Legislativa, Průmysl a obchod

Odborníci ČKAIT kritizují kvalitu veřejných staveb i zadávání veřejných zakázek

Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) svolala tiskovou konferenci k problému kvality veřejných staveb. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), platný od 1. října 2016, změnil sice zčásti přístup zadavatelů k veřejným zakázkám, stále však převažuje formalistický postoj.

K novinářům a redaktorům promluvili předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, místopředseda ČKAIT Ing. Robert Špalek, předseda oblasti ČKAIT Praha Ing. Ladislav Bukovský a člen Legislativní komise ČKAIT a pracovní komise ČKAIT k ZZVZ Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., který zastupuje ČKAIT v expertní skupině Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) pro veřejné zakázky.

Zleva: David Dvořák, Ladislav Bukovský, Pavel Křeček a Robert Špalek

ČKAIT navrhuje změnu přístupu zadavatelů veřejných staveb zejména ke specifikaci požadavků na takové stavby a připravuje i poradenské středisko pro menší veřejné zadavatele. Nový ZZVZ nepředstavuje žádný zásadní koncepční přelom, přináší ale řadu dílčích novinek, které mohou být využity ke zlepšení kvality zadávaných staveb. Sebelepší zákon ovšem nemůže změnit situaci sám o sobě. Legislativní úprava je jen základ, na němž se dá stavět, nicméně rozhodující je její správné využití. K tomu je třeba:
a) metodická podpora ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
b) osvěta a vzdělávání zadavatelů,
c) sdílení dobré praxe.

Jednotlivé novinky ke zlepšení zadávání staveb najdete zde.

Jaké jsou hlavní negativní příčiny současného stavu veřejných zakázek?
• Zákon i po zásadní inovaci umožňuje hodnotit zakázku pouze z hlediska výše nabídkové ceny, což zajišťuje jistotu pro osoby vybírající uchazeče, nikoliv rozumné zadání.
• Ve většině případů je nedostatečná specifikace požadavků na stavební práce, resp. stavby a jejich funkční vlastnosti.
• Osoby, které administrují veřejné zakázky, jsou často zaměřeny pouze na právní aspekty zadání a nejsou schopny technicky správně zakázku zadat tak, aby stavba byla funkční, trvanlivá, ekonomicky přiměřená a splňovala požadavky udržitelnosti.
• Zakázky na stavební práce připravují osoby, které nemají technické znalosti a zkušenosti, v mnoha případech přitom neznají ani základní odbornou terminologii, což vytváří nejistoty ve výsledném hodnocení stavby.
• Dlouho prezentovaná představa úředníků Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že služby související s přípravou veřejných zakázek na stavební práce může někdo dělat zadarmo v řádné kvalitě, tvoří fantazijní prvek.
• Při zadávání se vychází z neodůvodněně nízké předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
• Finanční prostředky jsou velmi často limitovány technicky nerozumným datem plnění; osobám, které zodpovídají za stavební projekt, nezbývá v mnoha případech než převzít zakázku, která nebyla řádně dokončena, aby zadavatel nepřišel o investiční prostředky.
• Při zadání se nikoliv výjimečně nerespektují platné předpisy, hlavně zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Obecně kvalita staveb či jejich úprav je souhrn jejich vlastností, které vyjadřují schopnost plně uspokojovat požadavky vlastníka/uživatelů stavby po dobu návrhové životnosti při běžné údržbě. Výsledná kvalita stavby počíná již erudovaným zadáním zakázky či výběrem projektanta, kde zadavatel specifikuje veškeré požadavky, a to jak ekonomické, tak funkční, technické i další; v neposlední řadě se jedná o požadavky právních předpisů. Další velmi významnou součástí je řádné převzetí zadávací dokumentace, která je podkladem pro výběr zhotovitele.

Podmínky kvality nelze zjednodušovat pouze na administrativní hodnocení a předkládání certifikátů, což je sice snazší, ale často se prokazuje, že značně omezeně funkční. Zjednodušení kontroly na vyplňování obecných a zastaralých kontrolních listů představuje cestu do pekla, nikoliv ke kvalitní trvanlivé a funkční stavbě.

Některé zkušenosti se zadáváním zakázek na návrh stavby:
• Při zadání formou architektonické soutěže je často preferován vzhled stavby před funkčními a technickými vlastnostmi. Mnohdy vyhrává návrh nadmíru efektní na pohled, ale mimo finanční možnosti zadavatele – výsledkem bude nefunkční a neudržovatelná stavba.
• Opomíjí se možnost zadávání formou soutěže o návrh, kdy jsou rovnoměrně zvažovány všechny požadované vlastnosti i s ohledem na ekonomickou efektivitu celého projektu.

ČKAIT připravuje vzdělávání specialistů z řad svých členů po celé republice pro technické specifikace veřejných zakázek, to znamená pro pomoc se zadáváním a vyhodnocováním veřejných zakázek. V neposlední řadě si uvědomuje nutnost kontroly výkazů výměr (rozpočtů). Připraví i jednoduchý popis postupu přípravy veřejné zakázky pro menší zadavatele (podlimitní zakázky).

Soutěž o návrh
Je nutné ve větší míře věnovat pozornost kvalitní přípravě staveb a vybírat ta řešení, která jsou skutečně nejlepší. Vhodným prostředkem pro výběr kvalitního návrhu je uspořádání soutěže. ČKAIT vypracovala Soutěžní řád, který upravuje podmínky pro pořádání soutěží v odbornostech vymezených v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Soutěžní řád najdete na webu komory zde.

Z předložených soutěžních návrhů může zadavatel získat i více řešení předmětu soutěže. Účast je umožněna každému, kdo splní požadavky stanovené v soutěžních podmínkách. Vyhlašovatelem soutěže může být orgán veřejné správy nebo právnická nebo fyzická osoba. Komora může poskytnout zpracovatelům soutěžních podmínek metodickou pomoc. Soutěžní řád je upraven tak, aby umožnil jednoduchou formou pořádání soutěží v těch případech, kdy není jeho průběh předepsán v ZZVZ.

Zadávání projektové dokumentace
Podle nového ZZVZ sice již nelze zadávat zakázku na projekční práce výhradně podle kritéria minimální ceny, to však platí pouze pro zakázky vyšší než 2 000 000 Kč. U zakázek malého rozsahu se velmi často i nadále uplatňuje kritérium minimální ceny, protože zde aplikace zákona není povinná. Minimálně je tedy nutné využívat § 113 zákona a stanovovat náklady, které budou považovány za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a eliminovat tak nekvalitní práci za dumpingové ceny.

Zadávání veřejné zakázky na stavební práce
Zakázky na stavební práce jsou vypisovány na základě zpracované zadávací dokumentace. V těchto zadávacích řízeních se uplatňuje zpravidla kritérium nejnižší ceny, protože zde není požadavek jako u projektanta na více kritérií. Přitom i zde je možné tato kritéria pro výběrová řízení stanovit. Kvalita by i zde měla hrát prim. Zhotovitel i zadavatel již nejsou tak striktně svázáni se zadávací dokumentací a v odůvodněných případech je možné přistoupit k úpravě zadání.

Metodické pokyny?
Bylo by vítané, aby existovaly centrální metodické pokyny, kterými by se veřejní zadavatelé mohli řídit. Ty však zatím neexistují! MMR ČR na nich pracuje, ČKAIT se tohoto procesu účastní…

Z pohledu ČKAIT je nutné, aby se veřejní zadavatelé v oblasti stavebnictví nebáli stanovovat parametry výběrových řízení i jinak než jen na nejnižší cenu. Zákon jim to umožňuje.

tisková zpráva, wd