Články, Legislativa

Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem – Příručka II vydána

Projekt správných praxí při obkládání pokračoval třetím workshopem, který se konal dne 12. února 2015 na Fakultě stavební Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Tento workshop byl významný z hlediska vyhodnocení plánovaných milníků projektu, kdy do konce projektu chybí necelých sedm měsíců. Hlavními body, mimo pracovní jednání členů konsorcia o plnění úkolů a plánu na zbývající část projektu, byly představení druhé příručky pro obkládání keramikou, sklem a kamenem a vystoupení zahraničních partnerů k odborné problematice vydávání technických pokynů, které souvisí s technickým řešením obkladů a dlažeb.

Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem II – Technické listy sestává z 39 samostatných, tzv. Technických listů. Jde o soubor samostatných pokynů – směrnic, jak řešit vybrané postupy při obkládání keramikou, sklem a kamenem. Rozsah je poměrně značný – 280 stran. Z hlediska významu je zde několik zásadních technických listů, které vyplňují prázdná místa v naší technické literatuře. Jde např. o pokyn věnovaný zatížení prostor vlhkostí, tj. principy řešení hydroizolací v interiéru, který známe pouze z německých, švýcarských nebo rakouských pokynů. Dále je třeba se zmínit o technickém listu, který řeší korozi ocelových konstrukcí na terasách a balkónech. V technických listech je věnována terasám, balkónům nebo venkovnímu schodišti velká pozornost. Nechybí ani informace o řešení pokládky na dřevotřískové podklady nebo na OSB desky. Nelze říci, který technický list je významnější a který má menší význam. Kaž-dý z technických listů má svoji specifickou důležitost a pokrývá specifickou oblast.

Titulní strana nově vydané Příručky pro obkládání keramikou, sklem a kamenem II

Příručka II obsahuje plně lokalizované překlady rakouských a švýcarských Merkblättů, které vydal Österreichische Fliesenverband a SPV Schweizerische Plattenverand. Tento transfer nám výrazně pomohl překlenout absenci stavu, který je ve vyspělých zemích standardem. Spolupráce s oběma národními svazy má ještě další význam, který si uvědomujeme až nyní, kdy již máme vydány dvě příručky pro obkládání keramikou, sklem a kamenem. První spočívá v tom, že se chceme vymanit ze stavu určitého nevědomí, které spočívá v malé absorpci požadavků na kvalitu při provádění obkladů. Druhým významným prvkem je to, že jdeme stejným směrem jako tyto partnerské země. To nám vytváří jedinečnou výchozí základnu pro zavedení systému celoživotního vzdělávání obkladačů. Krátkost doby, za kterou jsme byli schopni přinést technické pokyny, si získala respekt obou partnerů. To vyjádřil již při představení první příručky pan Silvio Boschian, prezident SPV Schweizerische Plattenverband, a potvrdil ve svojí předmluvě ke druhé příručce. Stejnou poklonu nyní opakoval i Ing. Wolfgang Steindl, prezident Österreichsche Fliesenverband, při prezentaci Příručky II na wokshopu v Bratislavě.

Nelze hovořit jen o překladech. Máme i původní text. Tím je Průvodce pro obkládání sklem. Zpracování se ujali pracovníci koncernu AGC, kteří jako výrobci plochého skla mají ty nejlepší zkušenosti (dobré i špatné) s realizací obkladů z plochého skla. Tento technický list nemá žádná evropská země.

Systém vydávání příruček správné praxe, resp. technických listů, je jedinou možnou cestou, jak řešit změny v požadavcích na kvalitu obkládání a poskytovat odborné technické informace a poradenství. Vydávání technických listů jako směrnic tak doplňuje dlouhý cyklus při vydávání norem nebo jejich aktualizací, který trvá v zahraničí přibližně sedm let. U nás je to i náhrada chybějících norem. Projekt v programu Leonardo da Vinci je vzdělávacím programem, a proto vše postupně směřuje k zavedení systému celoživotního vzdělávání – nejen obkladačů, ale také projektantů, architektů, managementu staveb i investorů. U obkladačů jde o základní výukové materiály pro jejich systematické vzdělávání, které může být zakončeno mistrovskou zkouškou. Právě proběhlý třetí workshop v Bratislavě vyvolal ještě větší potřebu další systematické práce. Mezitím, kdy jsme se snažili vydat příručky, partneři během roku 2014 poskočili a stačili některé pokyny aktualizovat a v Rakousku vydat dvě nové normy.

