Legislativa, Snižování energetické náročnosti budov

Kontroly průkazů energetické náročnosti ze strany Státní energetické inspekce

Dnem 1. ledna 2016 došlo k výrazné změně v kompetencích Státní energetické inspekce (dále jen SEI). Tímto dnem přešly kontroly podporovaných zdrojů energie na Energetický regulační úřad a SEI uvolnila kapacity spojené s těmito kontrolami na zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). V souvislosti s novelou tohoto zákona účinnou od poloviny roku 2015 se kontrolní činnost SEI v současnosti zaměřuje na priority stanovené převážně novelou. Ze stanovených priorit je potřeba zmínit hlavně kontrolu průkazů energetické náročnosti (dále jen průkaz) z pohledu kvality jejich zpracování. Fakticky se tedy tyto kontroly týkají zejména energetických specialistů – zpracovatelů těchto dokumentů.

Kontroly průkazů energetické náročnosti z pohledu jejich kvality zpracování
SEI má přímo zákonem stanoven roční počet kontrol průkazů, které musí provést. A to konkrétně v ustanovení § 7a odst. 10 zákona, kde je uvedeno, že „Státní energetická inspekce kaž-doročně kontroluje průkazy podle odstavce 4 písm. d); jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině průkazů vydaných v předcházejícím kalendářním roce. Kontrola průkazů zahrnuje též ověření vstupních údajů o budově použitých k vydání průkazu a výsledků v průkazu vedených.“

Počet kontrol odpovídající alespoň jedné dvacetině průkazů vydaných v předcházejícím kalendářním roce je určován na každý kalendářní rok podle toho, kolik průkazů bylo zaneseno v roce předcházejícím roku kontroly do evidence Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o provedených činnostech energetických specialistů (dále jen databáze ENEX). Z počtu zanesených průkazů je pak vypočtena jedna dvacetina. 

Stejná povinnost i princip stanovení povinnosti platí pro zpracovávané zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a zprávy o kontrolách klimatizačních systémů: „Státní energetická inspekce každoročně kontroluje zprávy podle odstavce 3 písm. e); jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině zpráv vydaných v předcházejícím kalendářním roce.“

Na rok 2016 se vycházelo ze stavu, který byl zjištěn na začátku roku 2016 tak, aby byly zohledněny i průkazy zadané do databáze ENEX dodatečně po novém roce, ale byly vydány v roce 2015. Stejně se postupovalo i při určování závazku pro rok 2017.

Při zjišťování, zda byl průkaz zpracován v souladu s ustanovením § 7a odst. 4 písm. d) zákona, tedy pravdivě, úplně a objektivně, se posuzují zejména posuny mezi klasifikačními třídami, posuny měrných hodnot, počet chyb nalezených v průkazu podle jejich závažnosti, přítomnost analýzy technické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov a přítomnost doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.

Další kontrolované povinnosti spojené s průkazy
Kromě kvality zpracovávaných průkazů se SEI svými kontrolami zaměřuje rovněž na plnění dalších povinností spojených s průkazy. Kontrolují se stavebníci, vlastníci budovy nebo SVJ, zda plní požadavky na energetickou náročnost budovy při výstavbě nebo větší změně budovy a nově i při změně stavby před jejím dokončením, pokud má změna dopad na její energetickou náročnost. Tato kontrola může probíhat dvěma způsoby. První způsob je provedení klasické kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Tento zákon obsahuje obecný postup kontrolního orgánu a kromě jiného upravuje nejen povinnosti kontrolovaného subjektu, ale rovněž jeho práva. Druhým způsobem, kdy SEI může prověřit průkaz, je při vydání tzv. závazného stanoviska při stavebním řízení. Vydávání závazných stanovisek bylo novelou zákona omezeno pouze na případy, kdy se jedná o výstavbu výroben elektřiny nebo výroben tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, s výjimkou výroben elektřiny, na které MPO vydalo státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny podle energetického zákona, nebo tam, kde je stanovena povinnost vypracovat energetický posudek podle ustanovení § 9a odst. 1 písm. a) zákona. 

Výstavba takto velkých zdrojů energie není častou záležitostí, ale průkazy, jejichž součástí je energetický posudek pro účely „posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie“ podávají stavebníci, vlastníci budov či SVJ na SEI, aby jim bylo vydáno závazné stanovisko pro doložení splnění zákonných požadavků v rámci stavebního řízení. Předmětem kontroly průkazu a energetického posudku pro vydání závazného stanoviska je kromě legislativních náležitostí také posouzení souladu s předloženou projektovou dokumentací. 

