Informace výrobců

Požární prezentace ETICS WeberTherm Plus Ultra s kontaktními fasádními deskami Kingspan Kooltherm® K5

Dne 27. září 2017 byla v požární zkušebně autorizované osoby PAVUS, a. s., ve Veselí nad Lužnicí provedena požární prezentace vnějšího tepelněizolačního kontaktního fasádního systému ­WeberTherm Plus Ultra (ETICS) divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ s produktem Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska na bázi tvrzené fenolické pěny.

Předem je nutné zmínit, že tento systém je sám o sobě hodnocen třídou reakce na oheň B-s1, d0 s indexem šíření plamene po povrchu iS = 0 mm.min–1 a byl již úspěšně otestován požární zkouškou středního rozsahu dle ČSN ISO 13785-1 při zátěži 100 kW po dobu 30 min. Z toho vyplývajícím závěrem je, že systém může být aplikován na objekty s požární výškou do 22,5 m bez provedení požárních pásů tloušťky 900 mm ucelenou sestavou třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (ČSN 73 0810, odstavec 3.1.3.3).

Nyní k vlastní prezentaci. Prezentace byla provedena na bázi zkušební metody podle podmínek ISO 13785-2 Zkoušky reakce na oheň pro fasády, Část 2: Zkouška velkého rozměru. Předmětem prezentace byl vzorek systému ETICS s otvorem v místě topeniště pece. Ve vzorku byly použity tepelněizolační desky na bázi tuhé fenolické pěny Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska tl. 140 mm.

Technické vlastnosti produktu Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska jsou uvedeny v tabulce 1. Výrobcem fasádních desek Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je Kingspan Insulation B.V., Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nizozemí.

Tabulka 1: Technické vlastnosti produktu Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní -fasádní deska

Součinitel tepelné vodivosti λD

0,021 W/(m.K) (tloušťka < 45 mm)
0,020 W/(m.K) (tloušťka 45–120 mm)
0,021 W/(m.K) (tloušťka > 120 mm)

Pevnost v tlaku

≥100 kPa při 10% deformaci

Faktor difuzního odporu µ

35

Objemová hmotnost

cca 35 kg/m3

Povrch

textilie na bázi skla oboustranně

Jádro

tuhá fenolická pěna

Rozměry plošné

1200×400 mm

Výrobní tloušťky

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

Úprava hran

rovná

Rozměrová stabilita

< 1 % (48 h; –20, 70, 70 °C; 90% r .v.)

Reakce na oheň

C, s2, d0 (B-s1, d0 v ETICS aplikacích)

Prezentace požární bezpečnosti zkušebního tělesa proběhla v otevřeném laboratorním prostředí zkušebny dne 27. září 2017 za těchto povětrnostních podmínek:
– teplota okolního vzduchu 19 až 20 °C,
– relativní vlhkost vzduchu 54 až 64 %,
– rychlost větru 0,2 až 0,7 m/s,
– místní atmosférický tlak 977 hPa.

Montáž zkušebního vzorku byla provedena firmou Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Weber, Praha, Česká republika. Zkušební těleso bylo zhotoveno na otevřeném prostranství požární zkušebny a při montáži bylo průběžně dle potřeby chráněno před povětrnostními vlivy. Následoval 30denní proces zrání vzorku.

Předmětem prezentace bylo ověření chování fasádního systému s cílem zjištění jeho stavu po dobu 30 minut při požárním namáhání energií 3 MW. Celý systém byl osazen termočlánky podle schématu na obr. 1, které je uvedeno v Protokolu o zkoušce reakce na oheň

Obr. 1: Schéma rozmístění termočlánků a DST na zkušebním tělese; T1–T3 – termočlánky 0,5 m nad otvorem; T4–T7 – termočlánky na povrchu 4,0 m nad otvorem; T8–T11 – termočlánky ve středu tloušťky izolantu 4,0 m nad otvorem; 7, 1, 8 – DST na povrchu ve výšce 0,6 m nad otvorem; 2 – DST na povrchu ve výšce 1,6 m nad otvorem; 3–6 – DST na povrchu ve výšce 3,6 m nad otvorem Hodnoty teplot na jednotlivých termočláncích byly v průbehu prezentace zaznamenávány a následně vyhodnoceny. Rovněž byly vypočteny hustoty tepelného toku.

Obr. 2: Situace ve 3. minutě prezentaceObr. 3: Situace ve 28. minutě prezentace

Prezentace probíhala podle podmínek zkušebních předpisů, to znamená stejně jako u všech výrobkových sestav bez ohledu na výrobce. Ukončuje se, jakmile horní okraj zkušebního tělesa extenzivně hoří plamenem, nebo po 30 minutách; rozhodující je jev, k němuž dojde jako k prvnímu.

Bylo zjištěno, že fasádní systém splnil předpokládanou funkci tím, že v průběhu prezentace, tedy před koncem časového limitu 30 minut, nedošlo k výše uvedenému jevu „horní okraj zkušebního tělesa extenzivně hoří plamenem“. Dále nedošlo k plošnému šíření plamene po povrchu ani uvnitř vzorku a nedošlo k překročení limitních teplot vzorku během sledovaného časového rozpětí. Průběhy teplot zaznamenané v Protokolu o průběhu zkoušky jsou uvedeny v tabulce 2.

Lokálně vznikly na plošném povrchu omítky v oblasti kolem otvoru pece dvě kaverny přibližného rozměru 10×10 cm v místech intenzivního šlehání plamene z otvoru pece a přibližně 10 cm délky v části nárožní hrany nadpraží otvoru pece, které je rovněž testem extrémně namáháno.

Oba tyto jevy potvrzují nutnost řešit v rámci vlastní montáže sestavy následující:

v oblasti nároží nadpraží a ostění otvoru kontrolovat při montáži dokonalou celistvost nárožního systémového profilu včetně kvality nanášení povrchových vrstev a výztužné sklotextilie,

v ploše kontrolovat při montáži tloušťku a celistvost povrchového tmelu, kvalitu provedení výztužné sklotextilie a tloušťku a celistvost povrchové systémové omítky,

dodržet předepsané montážní postupy, zejména pak požadavky na povětrnostní podmínky a teploty vhodné pro provádění všech komponentů sestavy ETICS.

V článku byly použity materiály společnosti Kingspan Insulation B.V., Lorentzstraat 1, 7102 JH Winters-wijk, Nizozemí.

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., znalec v oboru požární ochrana,
Ing. Oldřich Pozdílek, technický poradce Kingspan Insulation