Příručka II doplňuje první příručku, kterou lze nazvat systémovou, a jsme jedinou evropskou zemí, která ji má. To nás sice může krátkodobě uspokojit, ale přináší to i obrovský závazek, abychom nezaostali. Vyžaduje to vytvořit vhodné organizační a finanční zázemí, ale také mít podporu z více stran.

Na workshopu vystoupili zahraniční partneři z Rakouska a Švýcarska. Prvním byl Roger Dähler, šéfexpert pro obkládání a trenér pro soutěže Euroskills a Worldskills, který přijel do Bratislavy z brazilského Sao Paula, kde probíhají přípravy na letošní Worldskills. Ve svém vystoupení seznámil přítomné se systém tvorby Merblättů ve Švýcarsku, s funkcí technické komise, která je ve Schweizerische -Platteverband odpovědná za tvorbu a vydávání Merkblattů a jejich vazby na výrobce. Představil standardizovaný model vydávání Merkblättu. V další části svého vystoupení informoval, co jsou dovednostní soutěže Euroskills a Worldskills, které se konají ob rok. Jde opravdu o velkou akci, která zahrnuje až 32 řemeslných oborů. O náročnosti soutěže mladých řemeslníků hovoří to, že na minulém ročníku Worldskills v Lipsku v roce 2013 byly v oboru obkladač tři vítězové – shodou okolností z Rakouska, Německa a Švýcarska. Rozdíl mezi nimi byl pouhé 3 body. Z možných 600 dosáhli kolem 573 bodů. Co je však podstatné, každý účastník-řemeslník prochází náročnou přípravou – tréninkem, vedle práce ve firmě. Další poznatek, který je pro nás nelichotivý: ČR se soutěže dlouhodobě nezúčastňuje na rozdíl např. od Běloruska, Estonska, Ruska a dalších zemí ze střední a východní Evropy. Chybí tak srovnání se světem, a přitom stále slyšíme nářky ohledně úrovně práce řemeslníků. Hledejme vinu za tento stav u sebe.

Roger Dähler, šéfexpert pro obkládání a trenér pro soutěže Euroskills a WorldskillsIng. Wolfgang Steindl (vlevo), prezident Österreichsche Fliesenverband

Druhým vystupujícím byl Ing. Wolfgang Steindl, prezident rakouského svazu. Ve svém vystoupení prezentoval dvouletou práci rakouského Fliesenverbandu týkající se nové orientace svazu na techniku. Výsledkem je aktualizace sedmi Merkblatů a především dvou národních norem zaměřených na obkládání, se kterými seznámil účastníky. Je to pro nás inspirace a také výzva, jak dále postupovat a dodržet nastavenou orien-taci. Změny, které rakouský svaz provedl, jsou výsledkem sebereflexe a projevují se především aktivitami ve třech oblastech: „Meine liebe Fliesen“ – zaměřených na popularizaci keramických obkladů, „Meine Technik“ – zajištění technického poradenství a zkoušení stavebních materiálů a „Meine Ausbildung“ – vzdělávání. To jsou tři pilíře, které tvoří novou orientaci svazu.

Workshop v Bratislavě ukázal, jakým směrem se vyvíjí oblast navrhování a provádění obkladů – přešlapování nebo zaostávání se nevyplatí. Náročnost investorů bude stále vyšší a vyšší, mění se standardy, protože technický rozvoj jde i v této oblasti rychle dopředu. Máme dobrou výchozí pozici, v Evropě nás respektují a záleží jen na nás, jak ji využijeme.

Více informací o projektu správných praxí při obkládání najdete na www.spravnepraxe.cz.

EDUARD JUSTA,
Silikátový svaz, Cech obkladačů ČR

PhDr. Eduard Justa (*1949)
studoval po střední průmyslové škole keramické strojní inženýrství, absolvoval Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu, kde složil rigorózní zkoušku v r. 1986. Pracoval v Čsl. keramických závodech, Stavivech, ale i ve státní správě a vykonává průběžně poradenskou a znaleckou činnost v oblasti stavební keramiky a obkládání. V současné době pracuje na systému vzdělávání a zavedení mistrovských zkoušek a dalších projektech.