Materiály

Bezpečnostní příčky v systému suché výstavby

Systémy suché výstavby, tedy především konstrukce s opláštěním sádrokartonovými deskami jsou běžnou technologií. Nejčastěji se používají k budování nových příček v bytech nebo kancelářských prostorách, k opláštění stěn či ke konstrukci zavěšených podhledů. Tuto technologii však lze využít i pro mezibytové příčky a bezpečnostní příčky, které musí vykazovat zvýšenou odolnost vůči poškození a násilnému vniknutí.
Výhodou systémů suché výstavby je rychlost montáže a malé nároky na úklid prostor po dokončení prací. Svůj význam má také nízká hmotnost konstrukce, což je vlastnost důležitá zejména v případě nástaveb stávajících objektů nebo půdních vestaveb, kde se musí počítat s přitížením nosné konstrukce objektu. U některých objektů je použití montovaných příček jedinou použitelnou technologií. Výhodou je také menší tloušťka stěn při zachování všech stavebně-fyzikálních parametrů. To umožňuje lepší využití užitné plochy objektu.
Obecně umožňují sádrokartonové konstrukce takřka neomezenou tvarovou variabilitu, desky lze ohýbat a tvarovat a designéři a architekti toho často využívají hlavně v komerčních a veřejných prostorech.
Dalším plusem je přirozená vlastnost sádry absorbovat nadměrnou vlhkost z prostředí a zase ji uvolňovat. Vytváří se tak příznivější mikroklima v místnostech.
Při použití systémů suché výstavby v příčkách mezi místnostmi v bytě nebo kancelářském objektu je nutné navrhovat konstrukci zejména s ohledem na dodržení akustických parametrů stěn, u příček mezibytových nebo u vnějších stěn kanceláří, bank či obchodů, stěn serveroven atd. k tomu přistupují i požadavky na odolnost stěn vůči násilnému vniknutí.
Pro toto použití se předpokládá, že investor bude požadovat záruku, že konstrukce splňuje požadované bezpečnostní vlastnosti. Podstatné je to i kvůli následnému pojištění prostor. Pojišťovny při hodnocení rizika obálky používají jako jakousi referenční jednotku odolnosti obvykle zeď o tloušťce 150 mm z plných cihel na vápenocementovou maltu. Porovnání odolnosti jiných konstrukcí ale není jednoduché. Speciální norma týkající se bezpečnosti příček totiž není k dispozici. Po konzultacích dodavatele sádrokartonových systémů s firmou TREZOR TEST, s. r. o., která se specializuje na testování mechanických zábranných systémů, byla nakonec jako nejvhodnější pro hodnocení zvolena sada norem primárně určených pro stanovení bezpečnostních parametrů otvorových výplní, za které lze považovat i bezpečnostní příčky.
Obr. 1: Vzorek pro testování odolnosti vůči násilnému vniknutíObr. 2: Průběh zkoušky odolnosti vůči manuálním pokusům o násilné vniknutíJedná se o normy ČSN P ENV 1627–30. Norma ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Požadavky a klasifikace stanovuje třídy bezpečnosti stavebních prvků (tabulka 1). Ty udávají jak dlouhou dobu musí prvek odolat „normovému zloději“ vybavenému definovaným nářadím. V informativní příloze D normy je popsán „standardní“ charakter napadení, na který jsou bezpečnostní třídy navrhovány.
Norma dále uvádí zkoušky, kterými se odolnost rozhodující pro zařazení do bezpečnostní třídy testuje, a jejich pořadí. V první řadě jde o zkoušku statické odolnosti za použití hydraulických válců, následuje zkouška dynamickým zatížením – údery břemene, kyvadla – a nakonec nastoupí „normový zloděj“ a pokusí se o průnik pomocí stanovených nástrojů. Přesný popis těchto zkoušek je obsahem norem ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení, ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatíženíČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí. Poslední jmenovaná norma obsahuje i definici sad nářadí, na které se odkazuje tabulka stanovující bezpečnost tříd. Pro představu, sada nářadí A obsahuje dva šroubováky, dřevěné nebo plastové klíny, sika-kleště a hasákové kleště, vše s danými rozměry, sada B má navíc páčidlo a třetí šroubovák.
Firma TREZOR TEST, s. r. o., je zpracovatelem uvedených norem i zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. Je prakticky jedinou zkušebnou, která u nás testy příček provádí, ačkoliv akreditaci má i několik dalších zkušeben.
Praktický test ukázal, že „pojišťovací“ referenční cihlová zeď spadá do bezpečnostní třídy 3. Výrobci sádrokartonových systémů pak dokázali zkonstruovat skladbu příček tak, aby těchto bezpečnostních parametrů dosáhla a dokonce je překonala. K dispozici je tak několik certifikovaných systémů. Seznam všech certifikovaných výrobků a konstrukcí je uveden na webových stránkách firmy TREZOR TEST, s. r. o., www.trezortest.cz. Výrobky jsou seřazeny podle kategorií, příčky jsou uvedeny v kolonce Dveřní a okenní uzávěry pod položkou Okna, dveře, vrata (tabulka 2). Vzhledem k tomu, že jde o evropskou normu, je možné prokázat splnění požadavků i certifikátem od některé akreditované zahraniční zkušebny.
 
