Informace výrobců

Program Intesio pro návrhy zasakovacích a retenčních objektů nově s výkazem materiálu i projektovou kalkulačkou

Společnost Wavin Ekoplastik, výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů, představila vylepšení svého bezplatného softwarového nástroje pro návrhy vsakovacích a retenčních objektů. K hlavním novinkám aplikace, která reflektuje normy z oblasti nakládání s dešťovými vodami, jako jsou ČSN 75 9010 či TNV 75 9011, patří snadná tvorba výkazu materiálů a možnost kalkulace celé zakázky.

Nástroj Intesio, který byl na trh uveden na podzim loňského roku, si během několika měsíců získal velkou popularitu. Projektantům značně usnadňuje celý proces návrhu vsakovacích, retenčních a kombinovaných (nadzemní průleh a podzemní rýha) objektů, a to včetně tvorby potřebné projektové dokumentace. Uživatelé oceňují především soulad aplikace s platnou českou legislativou, úsporu času spojeného s návrhem objektů a zpracováním technické zprávy a možnost exportu dat do dalších aplikací, které projektanti využívají.
Na základě zpětné vazby od uživatelů se společnost Wavin Ekoplastik rozhodla o rozšíření aplikace Intesio o další funkce. Do programu byl nově zapracován modul sloužící k tvorbě výkazu materiálu jednotlivých programem navržených objektů. Tato nová funkce dotvoří ucelenou dokumentaci o materiálový soupis včetně cen, což je nezbytné pro správné stanovení investičních nákladů a taktéž pro snadné a bezchybné zpracování objednávky.
Stejně jako celý nástroj, i jeho nová funkcionalita je maximálně uživatelsky přívětivá. V prvním kroku je uživatel vyzván ke spuštění procedury automatického generování té části výkazu materiálu, která je známá z provedeného návrhu objektu. V této fázi se automaticky stanovuje počet boxů a počet jejich spojek, potřebný rozměr obalového materiálu (geotextiliie pro případ vsakovacích objektů, případně hydroizolační souvrství pro případ objektů retenčních) a případné sestavy integrovaných šachet umožňující revizi a čištění systému. V druhém kroku je uživateli umožněno doplnit k objektu další systémové prvky, které program nemohl stanovit automatickým návrhem – typicky např. nátoková a odtoková hrdla požadovaných průměrů a počtů. Poslední návrhový krok spočívá v možnosti doplnit do dílčího (postupně plněného) výkazu materiálu položky, které se nepovažují za přímou součást navrhovaného systému – např. metráže různého propojovacího potrubí. Výsledek může uživatel buď přímo vytisknout, nebo exportovat do programu MS Word, resp. MS Excel.
„Díky aktualizaci nabídne nástroj Intesio ke každému návrhu skutečně ucelenou projektovou dokumentaci,“ uvádí Pavel Seidl, technický poradce společnosti Wavin Ekoplastik, a dodává: „Výše investice je důležitým argumentem při realizaci jednotlivých projektů. Projektanti nyní dokážou snadno získat obrázek o nákladech již na úrovni návrhu.“
 
O systému Intesio
Intesio od společnosti Wavin Osma je komplexní systém, který slouží k efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou. Jeho hlavním úkolem je zachycení, transport, filtrace, retence a zasakování dešťové vody. Využití najde především u projektů, které se zabývají odvodem vody z velkých zpevněných ploch a plochých střech. Více informací naleznete na www.ekoplastik.cz.
podle podkladů společnost Wavin Ekoplastik