Materiály

Chytré zasklení HELUZ IZOS

Současné stavebnictví je významně ovlivněno naplňováním legislativy související s energetickou náročností budov. Vlastnosti zasklení tak mohou významně ovlivnit celkovou energetickou bilanci budovy.

Implementace evropské směrnice EPBD II mimo jiné definuje budovu s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB – nearly zero energy building). Jedná se o budovu s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie má být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Tento požadavek se od roku 2020 týká i nových rodinných domů, přičemž od roku 2022 došlo k poměrně výraznému zpřísnění reprezentovanému snížením hodnoty primární energie referenční budovy podle tvaru obálky. Od roku 2023 pak navíc došlo ke zpřesnění výpočtu pomocí takzvaného hodinového kroku, díky němuž se vypočtené hodnoty energetické náročnosti více přibližují dosahovaným hodnotám reálných staveb při zvoleném typickém užívání budov. To je důležité zejména u budov s produkcí elektrické energie pomocí fotovoltaického systému. Celá tato agenda vede k potřebě navrhovat budovy komplexně již od začátku a současně vyžaduje užší spolupráci všech zúčastněných stran. Vlastnosti zasklení se v návrhu výrazně projevují, protože při určité ploše zasklení a vhodné orientaci domu se díky solárním ziskům okny dostáváme do významného energetického plusu. Ten dokáže potřebu použití zdrojů tepla významně eliminovat a snížit tak celkové náklady na jinak nezbytné technologické vybavení domu (solární panely, tepelná čerpadla, klimatizace…).

Energeticky efektivní zasklení ale není jen otázkou novostaveb, naopak. Toto téma stále více rezonuje i u starších budov. Přibližně 40 % spotřeby energie a asi 36 % emisí CO2 v Evropské unii připadá na budovy. Závazek uhlíkové neutrality se tedy nevyhnutelně váže ke snížení energetické náročnosti obálky stávajících budov. Logicky tak bude docházet k výměně zasklení. Pro evropský okenní průmysl je proto nesmírně důležitá iniciativa Renovation Wave, která zajistila přepracování energetické směrnice EPBD. Konkrétně jde o závazek k renovaci veřejných a nebytových budov a zavedení norem pro stanovení minimální energetické účinnosti pro nejhůře izolované veřejné a nebytové prostory. Výsledkem by měly být konkrétní plány členských států EU na postupné vyřazení neefektivních oken a rovněž zajištění finanční stability mechanismů pro tento proces, respektive jejich dostupnosti například formou dotačních programů a pobídek pro účastníky trhu.

Výběr vhodného typu izolačního skla záleží na mnoha faktorech. V první řadě je to orientace okna vůči světovým stranám (vůči slunečnímu záření). Dále pak umístění okna v budově (podlaží, do ulice, do zahrady…), vzdálenost od zdrojů hluku a jejich intenzita a v neposlední řadě převažující činnost v dané místnosti. V jedné budově tak najde uplatnění řada typů izolačních skel

Požadavky na zasklení

Různé typy zasklení oken mohou na první pohled vypadat víceméně stejně, jejich vlastnosti jsou ale diametrálně odlišné. Při výběru vhodného zasklení bychom tedy měli zohlednit nejen všechny potřeby a požadavky, ale také konkrétní situaci. Zasklení zásadně ovlivní nejen kvalitu bydlení, ale také náklady na provoz domu. Skvělé je, že jedna vlastnost nemusí vylučovat druhou. Moderní zasklení je komplexní výrobek, který dokáže splnit očekávání v mnoha směrech. Klíčový je vhodný výběr, ideálně ve fázi projektu.

