Legislativa, Názor, Průmysl a obchod

Názor ČKAIT: Rekodifikace stavebního práva je kvapná práce bez promyšlené analýzy

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se na tiskové konferenci vyjádřila k materiálu předloženému Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) s názvem Věcný záměr stavebního zákona (VZ). Ministerstvo ho předložilo počátkem ledna. Komora oceňuje snahu o vypracování „Věcného záměru – Rekodifikace veřejného stavebního práva“. Je dobře, že věcný záměr vychází z materiálu vypracovaného MMR ČR, materiálu, který pregnantně identifikuje problematiku povolování staveb.

Předkládaný věcný záměr naplňuje mnoholetou debatu odborné veřejnosti a také přijímá již v minulosti často reflektovaná témata, např. vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu, tedy změnu závislosti na obecních úřadech a s tím spojovanou podjatost, zjednodušení povolovacího procesu do jednoho povolení či stanovení časových limitů pro práci dotčených orgánů a stavebních úřadů.

ČKAIT se zapojila do práce v odborných komisích MMR ČR a oslovila své členy, aby připomínkovali předložený VZ. Došlo 350 konkrétních připomínek i se zdůvodněním. Legislativní komise ČKAIT všechny prodiskutovala, výsledkem byla jejich kumulace do 44 doporučujících a 113 zásadních připomínek, které byly odeslány do meziresortního připomínkového řízení. Řada připomínek se týká přesouvání odpovědnosti ze strany státní správy na autorizované osoby bez toho, že by se pravomoci autorizovaných osob posilovaly, je nepřijatelné.

Předložený věcný záměr je skutečně nadčasový a jistě v praktickém užití přinese úplnou změnu povolování staveb, pokud… ano, a to je důležité – pokud:
• budou na stavebních úřadech zcela nově proškolení pracovníci;
• bude zaveden spolehlivý a jednotný systém digitalizace pro všechny resorty a úřady;
• bude dostatek finančních prostředků na jeho zavedení do praxe včetně HW i SW vybavení;
• okamžitě budou k dispozici při spuštění: Národní geoportál územního plánování, Digitální technická mapa ČR s garantovanými údaji, digitální provázanost mezi jednotlivými stavebními úřady (zejména při stavbě na více územích), provázanost dotčených orgánů se stavebními úřady, elektronické razítko AO;
• bude stanoveno přiměřené přechodné období.

Věcný záměr by měl projít širokou debatou mezi všemi účastníky procesu, určitě není na místě nepatřičný spěch. Navrhovaný záměr, kdy připomínková místa mají minimální prostor pro důkladnou analýzu a následné připomínky, zcela jistě není ideální. Překvapivé je zejména, když RIA (Regulatory Impact Assessment – hodnocení dopadů regulace, soubor kroků analyzujících očekávané dopady navrhovaných právních předpisů) pro věcný záměr je předložena až po jeho zveřejnění.

„Pro tak složitý proces bychom čekali ze strany zpracovatele určitě důkladnější přípravu s řadou analýz. V návrhu vidíme řadu nedostatků, což je patrné i podle množství předaných připomínek – již pro VZ je jich více než 1600. Jak tomu bude u paragrafového znění?“ ptá se předseda ČKAIT Pavel Křeček.

Komora navrhuje uplatnit nový model zkušebně jako pilotní projekt v jednom kraji. V takovém, ve kterém mají garantované údaje pro technickou infrastrukturu, HW i SW vybavení. Získané zkušenosti by se po několika letech mohly využít pro finální návrh zákona.

Konkrétní výhrady ČKAIT k Věcnému záměru stavebního zákona si můžete přečíst např. zde.

tisková zpráva, wd