou průmyslovou podlahu na ploše cca 4200 m2. V nové hale se v budoucnu uskuteční výroba potravin FRUCTONU na prokazatelně bezpečné podlaze. 

Průmyslová podlaha MC-DUR PowerCoat 280 může být v současnosti asi považována za nejodolnější podlahu, kterou je vůbec možné položit. A to spočívá nejen na pouhé důvěře ve vysokou kvalitu produktů, nýbrž je také možné ji prokázat pomocí testů tepelné odolnosti na zkušební stanici společnosti MC. 

Dr. Patricia Steffen, Peter Schmidt
MC-Bauchemie