Fasádní pláště, Legislativa, Snižování energetické náročnosti budov

Změny v normě ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) platné od 1. 10. 2017

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) byla vydána v dubnu 2005. Tato norma prošla nedávno aktualizací a v září loňského roku bylo toto její aktualizované znění vydáno, s účinností od začátku října 2017.

V rámci této aktualizace došlo k úpravám v předmětu normy a k úpravám definic, a to s ohledem na evropské technické specifikace a jiné související evropské dokumenty. Dále došlo k úpravám v obecné části a také k úpravám v části jednotlivých technologických operací a kontrolní činnosti, a to s ohledem na poznatky získané z praxe, nové druhy výrobků, výsledky ověřování vlastností ETICS a také s ohledem na některé zásady požární bezpečnosti. 

Přehled nejdůležitějších změn
Norma ČSN 73 2901 stanoví technické požadavky na provádění ETICS – zhotovitelem – s tepelněizolačním výrobkem z pěnového polystyrenu (dále EPS) nebo z minerální vlny (dále MW), s konečnou povrchovou úpravou omítkou nebo omítkou s nátěrem. Nově je v čl. 1 Předmět normy uvedeno omezení plošné hmotnosti vrstev aplikovaných vně tepelněizolačního výrobku, a to hodnotou 20 kg/m2. 

Ze změn v oblasti termínů a definic v čl. 3 normy Termíny, definice a zkratky je potřebné uvést především tyto:

ETICS jako sestava ze stanovených součástí (průmyslově zhotovených výrobků) je zde již jednoznačně definován jako stavební výrobek, uvedený na trh jedním výrobcem (není již tedy uváděn nejednoznačný pojem tzv. ekvivalentu stavebního výrobku).

Nově jsou uváděny či upraveny především definice a termíny pro:
– lepicí hmotu,
– tepelněizolační výrobek,
– napojovací lištu,
– podklad ETICS,
– nosnou vrstvu podkladu,
– dokumentaci k provádění ETICS,
– zamýšlené použití ETICS, jako jeho vymezené použití vyplývající z dokumentace ETICS.

Ze změn v oblasti čl. 4 normy Obecně potom následují především:

Uvedení dodržení vzdálenosti nejméně 30 mm pro konstrukce a prvky které se nacházejí v blízkosti vnějšího povrchu ETICS (např. dešťové svody).

Uvedení vzdálenosti větší než 100 mm mezi vnějším svodem hromosvodu a vnějším povrchem ETICS, při které již není nutné provádět žádná další protipožární opatření daná v ČSN EN 62305 a v ČSN 73 0810 (v této především požadavek na uplatnění tepelněizolačního výrobku z MW). 

Při provádění napojení ETICS na rámy otvorových výplní (tj. oken, dveří atd.) norma nově stanovuje použití napojovacích lišt.

V části klimatických podmínek norma nově uvádí pro vnější vzduch při provádění ETICS i požadavek na nejvyšší přípustnou hodnotu relativní vlhkosti vzduchu 85 % a také nově požadavek na maximální teplotu podkladu a součástí ETICS ve výši 30 °C, pokud samozřejmě dokumentace ETICS neuvádí jinak. Nově také uvádí požadavek na zvýšenou pozornost z hlediska ochrany před negativními vlivy přímého slunečního záření u některých speciálních tepelněizolačních výrobků, např. u EPS s přídavkem grafitu (tzv. šedý EPS).

U části normy, která se věnuje technologickým operacím při provádění ETICS, je potřebné uvést především tyto důležité změny a požadavky:

V případě posouzení podkladu pro ETICS norma nově stanovuje nutnost provedení takového posouzení, které označuje jako orientační a uvádí jeho obvyklý rozsah, a to s poznámkou, že tento rozsah může být v závislosti na konkrétních podmínkách rozšířen nebo snížen. Část věnovaná doporučeným opatřením při přípravě podkladu byla rozšířena o jeho úpravu vhodným penetračním nátěrem a o úpravu spočívající v odstranění biotického napadení podkladu.

