Materiály

R-CRETE® jak využít recyklované kamenivo

Využití recyklovaných materiálů a druhotných surovin je jedním ze způsobů, jak přispět k cirkulární ekonomice a snížit tak dopad na životní prostředí a spotřebu neobnovitelných zdrojů.

Kamenivo je zrnitý materiál přírodního původu určený především pro stavební účely. Nejvíce se používá k výrobě malt, betonu nebo dalších stavebních hmot. Hlavní složkou – tzv. plnivem – při výrobě betonu je právě kamenivo, které zaujímá nosnou funkci v namíchané směsi. V TBG Metrostav jsme si vědomi toho, že kamenivo patří mezi neobnovitelné zdroje, a vnímáme náš podíl zodpovědnosti vůči životnímu prostředí a na vyčerpávání těchto nerostných surovin, jejichž zásoby se celosvětově nejenom vysokou stavební produkcí snižují každým dnem.

S myšlenkou využití recyklovaných materiálů jsme vyvinuli beton R-CRETE®, který vyrábíme až se 100% náhradou recyklovaným kamenivem získaným zpracováním stavební suti po demolici objektů na konci životnosti.

Impulzem k vyvinutí materiálu R-CRETE® bylo kromě ekologických důvodů také nalezení zdroje recyklovaného kameniva přímo na území hlavního města Prahy, kde se nacházejí čtyři betonárny TBG Metrostav. Z tohoto místního zdroje je možné zajistit konzistentní kvalitu recyklátu vznikajícího ze stavební suti, která obecně obsahuje směs rozdrceného starého betonu, cihel, malty, přírodního kameniva s dalšími složkami. A právě tento recyklát se používá jako náhrada kameniva.

R-CRETE® obsahuje větší množství recyklovaného kameniva, než povoluje norma ČSN EN 206+A2. Proto se beton s recyklátem vyrábí podle podnikové normy TBG Metrostav TBG MTS 03/2021 – RCA, která vychází z normy pro výrobu betonu. K výrobku bylo vydáno stavebně-technické osvědčení č. STO – 205/286/2021 a certifikát systému řízení výroby pro všechny betonárny, kde se R-CRETE® vyrábí.

Výhody použití betonu R-CRETE®
●  Podpora cirkulární ekonomiky využitím recyklovaných a druhotných materiálů
●  Snížení množství skládkované stavební suti
●  Šetření přírodních neobnovitelných zdrojů
●  Lepší hodnocení pro získání certifikace LEED, BREEAM aj.
●  Snížení uhlíkové stopy při těžení a dopravě materiálu
●  Nižší cena betonu

Výhodou použití materiálu R-CRETE® je nejen využití druhotných materiálů, ale také snížení množství skládkované suti, šetření přírodních neobnovitelných zdrojů, lepší hodnocení pro získání certifikací LEED, BREEAM, SBToolCZ a další a také nižší výsledná cena materiálu. Další nespornou výhodou je snížení uhlíkové stopy při těžbě a dopravě materiálu. Uhlíková stopa se může totiž týkat jedince, ale i výrobku nebo akce. Nejčastěji je však používána ve spojitosti s výrobky a definuje sumu všech skleníkových plynů, které byly vypuštěny při výrobě daného výrobku.

Použití R-CRETE® nachází uplatnění především u méně exponovaných a méně zatížených konstrukcí, jako jsou podkladní betony, základové a dočasné konstrukce, výplňové a stěnové konstrukce.

Vlastnosti betonu R-CRETE® přímo závisí na kvalitě a podílu recyklovaného kameniva v betonu. TBG Metrostav má v současné době k dispozici varianty betonu R-CRETE® v pevnostní třídě od 8/10 až do C30/37: varianta až s 50% podílem recyklovaného kameniva, kde je nahrazena hrubá frakce kameniva recyklovaným, a to až do 50 % podílu z celkového obsahu kameniva. Do zálivkových a výplňových materiálů TERRAFLOW® používáme až 100% nahrazení kameniva jeho recyklovanou variantou.

Materiál R-CRETE® vyrábíme do pevnostní třídy C 30/37. Hodnoty pevnosti v tahu u R-CRETE® jsou srovnatelné s běžným betonem z přírodního kameniva. Pro výpočet soudržnosti betonu s výztuží lze tedy uvažovat střední hodnoty pevnosti betonu v prostém tahu podle ČSN EN 1992-1-1.

Použití betonu v konstrukcích
Beton z recyklátu R-CRETE® nalézá uplatnění především u méně zatížených a exponovaných konstrukcí, jako jsou například:
●  podkladové betony,
●  základové konstrukce (pasy, patky),
●  výplňové konstrukce,
●  vnitřní stěnové konstrukce,
●  dočasné konstrukce.

Beton z recyklátu zatím není vhodný použít na:
●  vodorovné ohýbané konstrukce (stropní deska nebo průvlak),
●  základové desky a stěny pro konstrukce bílých van,
●  silně zatížené sloupy a pilíře,
●  konstrukce vystavené agresivnímu prostředí.
Rozsah použití se v budoucnu může rozšířit.

TBG Metrostav svým odběratelům dodává materiály s recyklovaným kamenivem již standardně na všech pražských betonárnách, zejména do podkladních vrstev a stěnových konstrukcí. Zkušenosti z výroby dokazují, že tento materiál je plnohodnotnou náhradou standardního betonu vyráběného z přírodního kameniva.

Pro více informací ohledně dodávek R-CRETE® pro vaše stavby navštivte www.tbg-metrostav.cz.

TBG Metrostav

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 2/2024