Informace výrobců, Střechy

Požárně bezpečné střechy s kamennou vlnou

Na izolace konstrukcí plochých střech jsou kladeny stále vyšší nároky jak z hlediska úspory energií, akustických a mechanických vlastností, tak i z hlediska požární bezpečnosti. Používání nehořlavých izolací je v tomto ohledu klíčové. Požární bezpečnost objektů je posuzována především podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810.

Výběr správných stavebních materiálů patří ke stěžejním rozhodnutím u nových i rekonstruovaných objektů. Budova musí být navržena tak, aby v případě požáru byla po stanovenou dobu zachována nosnost konstrukce a byl omezen vznik a šíření ohně i toxického kouře. Na rozsah a rychlost šíření požáru mají významný vliv stavební materiály, které jsou součástí stavebních systémů a technologií. Více hořlavých materiálů v budově znamená větší požární zatížení. Zvyšování požadavků na tepelnou ochranu vede i ke zvětšování tloušťky aplikovaných izolací. To přináší zvýšené nebezpečí požáru v případě použití hořlavých materiálů. Větší tloušťka nehořlavých izolací naopak může mít zásadní vliv na omezení rizika vzniku a šíření požáru.

Požárně bezpečné střechy s kamennou vlnouPožárně bezpečné střechy s kamennou vlnou

Nehořlavé izolace jsou klíčové nejenom při zateplování výškových budov, měly by být rovněž přednostně používány pro izolaci budov typu nemocnice, mateřské školy, domy pro seniory, obchodní a sportovní centra. V případě požáru totiž nehořlavá izolace poskytne více času pro záchranné akce a evakuaci osob.

V dnešní době existuje mnoho moderních materiálů, výrobků a systémových řešení určených pro zateplování plochých střech. Na tyto materiály je třeba pohlížet komplexně a v souvislostech. Široké spektrum nabízených skladeb střech proto vyžaduje odpovídající orientaci v problematice. Nevhodný výběr a kombinace různorodých a hořlavých materiálů může zvyšovat riziko požáru. Čím komplikovanější je návrh střešního pláště, tím náročnější je pak i samotné provedení některých detailů. Požár se může snadno rozšířit z plochy střechy na fasádu, přes světlíky do podstřeší a na přiléhající objekty, čemuž je třeba zabránit. Jakékoliv nedořešené detaily a prostupy ve střeše mohou být zdrojem nekontrolovaného šíření požáru v konstrukci a po ploše střechy.

Toto je jen malý výčet mnoha důvodů, proč budovy zateplovat kvalitní nehořlavou kamennou vlnou
ROCKWOOL, která odolává teplotám vyšším než 1000 °C. Izolace z kamenné vlny patří do kategorie nehořlavých stavebních izolačních materiálů s třídou reakce na oheň A1. Výborně odolávají teplotám požáru, nepřispívají k jeho šíření, nezpůsobují vznik hořících kapek ani částic a téměř nevytvářejí toxický kouř. Díky svým vlastnostem jsou používané pro zvyšování požární odolnosti konstrukcí a celkové bezpečnosti budov.

Požární odolnost plochých střech na trapézovém plechu v praxi
Lehké pláště plochých střech na trapézovém plechu jsou v současné době nejčastějším řešením pro logistické komplexy, průmyslové haly nebo nákupní centra. Tyto střešní konstrukce jsou ve většině případů navrhované jako požárně odolné střechy. 

Společnost ROCKWOOL provedla řadu požárních zkoušek plochých střech na trapézovém plechu. K dispozici jsou varianty zkoušených skladeb s požární odolností REI 30, REI 45 a REI 60. Bližší informace ke zkoušeným skladbám jsou uvedeny v jednotlivých zkušebních protokolech vydaných autorizovanou zkušebnou. Protokoly s klasifikací požární odolnosti jsou k dispozici projektantům pro potřeby správného návrhu střechy. Je nezbytné dodržet nejenom skladbu střešního pláště a vlastnosti jednotlivých vrstev, ale rovněž zatížení, detaily kotvení, statické podmínky nosného trapézového plechu a navazujících detailů dle příslušného klasifikačního protokolu apod.

Výhody střešního pláště s izolací z kamenné vlny HARDROCK MAX
– dosažení nejvyšší požární bezpečnosti staveb – požární odolnost konstrukce střechy REI 60 (platí pro zkoušenou systémovou skladbu střechy – podrobnosti v protokolu);
– vynikající akustické vlastnosti – vzduchová neprůzvučnost Rw = 50 dB (platí pro zkoušenou systémovou skladbu ploché střechy s izolací HARDROCK MAX 2x 130 mm);
– izolace HARDROCK MAX zajistí vynikající mechanické vlastnosti izolačního souvrství; konstrukce dvouvrstvé střešní desky HARDROCK MAX a její horní tuhá vrstva zabezpečuje vynikající mechanickou odolnost (bodové zatížení 800 N, napětí v tlaku při stlačení desky 70 kPa a při stlačení horní vrstvy desky 90 kPa).

Systémová řešení usnadňují navrhování i realizaci plochých střech. Střechy s izolacemi z kamenné vlny ROCKWOOL dosahují nejlepších parametrů a splňují přísné požadavky z hlediska požárních norem a předpisů. Podrobné informace k doporučeným systémovým skladbám jsou uvedeny v odborném katalogu Ploché střechy, který je určen především projektantům, prováděcím firmám, osobám provádějícím stavební dozor a investorům. 
Halina Kučerová, ROCKWOOL, a. s.