Informace výrobců, Střechy

Průvodce světem střešních fólií

Střešních fólií se na trhu nabízí řada druhů a ve stavebním projektu často nebývá uveden konkrétní výrobek. Proto jsme požádali pana Karla Bulína ze společnosti Dörken, aby nás uvedl do problematiky výběru střešních fólií.

Z jakých materiálů se střešní fólie vyrábějí a jaké mají vrstvy?

Nejčastější a nejlevnější jsou třívrstvé fólie z polypropylenu, kdy spodní a horní vrstva chrání mezi nimi uložený tenký mikroperforovaný film před poškozením. Film zajišťuje vodotěsnost a zároveň paropropustnost. Mnohem vyšší technickou úroveň, a to ve všech ohledech, nabízejí fólie z polyesteru a polyuretanu (fólie DELTA-MAXX).

Co znamená pojem parotěsná fólie, jaké jsou její vlastnosti a kam ve střeše patří?

Parotěsná fólie propouští vodní páru pouze v regulovaném množství, nebo vůbec. Tato vlastnost fólie se vyjadřuje hodnotou Sd. Čím je tato hodnota vyšší, tím méně vodní páry fólie propustí. Zásadní je v tomto ohledu její vzduchotěsné zapracování do konstrukce. To znamená vzduchotěsné slepení v místech přesahů jednotlivých jejích pásů a napojení na obvodové stavební konstrukce a konstrukční prostupy. Parotěsnost bez zajištění vzduchotěsnosti nemá smysl.

Často se také setkáváme s pojmem difuzně otevřená fólie.

Difuzně otevřená fólie má hodnotu Sd menší nebo rovnu 0,3 m. Může být v přímém kontaktu s tepelněizolační vrstvou nebo s bedněním nad tepelnou izolací.

Jaké vlastnosti mají reflexní fólie a kde je tento efekt žádoucí?

Reflexní fólie se nejčastěji používají jako parozábrany. Díky pokovení hliníkem či hliníkové vložce jsou pro vodní páru nepropustné. Druhotně lze reflexní vrstvu využít i k odrazu sálavého tepla nebo ke snížení působení elektrosmogu.

Další důležitý pojem je kontaktní a nekontaktní fólie – v čem se liší?

Kontaktní fólie jsou již zmíněné fólie s hodnotou Sd menší nebo rovnou parametru 0,3 m. Difuzně otevřené fólie jsou tedy zároveň kontaktní. Fólie, které mají hodnotu Sd vyšší než 0,3 m, jsou pouze difuzní. To znamená, že ve střešním souvrství mezi fólií a tepelným izolantem musí být pro odvod vodní páry vytvořena aktivně větraná vzduchová mezera (tříplášťová střecha). Jsou to tzv. fólie difuzní nekontaktní. Rozdíl je tedy v nižší kapacitě prostupnosti vodní páry a ve složitějších zpracovatelských postupech v souvislosti s odvětráním, které je pro tuto fólii zásadní.

Jaký význam při výběru fólie má typ tepelné izolace?

Difuzní otevřenost se využívá především u vzduchopropustných tepelných izolantů minerálních nebo skelných. U deskového polystyrenu nebo PIR desek ztrácí difuzně otevřená fólie poněkud smysl, neboť se jedná o materiály pro vodní páry nepropustné. Stříkanou izolaci z PUR pěny nepovažuji za vhodný izolant. Stříkaná tepelněizolační vrstva totiž vzniká přímo na stavbě při různých teplotách a vlhkostech, tudíž za nekonstantních podmínek, a proto má kromě jiných negativ i legislativně neprokazatelné tepelnětechnické vlastnosti.

Záleží při výběru fólie také na odvětrání střechy?

Střecha musí být vždy odvětrávaná. Provádějí se odvětrávané střechy dvouplášťové a tříplášťové. Dvouplášťové mají jen jednu větranou mezeru, a to pod krytinou, tj. mezi krytinou a tepelným izolantem. Izolant je s fólií v přímém kontaktu. U střech tříplášťových přibude k větrané mezeře mezi krytinou a fólií ještě větraná mezera mezi fólií tepelným izolantem. Zásadní je pro střechu dvouplášťovou použít difuzně otevřenou fólii. Špatný výběr fólie by způsobil kondenzaci vodních par ve střešním plášti.

A jakou roli hraje střešní krytina?

Rozhodně je třeba volit jiný typ fólie pod krytinu plechovou falcovanou z titanzinku, hliníku, nebo mědi, než pod krytinu skládanou, pálenou nebo betonovou. V souvislosti s krytinou jsou na fólie kladeny specifické požadavky, a to nejen standardizované pojistně hydroizolační a difuzní, ale třeba separační, drenážní, akustické, nebo požadavky teplotně náročného prostředí.

Které jsou nejčastější chyby v použití střešních fólií?

K častým chybám patří samotný výběr fólie, o které nevíme, kdo ji vyrobil a jak ji v praxi ověřil. Většinou se jedná o levné polypropylenové fólie. Pokud taková fólie nezvládne působení stresových faktorů během pokládky i po zabudování, je velmi obtížné a nákladné sjednat nápravu. K dalším chybám patří zhotovitelská nekázeň čili řemeslný šlendrián.

Můžete doporučit typy fólií, které jsou vhodné pro nadkrokevní zateplení?

Z naší oblasti výrobků DELTA mohu doporučit zateplovací systém DELTAPOLAR s prověřenými technickými parametry. Platí, že čím je střecha jednodušší, tím méně ekonomicky náročná bude. Cena za 1 metr čtvereční PIR desky je při řešení střešního pláště jen jedním a mnohdy zavádějícím parametrem. Vždy je třeba zohlednit, co vše bude třeba ke kompletnímu zhotovení střechy, a to ve všech souvislostech. Zde je zásadní tvar střechy a s tím související prořez materiálu a náročnost detailů. Proto je velmi důležité tomuto typu izolantu uzpůsobit konstrukci krovu, aby pokládka izolačních desek byla s minimem prořezů a také vzduchotěsné provedení parozábrany, zejména její napojení na obvodové konstrukce, bylo co nejjednodušší.

-red-
Foto: Dörken