Konstrukce příček
Detailní konstrukční řešení certifikovaných příček je výrobci pokládáno za důvěrnou informací. Řešení firmy Rigips je chráněno užitným vzorem u Úřadu průmyslového vlastnictví. Technologie je dispozici pouze certifikovaným montážním firmám, které procházejí speciálním školením a také ony se zavazují informace o detailech neposkytovat. Z toho je zřejmé, že ne každá sádrokartonářská firma má k montáži bezpečnostních příček kvalifikaci a oprávnění.
Konstrukčně i technologicky vycházejí bezpečnostní příčky ze standardních sádrokartonových konstrukcí. Pro zvýšení bezpečnosti je do konstrukce vložena jedna nebo dvě vrstvy ocelového pozinkovaného plechu, které jsou pro vyšší třídu bezpečnosti ještě posíleny vloženými tenkostěnnými profily.
Důležitou roli hraje způsob překládání plechů v konstrukci a jejich upevnění a je nutné také dodržovat pravidla pro instalaci prostupů, průchodek, krabic elektrických rozvodů či větracích mříží. Všechna tato místa mohou představovat oslabení konstrukce.
Firma Lafarge nabízí konstrukci, kde je plech přímo součástí sádrokartonové desky.
Při stanovení bezpečnostní třídy je důležité vzít v potaz i směr napadení. Vyhoví-li příčka určité bezpečnostní třídě při napadení z jedné strany, neznamená to, že automaticky vyhovuje i z druhé strany.
 