Možnosti současných izolačních skel jsou nejlépe patrné při porovnání s dvojsklem se součinitelem prostupu tepla zasklení Ug = 1,6 W/m2K, což byla na tehdejší dobu dobrá hodnota pro běžné zasklení kolem roku 2000. Dnes již téměř standardní zasklení – tedy trojsklo IZOS TRIPLE – má již Ug = 0,5 W/ m2K. Při venkovní teplotě −7,5 °C dosáhne rozdíl teploty vnitřního skla více než 3 °C. Každý 1 °C přitom představuje rozdíl v nákladech na vytápění mezi 7 až 8 %, takže v případě těchto dvou výrobků hovoříme o rozdílu v nákladech na vytápění kolem 25 %. Sklo IZOS ENERGY+ se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K a solárním faktorem 62 % pak vylepšuje tuto hodnotu o dalších cca 17 %. Díky tomuto izolačnímu sklu je možné využití solárních zisků v zimním období zdarma. Řešení přehřívání interiéru v letních měsících zase ukazuje porovnání zasklení IZOS TRIPLE a IZOS SHADOW. V případě, že majitel domu nechce nebo nemůže řešit stínění pomocí předokenních žaluzií, může zvolit sklo IZOS SHADOW se schopností odrazivosti sluneční paprsků a se solárním faktorem sníženým na hodnotu 36 %. Při venkovní teplotě blížící se hodnotě 40 °C je teplota vnitřního zasklení 20,5 °C, tedy o více než 1 °C méně než u izolačního skla IZOS TRIPLE. S tím jde ruku v ruce klesající potřeba energie na chlazení interiéru.

Parametry zasklení
Co ovlivňuje vlastnosti izolačního skla

●  Tloušťka floatového skla – zásadní pro odolnost skla z hlediska tlaku a sání větru. Tloušťka mírně ovlivňuje barevnost skla a propustnost světla. Platí pravidlo čím větší formát, tím větší tloušťka
●  Standardní tloušťky skla – 4, 6, 8, 10 mm
●  Varianty distančního rámečku – hliník, nerez, plast
●  Standardní tloušťky distančních rámečků – 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 mm
●  Výplň meziskelního prostoru – vzduch nebo inertní plyn argon. Argon má nižší tepelnou vodivost, díky tomu zlepšuje izolační vlastnosti skla až o 25 %

Jaké parametry se vyplatí sledovat
Izolační zasklení a součinitel prostupu tepla Ug
Součinitel prostupu tepla Ug charakterizuje schopnost zasklení tepelně izolovat. Čím je jeho hodnota nižší, tím sklo lépe tepelně izoluje (únik tepla je nižší). Ug u dvojskel dosahuje hodnot 1,1 W/m2K, u trojskla IZOS ENERGY+ se pyšní hodnotou 0,5 W/m2K. Jen pro srovnání: přibližně dvacet let staré dvojsklo dosahuje součinitele Ug až 2,0 W/m2K, starší okna i daleko více. Chytrému zasklení IZOS Glassing napomáhají nejmodernější povlaky aplikované na základní sklo. V izolačním skle jsou tyto povlaky orientovány na vnitřní stranu a díky tomu tento výrobek funguje v podstatě jako tepelné zrcadlo. Teplo unikající z interiéru vrací zpět, čímž snižuje tepelné ztráty a šetří náklady na vytápění.

Řez izolačním sklem
Izolační sklo se skládá ze dvou nebo častěji tří tabulí plochého skla s nízkoemisním povlakem navzájem oddělených distančními rámečky zajišťujícími konstantní vzdálenost mezi skly. Mezera mezi jednotlivými tabulemi je vyplněna inertním plynem argonem, který vyniká velmi nízkou tepelnou vodivostí, a zlepšuje tak tepelněizolační vlastnosti zasklení

Solární faktor g
Velmi důležitým parametrem zasklení je solární faktor (SF nebo g). Ten zjednodušeně řečeno udává, kolik tepla ze slunečního záření propustí zasklení do interiéru. Čím je solární faktor vyšší, tím více tepla propustí. V případě trojskla IZOS ENERGY+ (solární faktor 62 %) je dokonce možné při vhodné orientaci a velikosti oken splnit energetické požadavky na nové budovy i bez instalace technologií pro získávání obnovitelných zdrojů technologie (solární systémy, tepelná čerpadla apod.). Zní to možná komplikovaně, ale je tím řečeno, že zasklení zprostředkovává vytápění slunečními paprsky, a snižuje tedy spotřebu energií. Podle měření odborníků společnosti HELUZ IZOS to představuje úsporu až 15 % z nákladů na vytápění. Pro jižní, východní a eventuálně západní strany domu jsou tak ideální právě okna s vysokým solárním faktorem.

