Informace výrobců, Podlahy

Účinné vysoušení cementového litého potěru CEMFLOW

Cementové lité potěry se během posledních let staly běžně používaným materiálem pro roznášecí vrstvy podlahového souvrství. Se vzrůstajícím tlakem na rychlost výstavby se zvyšuje tlak na zkrácení technologické přestávky mezi ukládkou roznášecí vrstvy a pokládkou nášlapné vrstvy, přičemž tato technologická přestávka je nezbytná pro vyschnutí potěrů a pro správné budoucí fungování podlahového souvrství. Následující článek shrnuje zásady, jak správně nakládat s cementovým litým potěrem CEMFLOW® během jeho zrání a jak docílit efektivního vyschnutí potěru tak, aby bylo možné co nejdříve položit nášlapnou vrstvu.

Ošetřování potěru

Kvalita cementových litých potěrů je velkou měrou ovlivněna ošetřováním potěru během zrání. Pro zajištění kvalitní roznášecí vrstvy bez případných nákladných sanací je třeba respektovat následující doporučení:

▪ Teplota vnějšího prostředí i prostředí stavby by se měla pohybovat mezi +5 °C a +25 °C.
▪ Relativní vlhkost vzduchu v objektu by měla být min. 65 % po dobu dvou dnů od uložení potěru.
▪ Potěr je třeba chránit první tři dny před průvanem a přímým slunečním zářením
▪ Potěr by měl mít možnost rovnoměrně vysychat, v žádném případě by nemělo být měněno prudce klima uvnitř stavby.
▪ V zimním období je nutné potěr chránit před přímými účinky teplovzdušných, elektrických nebo plynových topidel, například umístění topidel přímo na potěr nebo v blízkosti potěru může vést ke vzniku trhlin.
▪ Pro omezení smrštění z vysychání v plastickém stavu materiálu (období 5–24 hodin od uložení) doporučujeme povrch potěru ošetřit ochranným nástřikem proti odparu, který je součástí dodávky.

Správné ošetřování není jen prevence proti vzniku trhlin v potěru, ale také přispívá k lepším pevnostním charakteristikám potěru. Zvláště pevnost v tahu povrchových vrstev, která je důležitá pro lepené nášlapné vrstvy, je výrazně závislá na správném a kvalitním ošetřování.

Ošetřování potěru postřikem proti odparuPovrchová sintrová vrstva

Vysychání potěru

Maximální zbytkovou vlhkost potěru před pokládkou nášlapné vrstvy stanovuje norma ČSN 74 4505 – Podlahy společná ustanovení, v tabulce č. 8 na straně 21. Norma připouští pro cementové potěry různé množství zbytkové hmotnostní vlhkosti pro různé typy nášlapných vrstev. Například dlažbu lze pokládat už při hodnotě 5 % zbytkové hmotností vlhkosti, ale dřevěné podlahy až při hodnotě 2,5 % (stanoveno gravimetricky). Časový rozdíl mezi dosažením zmíněných hodnot může činit i několik měsíců, v závislosti na podmínkách stavby, protože rychlost vysychání cementových potěrů se v konstantních podmínkách s časem zpomaluje.

Nepříznivé povětrnostní podmínky a podmínky stavby mohou výrazně zpomalit nebo dokonce zabránit vysychání potěrů. Účinné vysoušení vede k co nejrychlejší připravenosti potěru a zkrácení technologické přestávky před pokládkou nášlapné vrstvy. Doba schnutí se neúměrně prodlužuje s rostoucí tloušťkou potěru. V zásadě mohou potěry vysychat pouze tehdy, když je teplota potěru alespoň 3 °C nad rosným bodem vzduchu v místnosti a zároveň dochází k pohybu vzduchu. Obroušením povrchové sintrové vrstvy se otevře kapilární systém potěru, což vede k rychlejšímu vysychání. Na druhou stranu skladování stavebních materiálů na potěru může vysychání výrazně omezit až zastavit.

Kritéria pro účinné vysoušení:
▪ Správné a pravidelné větrání.
▪ Optimální klimatické podmínky stavby (teplota a relativní vlhkost vzduchu).
▪ Obroušení povrchových sintrových vrstev.
▪ Žádné skladování stavebních materiálů na potěru.