Bezpečnostní systémy Rigips
Rigips nabízí bezpečnostní příčky s třídou bezpečnosti 2 nebo 3. Bezpečnostní příčky díky své skladbě zároveň vykazují i zlepšené stavebně-fyzikální vlastnosti oproti standardním příčkám. Požární odolnost je až EI 90 minut. Vzduchová neprůzvučnost dosahuje při tloušťce příčky 127 mm hodnoty až 61 dB, která vysoko překračuje normové požadavky pro zvukovou ochranu bytů.
Pro zvýšenou odolnost při zatížení rázem byly vyvinuty příčky Duragips s kombinací sádrokartonových a sádrovláknitých desek v plášti. Při relativně nižší plošné hmotnosti vykazují vyšší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti než tradiční zděné konstrukce. Mají také vysokou únosnost, snadnější kotvení zavěšovaných břemen a dosahují požární odolnosti až 90 minut.
Rigips nabízí také certifikované samonosné nenosné mezistropy pro maximální rozpon konstrukce 5900 mm (při použití profilů UA 100). Strop je možné dodatečně zatížit zavěšenými břemeny (např. svítidly) max. 0,15 kN/m2.
Třetím produktem jsou nenosné předstěny, kterými lze zabezpečit chráněný prostor ohraničený stěnami bez bezpečnostní kategorizace. Předstěny mohou být spřažené nebo volně stojící. Mezistropy i předstěny mají třídu bezpečnosti 3.
Bezpečnostní konstrukce Rigips jsou certifikovány i u Národního bezpečnostního úřadu.
Rigips získal za tento ucelený systém zabezpečených prostor systémem suché výstavby bronzovou cenu České stavební akademie v soutěži Stavební výrobek – technologie roku 2008.
Obr. 3: Bezpečnostní příčka Rigips opláštěná deskami Rigidur a SDK, dvojitá kovová konstrukce; 1.1 – vnější vrstva, SDK desky Rigips 12,5; 1.2 – vnitřní vrstvy, sádrovláknité desky Rigidur R 12,5; P – ocelový plech tl. 0,8 mm; 2.1 – svislý profil CW; 2.2 – vodorovný profil UW; 3 – minerální izolace; 4.1 – šrouby Rigidur 30; 4.2 – šrouby Ridurit 35; 5 – spáry zatmelené dle technologie Rigips; 6 – kotvení do obvodových konstrukcí; 7 – napojování těsnění 
Bezpečnostní příčka Knauf
Bezpečnostní příčky Knauf splňují v závislosti na skladbě třídu bezpečnosti 2 nebo 3. Příčka nese označení W 118 a lze ji provést buď jako jednoduchou (provedení W 112), nebo jako dvojitou (provedení W 115). V obou případech jde o dvojitě opláštěnou příčku se standardní roztečí profilů 625 mm se dvěma vrstvami ocelového plechu tloušťky min. 0,6 mm, umístěnými ze strany napadení na nosné konstrukci pod sádrokartonem a na „vnitřní“ straně mezi sádrokartonovými deskami. Jednoduchá příčka W 118 tloušťky 159 mm dosahuje hodnoty vážené laboratorní neprůzvučnosti 61 dB. Pro zvýšení odolnosti lze místo standardní SDK desky použít protipožární desky Fireboard či tvrdé sádrové desky (GKFI) Knauf Diamant.
 
Obr. 4: Bezpečnostní příčky Knauf W 118 v provedení W 115Obr. 4: Bezpečnostní příčky Knauf W 118 v provedení W 115Obr. 5: Montáž bezpečnostní příčky (Knauf)
 
Bezpečnostní příčka Norgips
Konstrukci nechala ad hoc certifikovat realizační firma Fosta, aby doložila investorovi vlastnosti příčky u realizované zakázky. Konstrukčně jde opět o skladbu s vloženým pozinkovaným plechem.
 
Bezpečnostní příčky Lafarge
Konstrukce bezpečnostní příčky Lafarge Brand­wand je ze speciálních desek LaWall (z každé strany 2x deska LaWall) montovaných na tenkostěnné profily. Desky LaWall jsou speciální sádrokartonové protipožární desky (dle EN typ DF, dle DIN GKF) opatřené na zadní straně pozinkovaným plechem. Odpadá tak překládání plechů v konstrukci, což je výhodou pro dodržení rovinnosti konstrukce. Příčka je vždy symetrická a deklarované bezpečnostní třídě automaticky vyhovuje z obou stran. Požární odolnost příčky je až EI 120 minut a maximální výška může být až 9 m. Vzduchová neprůzvučnost dosahuje při tloušťce příčky 161 mm hodnoty až 57 dB.
Příčka splňuje bezpečnostní třídu 3. Certifikát podle ENV 1627 vydala akreditovaná zkušební laboratoř Prüfinstitut Türentechnik + Einbruchsicherheit Rosenheim.
 
 
Obr. 6: Bezpečnostní příčka Lafarge Brandwand L18 s deskami LaWallObr. 6: Bezpečnostní příčka Lafarge Brandwand L18 s deskami LaWallObr. 7: Desky LaWall
 
ONDŘEJ MIKA
Lektorovali Kamil Maryško, Jiří Otta, Miroslav Nyč, Jiří Kníže
foto Kamil Maryško (1), Robert Hošek (2) a archivy výrobců
 
Ondřej Mika (*1975) je redaktorem Materiálů.
Ing. Kamil Maryško (*1962) je jednatelem firmy TREZOR TEST, s. r. o.
Ing. Jiří Otta (*1951) je vedoucím Centra technické podpory Rigips.
Ing. Miroslav Nyč (*1970) je vedoucím technického oddělení firmy Knauf Praha, s. r. o.
Ing. Jiří Kníže (*1954) je obchodně-technickým zástupcem firmy Lafarge pro ČR a SR.