V případě technologické operace Lepení tepelněizolačního výrobku je v normě nově uvedeno či stanoveno především:
– Osazení zakládacích lišt pro ETICS se provádí se vzájemnými mezerami šířky 2–3 mm, vytvořenými pomocí napojujících a vymezujících spojek.
– U ETICS z EPS a z MW s převážně podélnou orientací vláken musí být nejméně 40 % povrchu desek spojeno lepicí hmotou s podkladem (nestanovuje-li samozřejmě dokumentace ETICS jinak). Poznámka: Nyní při tomto již není rozlišován způsob připevnění – např. lepení s doplňkovým mechanickým kotvením;
– Velmi podstatnou aktualizací je omezení maximální šířky spáry mezi tepelněizolačními výrobky – spáry se šířkou větší než 5 mm podle ČSN nejsou přípustné. Pokud výjimečně vzniknou spáry mezi tepelněizolačními výrobky větší než 2 mm, musí být vyplněny používaným tepelněizolačním materiálem. U spár mezi deskami EPS šířky do 5 mm je možnost jejich vyplnění určenou výplňovou pěnovou hmotou. V případě desek MW se tato výplňová hmota pro takovéto vyplňování spár dle nového znění ČSN nepoužívá.
– Nově je stanoven požadavek pro křížení spár u výplní otvorů pro desky s převážně kolmou orientací vláken (tj. lamel). Zde se předepisuje vzdálenost tohoto křížení od rohů otvorů minimálně 50 mm. 
– Norma také nově uvádí, že desky s převážně podélnou orientací vláken nelze brousit. Možnost lokálního přebroušení desek s převážně kolmou orientací vláken, tj. lamel, norma připouští. 

V případě technologické operace Osazování mechanicky upevňovacích prostředků je nově uvedeno či stanoveno především:
– Pro ETICS s deskami MW s převážně kolmou orientací vláken, tj. lamel, se musí vždy použít hmoždinky s rozšiřujícím přídavným talířem.
– V případě některých podkladů (např. beton z keramzitu, ze struskové pemzy a dalších v normě uvedených) norma nově stanovuje nutnost provedení zkoušky in situ pro stanovení charakteristické síly na mezi vytažení hmoždinky z nosné vrstvy podkladu.
– V případě zapuštěné nebo speciální montáže hmoždinek norma stanovuje nutnost postupovat podle dokumentace ETICS a zdůrazňuje požadavek na užívání stanoveného nářadí.

V případě technologické operace Provádění základní vrstvy je nově stanoveno především, že při přetažení skleněné síťoviny přes nároží a přes kout bez použití rohových lišt musí být délka jejího přetažení 150 mm a přesah navazujícího pásu skleněné síťoviny musí být také 150 mm. 

V případě technologické operace Provádění konečné povrchové úpravy je nově uvedeno především, že pro omítky strukturované roztíráním norma nově doporučuje minimální velikost zrna určujícího tloušťku omítky 1,5 mm, pro omítky strukturované rýhováním potom velikost zrna minimálně 2 mm. Pro omítky, u kterých velikost zrna neurčuje jejich tloušťku, norma nově doporučuje jejich minimální tloušťku 1,5 mm. 

Ze změn v čl. 11 Přejímka výrobků na stavbě a kontrola provádění ETICS považujeme za potřebné uvést tyto nejpodstatnější:
– Norma nově stanovuje pro přejímku součástí ETICS povinnost provedení zápisu do stavebního deníku o této přejímce, s požadavkem na jednoznačnou identifikaci součástí.
– V doporučených hlavních předmětech kontroly u jednotlivých operací při provádění ETICS je nově uvedeno „…ověření výskytu případných trhlin v základní vrstvě, a to v čase před prováděním konečné povrchové úpravy. 

Ze změn v čl. 12 Užívání a údržba ETICS uvádíme změnu týkající se poznámky o údržbě, kdy tato aktualizovaná ČSN uvádí nově i časový údaj pro údržbu ETICS (např. stanovenými ochrannými nátěry) a to obvykle po 15 letech.

PAVEL SVOBODA

Literatura:
1) ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), duben 2005.
2) ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), září 2017.
3) ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, červenec 2016.

Ing. Pavel Svoboda (*1955)
absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně. Do r. 1993 pracoval v Technickém a zkušebním ústavu Bratislava, kde se zabýval tepelnětechnickými a energetickými vlastnostmi budov. V současnosti pracuje ve své stavební a expertní kanceláři v Olomouci. Je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby a energetické auditorství, energetickým specialistou a soudním znalcem se specializací na stavební tepelnou techniku, hodnocení úspor tepla, zateplování budov. Je členem představenstva Cechu pro zateplování budov. Podílí se také na přípravě norem v oblasti zateplování a tepelněizolačních materiálů.