Informace výrobců

V Hrobu mají vlastní tělocvičnu

Po 50 letech snažení to konečně vyšlo. Dvoutisícové město Hrob ležící na úpatí Krušných Hor má konečně k dispozici vlastní tělocvičnu. Žáci místní základní školy ji začali využívat od začátku letošního školního roku. Generálním dodavatelem projektu „Dostavba školní tělocvičny města Hrob“ byla společnost HSF System SK.

Nová tělocvična je řešená jako přístavba budovy základní školy na Komenského ulici. Tělocvična vyrostla na ploše 501 m2, celková zastavěná plocha je pak 967,5 m2. Novostavba víceúčelové sportovní haly se skládá z vlastní tělocvičny a nižšího zázemí. Umístění i velikost stavby se plně podřizuje stávajícímu objektu školy. Objekt využívá výškově členitého pozemku a stávajícího pohybu osob.

Součástí generální dodávky byla také výstavba kanalizační a vodovodní přípojky. V rámci venkovních úprav společnost HSF System SK provedla úpravu plochy před vstupem do objektu včetně vybavení lavičkami a zatravnění stavbou dotčených ploch s náhradní výsadbou stromů.

Vlastní tělocvična je konstrukčně železobetonový montovaný skelet. Nosnou konstrukci sendvičového střešního pláště tvoří trapézový plech s akustickými prvky. Skelet je opláštěn ocelovými kazetovými profily vyplněnými minerální vlnou. Fasádní výplně budovy jsou z hliníkových profilů. Pásová okna jsou doplněná o stínící lamelové prvky.

Zázemí tělocvičny má nepravidelný půdorys. Je řešeno jako monolitický stěnový systém s cihelnými vyzdívkami a monolitickou stropní deskou. Prostory šaten a umýváren mají vnitřní větrací jednotky s rekuperačním výměníkem pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Střecha nad sociálním zázemím a vstupními prostory je využita jako střešní terasa, která je částečně osázená zelení.

Nová tělocvična slouží zejména žákům základní školy v Hrobu, v odpoledních hodinách je otevřena i široké veřejnosti.

V Hrobu mají vlastní tělocvičnu (zdroj: HSF System)V Hrobu mají vlastní tělocvičnu (zdroj: HSF System)V Hrobu mají vlastní tělocvičnu (zdroj: HSF System)

podle podkladů společnosti HSF System