Správné větrání urychluje vysycháníZrající cementový potěr Cemflow

Správné a pravidelné větrání
Rozhodujícím vlivem při rychlosti vysoušení potěru je správné a pravidelné větrání, tedy typ ventilace a četnost výměny vzduchu. U cementových potěrů je možné začít větrat mezi třetím a sedmým dnem od uložení potěru, v závislosti na vnějších klimatických podmínkách. Ideální větrání probíhá otevřením všech oken dokořán pětkrát denně po dobu asi 10 minut. Za příznivých klimatických podmínek je možné větrat trvale. Sklopením oken nebo jejich zavřením, se vysychání výrazně ztíží nebo úplně zastaví. Proto mohou mít potěry v nevětraných prostorách, i po několika měsících od uložení vysokou vlhkost, nevhodnou pro pokládku zvolené nášlapné vrstvy.

Příklad výměny vzduchu: 
▪ Okna i dveře zavřené: 0,0–0,5 m3/h
▪ Okno otevřené na ventilaci: 0,8–4,0 m3/h
▪ Okno plně otevřené: 9,0–15,0 m3/h
▪ Okna a dveře otevřená naproti sobě: cca 40 m3/h

Klimatické podmínky
Kromě pravidelného větrání je pro správné a rychlé vysychání potěru nezbytné, aby vnitřní teplota a relativní vlhkost vzduchu byly co nejoptimálnější. Relativní vlhkost vzduchu by neměla překročit 65 % a ideální teplota vzduchu pro vysoušení je mezi +15 až +20 °C. Pokud je teplota vzduchu příliš vysoká (nad 28 °C), voda v kapilárách potěru se odpařuje, což má za následek přerušení toku vlhkosti a snížení rychlosti vysychání. **

Nucené vysoušení potěrů
Pokud není možné zajistit větrání v místnostech z důvodu nedostatku nebo absence oken, je možné docílit správných podmínek například pomocí kondenzačních vysoušečů. S nuceným vysoušením potěrů je možné začít nejdříve sedm dní od položení. Kondenzační vysoušeče jsou nejběžnější způsob nuceného vysoušení potěrů a zpravidla fungují efektivně, pokud je teplota vzduchu mezi 10 až 30 °C.

Dodržení zásad účinného vysoušení potěru vede prokazatelně k urychlení vysychání roznášecí vrstvy z cementového litého potěru CEMFLOW®. Naopak nedodržování může vést k nepříjemnému překvapení v podobě vysoké vlhkosti potěru v době pokládky nášlapné vrstvy a k neplánovanému prodloužení technologické pauzy potřebné k řádnému vyschnutí potěru.

Cementový litý potěr CEMFLOW

Cementový litý potěr CEMFLOW
lze v konstrukci podlahy použít jako připojený potěr, potěr oddělený od podkladu separační vrstvou, plovoucí potěr nebo potěr pro podlahové vytápění. Potěr je také možné použít jako pochozí pohledovou podlahovou vrstvu.

Hlavní výhody cementového litého potěru CEMFLOW jsou:
▪ Vynikající rovinatost povrchu.
▪ Vhodný do vlhkých prostor.
▪ Vhodný v kombinaci s podlahovým vytápěním. 
▪  Rychlost realizace.
▪ Realizace i bez použití ocelové výztuže.
▪ Úspora nákladů – menší tloušťka potěru oproti zavlhlým směsím.
▪ Úspora času a pracovníků na stavbě.
▪ Úspora elektrické energie a vody na stavbě.
▪ Bez trvalých a drahých záborů místa.
▪ Bez složitých strojních zařízení na stavbě.
▪ Realizace i v místech s dokončenými okolními prostory.

Obecné vlastnosti litého cementového potěru CEMFLOW:
▪ Není nutno vyztužovat.
▪ Pevnosti materiálu jsou zaručeny a pravidelně kontrolovány.
▪ Potěr je zatížitelný do týdne od pokládky běžným stavebním provozem.
▪ Snadné ukládání díky vysoké tekutosti potěru.
▪ Ideální rovinatost pro pokládku nášlapných vrstev.
▪ Vysoká produktivita při ukládání.
▪ Použitelnost do všech vnitřních prostor.
▪ Podklad pro většinu podlahových krytin.

Ing. Jakub Hobza, technolog TBG METROSTAV