Legislativa, TZB

Nové normy zvyšují bezpečnost výtahů

Evropský výbor pro normalizaci v roce 2014 vydal dvě nové bezpečnostní normy pro konstrukci výtahů a přezkoušení výtahových komponent. Nové normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 jsou již v platnosti, ale povinné budou až od 1. září 2017. Do uvedeného data platí souběžně s normami ČSN EN 81-1+A3 a ČSN EN 81-2+A3. Obě nové normy jsou určeny pro osobní a nákladní výtahy.

Norma ČSN EN 81-20 stanovuje technické požadavky a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a instalaci výtahů pro dopravu osob a dopravu osob a nákladů. Norma ČSN EN 81-50 definuje konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.

Pevnější a nehořlavé
Z hlediska kabin patří k významným novým bezpečnostním prvkům jejich pevnější stěny. Další parametry se zpřísňují v souvislosti s odolností proti požáru, a to například nároky na materiál na konečné provedení podlahy, stěn a stropu kabiny. Pevnější budou také dveře, a to jak šachetní, tak kabinové. Ty bude navíc v případě nouze možné v zastavovacím pásmu ze strany kabiny plně otevřít silou ruky.

Vybrané technické parametry v souladu s normou ČSN EN 81-20

Více prostoru i světla
Mezi nejvíce viditelné prvky pro cestující patří vyšší intenzita osvětlení v kabině. Nově je stanovena míra minimální intenzity nouzového osvětlení 5 luxů v kabině v případě výpadku elektrického proudu, a to po dobu jedné hodiny. Do té doby garantují servisní technici dojezd k vyproštění. Větší důraz bude kladen i na světelnou clonu, tedy hustotu paprsků, které detekují jakékoliv překážky po celé výšce dveří a nedovolí je zachytit dveřmi. 

Nejvýznamnější změny cestující neuvidí
Zásadní změny přináší norma také z hlediska bezpečnosti servisních techniků. K nejdůležitějším patří možnost ovládání revizní jízdy v prohlubni, tedy pod výtahem, což dosud nebylo možné. V souvislosti s tím došlo ke zvětšení bezpečnostního prostoru v prohlubni, kam byl zároveň doplněn ovládací panel revizní jízdy se STOP tlačítkem. Bezpečnostní prostor se zvětšil také na střeše kabiny. Pevnější bude i zábradlí na střeše kabiny, které je pro servisní a montážní techniky určeno. Změní se i požadavky na intenzitu osvětlení výtahové šachty. S nově zaváděnou evropskou směrnicí pro výtahy 2014/33/EU, platnou od 20. 4. 2016, souvisí také povinnost nově označovat a evidovat všechny bezpečnostní komponenty, a to například pomocí QR kódů (například zachycovače, omezovače rychlosti), a další vývoj bezpečnostních komponentů.

Výtahy odpovídající nové evropské normě, která posouvá jízdní komfort, ale především bezpečnost, od prosince 2015 nově nabízí společnost Schindler. Do vývoje a testování bezpečnostních prvků investovala více než 82 000 hodin. Včasný přechod na novou evropskou normu je důležitý a pro zákazníky výhodný, protože se tak mohou vyhnout nákladům i práci navíc. Z hlediska normy je rozhodující uvedení výtahu do provozu. Takže pokud plánuje například bytový dům nákup nového výtahu nebo modernizaci stávajícího, je pro něj snazší už nyní počítat s novou normou. Kdyby se totiž jeho zprovoznění z jakýchkoliv důvodů protáhlo, nebude od 1. 9. 2017 možné uvést výtah odpovídající staré normě do provozu. To by mohlo znamenat komplikace a další výdaje.

Společnost Schindler se věnovala vývoji prvků dle nové normy v předstihu, a proto může již od prosince 2015 nabízet zákazníkům výtahy, které ji splňují. Dodat a instalovat první zařízení, která budou kompletně v souladu s novou normou, je Schindler připraven již v červnu 2016.

PETR SCHAFFNER, vedoucí oddělení kvality společnosti Schindler CZ