Reflexní úprava
Zasklení může mít ale zcela opačný efekt, a to tlumení prostupu tepla do interiéru – v místech, kde například není možné používat stínicí techniku, je vhodné instalovat zasklení IZOS SHADOW s vyšší odrazivostí, které zabraňuje přehřívání interiéru. Stavebníkovi to zajistí nemalou úsporu za klimatizování prostor. Nová generace multifunkčního nízkoemisního a protislunečního pokovení zajišťuje zasklení neutrální vzhled a nízkou reflexi, který nijak negativně neovlivňuJe architekturu domu.

Když izolační skla pomáhají
IZOS TRIPLE
Efektivní tepelná izolace
Tato izolační skla se hodí pro menší zasklené plochy a jsou již standardem pro dnešní novostavby. Tvoří jej tři skleněné tabule a dva distanční rámečky. Jsou vhodná pro zasklívání plastových, dřevěných a hliníkových oken i portálů. Díky hodnotě prostupu tepla Ug 0,6 až 0,5 přispívá IZOS TRIPLE k energetickým úsporám v objektu. Zároveň stále propouští dostatek světla. Parametry trojskla splňují požadavky jak na novostavby, tak na rekonstrukce s výrazným snížením energetické náročnosti. Doporučeno pro zasklívání ploch s orientací na sever, protože neumožňují využívat sluneční energii.

IZOS TRIPLE
●  Dostatek světla v interiéru
●  Výrazné snížení tepelných ztrát

  IZOS SHADOW
  Izolační trojsklo snižující nežádoucí přehřívání interiéru
  Snížení energetických nákladů se netýká jen vytápění, ale rovněž chlazení, které začíná být i v našich klimatických podmínkách stále aktuálnější. Přitom náklady na chlazení místnosti jsou zhruba 3× vyšší než na vytápění. V případě trojskla IZOS SHADOW s multifunkčním nízkoemisním a protislunečním pokovením je klíčovou vlastností schopnost sluneční paprsky odrážet, respektive omezovat jejich prostup do interiéru, který se díky tomu nepřehřívá. Při venkovní teplotě blížící se 40 °C je teplota tohoto vnitřního zasklení 20,5 °C, tedy o více než 1 °C méně než u produktu IZOS TRIPLE. Pokud nelze použít předokenní žaluzie nebo jinou stínicí techniku, je takové zasklení ideální. Zákazníky určitě osloví také neutrální vzhled zasklení, které je prakticky bez zabarvení.

  IZOS SHADOW je vhodné především pro pasivní, nulové, nízkoenergetické a energeticky úsporné budovy, jak rezidenční, tak i komerční objekty. Doporučeno pro zasklívání ploch s orientací na východ, jih a západ, všude tam, kde chceme spíše nižší teploty.

  IZOS SHADOW
  ●  Nahrazuje stínicí techniku
  ●  Snižuje náklady na klimatizaci
  ●  Nová generace multifunkčního nízkoemisního a protislunečního pokovení v neutrálním vzhledu, který je vhodný pro rezidenční i komerční objekty
  ●  Zamezení přehřívání interiéru v létě
  ●  Výrazné snížení tepelných ztrát

  IZOS ENERGY+
  Izolační trojsklo pro výhřev interiéru

  Izolační skla IZOS ENERGY+ představují velký potenciál především v zimních měsících, kdy díky nim můžeme získávat pasivní solární zisky – tepelnou energii ze slunečního záření – a významně tak snížit provozní náklady budovy. Jižní, východní, případně i západní strany domů by proto měly být osazeny skly s vysokou propustností tepla ze slunečního záření, v ideálním případě v kombinaci se stínicí technikou, která zamezí přehřívání místností v létě. U správně navrženého projektu toto izolační zasklení tak může omezit či zcela eliminovat technologie pro dodatečné zdroje tepla.

  IZOS ENERGY+
  ●  Nejvyšší solární faktor v porovnání s ostatními skly na trhu (až o 10 %) a nejvyšší solární zisky
  ●  S velkou rezervou splňuje všechny požadavky evropské legislativy na energetickou náročnost budov včetně pasivních a nulových
  ●  Barevně neutrální vzhled s velice nízkou světelnou reflexí
  ●  Vyhřívání interiéru v zimě
  ●  Energetické úspory

  Podle podkladů společnosti HELUZ IZOS

  Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 2/2024