Základní rozdíl v těchto dvou uvedených možnostech kontroly SEI je v tom, že je-li závěrem kontroly podle kontrolního řádu porušení zákona, pak obvykle následuje pokuta za toto porušení. Kdežto pokud průkaz či energetický posudek neodpovídá legislativním požadavkům nebo předložené projektové dokumentaci, není stavebníkovi, vlastníkovi budovy či SVJ vydáno závazné stanovisko a ten tedy nemůže doložit veškeré podklady potřebné pro vydání stavebního povolení. Je však možnost nalezené nedostatky opravit a znovu předložit průkaz s energetickým posudkem k posouzení. Nastávají i situace, kdy SEI v rámci žádosti o vydání závazného stanoviska obdrží průkaz, který je zpracován výrazně nekvalitně, a pak na takto zpracovaný průkaz zahájí klasickou kontrolu u jeho zpracovatele. 

V případech, kdy není součástí průkazu energetický posudek, je plnění požadavků na energetickou náročnost budovy dokládáno při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby přímo průkazem, který je součástí této žádosti, na příslušný stavební úřad. Tento stav je účinný od poloviny roku 2015. Před tímto datem vydávala SEI závazná stanoviska v daleko větším rozsahu bez ohledu na velikost budovy, resp. jejího zdroje tepelné energie.

U prodejů a pronájmů budov či ucelených částí budov je kontrolováno, zda a jak jsou průkazy nebo jejich ověřené kopie předávány. Kontrolovanými subjekty jsou od poloviny 2015 rovněž zprostředkovatelé prodeje a pronájmu budovy nebo ucelené části budovy. Pokud prodáváte např. rodinný dům sami a nevyužijete služeb zprostředkovatele, pak jste za zajištění uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech zodpovědní sami. Pokud však využijete služeb zprostředkovatele, předáte mu grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii a on zajistí uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti při inzerci. Za uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti se považuje klasifikační třída celkové dodané energie na vstupu do budovy – písmeno A až G. Pokud mu grafické znázornění průkazu či ověřená kopie předána není, pak má sám zprostředkovatel povinnost uvést nejhorší klasifikační třídu, tedy G. To může rodinný dům při prodeji finančně znevýhodnit, je tedy v zájmu prodávajícího nechat si zpracovat průkaz a ten pak v požadovaném rozsahu zprostředkovateli předat.

Graf 1: Počty vydaných závazných stanovisek ve stavebním řízení podle let

Počty kontrol
Z tabulky 1 jsou patrné povinné subjekty a počty jejich kontrol v roce 2016. Nejvýznamnější skupinou jsou z tohoto pohledu energetičtí specialisté, což je dáno závazkem SEI provést množství kontrol kvality zpracování průkazu odpovídající jedné dvacetině průkazů vydaných v předchozím roce. Druhou nejvýznamnější skupinou jsou budovy užívané orgány veřejné moci, a to na základě premisy, že stát má jít příkladem. 

Tabulka 1: Počty kontrol PENB jednotlivých povinných subjektů podle zákona za rok 2016

Orgány veřejné moci

128

Výstavba + rekonstrukce

17

Vlastníci budov + SVJ

75

Zprostředkovatelé

121

Energetičtí specialisté

279

Počet zkontrolovaných průkazů s ohledem na jejich kvalitu přesahuje 1300. Závazek na rok 2016 SEI splnila, nicméně s povinností energetických specialistů vést evidenci zpracovaných dokumentů skrze databázi ENEX, účinnou od poloviny 2015, budou narůstat poč-ty zadávaných dokumentů. Tedy i závazek SEI je pro rok 2017 zase výrazně navýšen.  

Z výsledků za rok 2016 lze vysledovat určité pozitivní změny v chování zpracovatelů průkazů. Inspektoři se s postupem času již tolik nesetkávají se zcela zásadními pochybeními. Z původních cca 40 % průkazů s nalezeným pochybením takovým, že kontrola pokračovala správním řízením, se na začátku roku 2017 toto číslo nachází spíše pod hranicí 35 %. To by mohlo potvrzovat fakt, že kontroly SEI mají nejen represivní účinek, ale rovněž působí preventivně a občanům se tak budou do rukou dostávat průkazy s vyšší vypovídající hodnotou. 

MARCELA JURAČKOVÁ

Ing. Marcela Juračková (*1983)
absolvovala studium inženýrské ekologie na České zemědělské univerzitě v Praze. Pracuje jako ředitelka odboru kontroly na ústředním inspektorátu SEI.