Beton, Materiály

Betonáž mostu přes údolí Kremlice

Stavba mostu přes údolí potoka Kremlice na silnici I/11 u Mokrých Lazců byla vloni oceněna v soutěži Stavba roku. Jedná se o větší ze dvou mostů na frekventované trase mezi Opavou a Ostravou. Beton pro tuto stavbu dodávaly provozovny společnosti Českomoravský beton, konkrétně betonárny v Opavě a v Ostravě-Vítkovicích, kde také probíhala výroba části filigránů určených jako ztracené bednění pro mostovku.

Stavbu prováděla společnost Skanska, závod Mosty, podle projektu kanceláře Stráský, Hustý a partneři. Počátek této stavby předpokládal použití běžných receptur betonu schválených pro li-niové stavby a jen jednu zvláštní: tou byla receptura pro samozhutňující beton pevnostní třídy C 50/60, který se měl použít pro široký mostní oblouk. 

Obr. 1: Příčný řez mostemObr. 2: Betonáž pilíře

Průkazní zkoušky pro všechny receptury byly připraveny laboratoří BETOTECH v Ostravě. V průběhu stavby však došlo vlivem rozhodnutí vlády k jejímu dočasnému zastavení a také k přeprojektování celého mostu. Původní ladný oblouk o délce 180 metrů byl nahrazen pilíři, z nichž nejvyšší měří 58 metrů. Celý most má dohromady jedenáct polí s rozpětím 33 až 57 metrů. Změny doznaly i receptury betonu, u kterých byl navíc specifikován i modul pružnosti. Muselo tedy dojít k přepracování receptur s použitím jiných kameniv. 

Obr. 3: Ocelová konstrukce mostuObr. 4: Nos vysouvané konstrukceObr. 5: Pole po vysunutí konstrukce

Od zahájení stavby prováděli pracovníci společnosti Betotech v Ostravě kontrolu kvality každé dodávky čerstvého betonu přímo na stavbě a dohlíželi na dodržování všech technologických opatření včetně betonáží za nízkých i za vysokých teplot. Odebírali pravidelně vzorky nejen na zkoušky pevností a odolností, ale i na stanovení modulu pružnosti.

Společnost Betotech byla v kontaktu s firmou Pragoprojekt pověřenou stavebním dozorem. Z důvodu spolehlivého dodržení požadovaných hodnot modulu pružnosti byly dohodnuty a schváleny nižší limity pro obsah vzduchu v čerst-vém betonu, než je dle platných norem obvyklé. Umožnily to doložené zkoušky a řada spolehlivých výsledků odolnosti z minulosti. 

Pro pilíře půdorysného tvaru H se používal beton C 35/45 XF1-S3 s požadavkem na modul pružnosti Ecm = 34 GPa (min. 32 GPa), pro poslední takt pod ložiskem se pevnost zvyšovala na 55 MPa. Na pilíře byla postupně z obou stran nasouvána ocelová nosná konstrukce. Ta se po částech svařovala v těsném sousedství mostu a následně se obě části spojily. Na tuto ocelovou konstrukci se montovaly prefabrikované dílce – filigrány –, které tvořily zároveň ztracené bednění pro betonovou mostovku.

Obr. 6: Betonáž mostovkyObr. 7: Betonáž mostovkyObr. 8: Závěrečné pole před betonáží mostovky

Filigrány byly dvojího typu, krajní a středové. Krajní s přesahem a s lemováním (tvaru L) se vyráběly v prefa výrobně prováděcí firmy. Středové, plošné a výrobně jednodušší filigrány se vyráběly na dočasných bednicích stolech v prostoru betonárny Ostrava-Vítkovice přímo pod širým nebem. Přípravu bednění a výrobu dílců prováděli pracovníci společnosti Skanska, beton byl dodáván ze 100 metrů vzdálené betonárny Vítkovice. Receptura betonu pro filigrány byla uzpůsobena požadavkům prefa výroby – beton třídy C 45/55 XF1-S3 s rychlejším náběhem pevnosti a kratší dobou zpracovatelnosti. Od července 2013 do listopadu téhož roku se jich vyrobilo více než 1000 kusů.

Obr. 9: Ocelová konstrukce závěrečného pole mostuObr. 10: Dokončený most

Dalším druhem betonu pro tuto stavbu byl beton pro mostovku se specifikací C 35/45 XF1-S3 (po čtyřech dnech s minimální pevností 80 % – 36 MPa). Betonovalo se postupně od června do prosince 2014. V průběhu realizace byla přistavena a využita mobilní čerpadla na beton pro zajištění čerpání čerstvého betonu do konstrukce o velikosti až do typu M47 (větší čerpadlo by už na stavbu neprojelo kvůli špatné přístupnosti). Čerpadlo, kterým se ukládal beton mostovky, stálo na již dříve vybetonované části mostu a muselo dosáhnout až na další betonované pole. Musely se tedy použít další prodlužovací hadice. Při práci ve výšce přes 60 metrů byla kladena velká pozornost na zajištění bezpečnosti pracovníků. 

Pod dohledem techniků společnosti -Betotech bylo do konstrukcí dodáno v roce 2010 a 2013 až 2015 více než 16 tisíc m³ betonu, několiksetkrát bylo provedeno stanovení konzistence a obsahu vzduchu v čerstvém betonu, vyrobily se stovky zkušebních těles (krychlí i válců) pro kontrolní zkoušky. Na nosné konstrukci a následně na izolacích bylo provedeno několik set stanovení přilnavosti a pevnosti v tahu povrchových vrstev.

Stavba mostu přes údolí potoka Kremlice se stala právem Stavbou roku 2017. Titul byl udělen za vytvoření mostů s nápaditě řešenou konstrukcí spřažených ocelobetonových komorových nosníků se široce vyloženými konzolami se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce.

JIŘÍ ŠAFRATA
foto Pavel Kubica (2, 6), Jiří Šafrata (3–5, 7–10)

Ing. Jiří Šafrata, Ph.D., (*1959)
je vedoucím laboratoře Ostrava firmy Betotech, s. r. o.

Máte-li požadavek na doplnění či rozšířejní tohoto tématu nebo k němu chcete autorsky sami přispět dalšími informacemi, piště do redakce na mas@bmone.cz.