Informace výrobců, Zděné konstrukce

Pasivní rodinný dům z materiálů Ytong v Hamrech nad Sázavou

V Hamrech nad Sázavou vyrostl od léta do zimy 2013 nenápadný dvoupodlažní rodinný dům. Nenápadný je ale až nyní, poté co dostal klasickou „čepici“ v podobě hladké krytiny a čeká na finální kabát strukturované vnější omítky. Skoro všechno ostatní, co ukázal svému okolí v době svého růstu, bylo zvláštní, výjimečně, nápadné a osobité.  

Vše začalo založením na železobetonové desce vybavené trubním vedením pro termickou aktivaci jádra desky, plovoucí na perimetrické tepelné izolaci. Tato deska byla navíc navržena v leštěném provedení s vysokou rovinností, umožňující vynechání běžně následujících konstrukcí podlahy se všemi vyplývajícími bonusy: urychlením výstavby, úsporami nákladů na materiál podlah a v neposlední řadě také lepším přenosem tepla na povrchu konstrukce podlahové krytiny.
Realizace konstrukcí nosných a obvodových stěn 1. NP byly vlastně pro materiál Ytong standardní, pro laika možná překvapivě rychlé a přesné a až na neviditelné detaily a finesy zcela klasické.
Návrat k neobvyklým řešením přinesla konstrukce stropu nad 1. NP, která je tvořena systémem Ytong Ekonom tl. 250 mm. Tento stropní systém se vyznačuje absencí 50 mm silné, jinak běžně aplikované nadbe tonávky, vytvářející v žebírkové železobetonové konstrukci stropu spolupůsobící betonovou desku. Ytong Ekonom je navržen tak, že funkci této desky přebírá zesílený průřez betonového žebra v tlakové oblasti, vytvořený díky použití nového tvaru vložky Ytong Ekonom. Plnost materiálu Ytong použitého pro výrobu vložky Ekonom garantuje bezkonkurenční stupeň bezpečnosti v celém průběhu provádění stropní konstrukce.
 
 
Průměrná únosnost jediné vložky Ekonom tloušťky 250 mm změřená v certifikované zkušebně prokázala vynikající hodnotu 7,2 kN (odpovídá zatížení hmotnosti cca 720 kg). To, že dělníci nemohou konstrukcí v žádném místě propadnout a nemusí provádět žádná dodatečná bezpečnostní opatření, je bonus, který jistě pozitivně ohodnotí jak bezpečnostní technici a stavbyvedoucí, tak samotní realizátoři díla.
Hlavní výhodu má ovšem statik u počítače. Vysoká únosnost vložky Ekonom mu umožňuje umístit příčky bez ohledu na polohu nosných žeber. Pouze v případě vyšších zatížení bodových nebo lineárních je nucen sáhnout po dodatečném zesílení tahové výztuže, po zdvojení žeber či dalším statickém opatření.
Ani v tomto případě ale není zpravidla nucen zpochybňovat únosnost jednotlivých vložek a hledat statická řešení lokálních problémů. V těchto kritériích se konstrukce stropu Ytong Ekonom zásadně liší od všech konkurenčních systémů na našem trhu a jakákoliv podobnost s nimi zde prostě mizí.
Další zvláštností stropu nad 1. NP je jeho termická aktivace, jejíž smysluplnost je podmíněna skutečností, že se jedná o RD v pasivním standardu, jehož celková tepelná ztráta činí pouhých 2,2 kW. Výkon tohoto opatření ve výši 0,8 kW je přes svou „zanedbatelnost“ procentuálně významným zdrojem energie s velmi nízkými náklady.
 
 
Bezprostředně (následující den) po betonáži stropu byla provedena montáž schodiště Ytong. Schodišťové stupně jsou předem připraveny „na míru“ podle dílenských výkresů vypracovaných společností Xella CZ na základě podkladů projektanta a jejich montáž zabere sehrané dvojici pracovníků jediný pracovní den.
Schodiště je ihned plně pochozí, což zásadně zjednoduší komunikaci mezi 1. a 2. NP a zároveň výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti práce.
Nadezdívka 2. NP je takřka klasická, zvláštností je pouze způsob a doba betonáže ztužujících věnců – provádí se současně s betonáží žeber střechy.
Pokud jsme u stropu nad 1. NP zmínili zdánlivou podobnost stropu Ytong Ekonom se stropy jiných výrobců, pak konstrukce střechy Ytong Komfort může připomínat pouze jedinou konstrukci na našem trhu a tou je výše popsaný strop Ekonom.
Stejně jako ona nemá spolupůsobící nadbetonávku, což ji vpodstatě umožňuje aplikaci v konstrukcích šikmých střech do sklonu až 40 °. Stejně jako konstrukci stropu Ekonom ji zvládne běžná, šikovná a ochotná parta zedníků. Střecha Komfort používá zpravidla vložku tl. 200 mm, která vykazuje únosnost 4,4 kN.
V Hamrech byla navržena se třemi vikýři, což předpokládalo opatření v podobě betonáže ve dvou etapách.
V první etapě se betonovala nosná žebra šikmé a centrální vodorovné části střechy, ve druhé pak, po dozdění nosných stěn vikýřů, žebra střechy nad těmito vikýři. I tato část konstrukce byla před betonáží vybavena trubním vedením pro aktivaci jádra žeber, tentokrát s výkonem 0,6 kW.
Doba provádění masivní střešní konstrukce Ytong Komfort obnášela šest pracovních dní, což je ve srovnání s lehkou konstrukcí krovu s přibližně třemi dny poměrně hodně.
Tato vada na kráse je ovšem plně kompenzována v následných pracovních postupech. Kompletní práce na vnitřních omítkách zabraly u střechy Komfort jediný den, zatímco práce na lehkých podhledech s provedením bezvadné, vzduchotěsné parozábrany a pracným broušením zaberou dobu výrazně delší.
Konstrukce masivních střech Ytong za sebou mají nejen mnoholeté zkušenosti z realizací a provozu u našich jižních sousedů a v zemích bývalé Jugoslávie, ale už i více než 10leté zkušenosti z provozu v ČR.
Jejich hlavní výhodou je vysoká odolnost vůči přehřívání, ale také rezistence vůči plísním, houbám a veškerému hmyzu (bez použití zaručeně neškodných přípravků), vynikající útlum vnějšího hluku a bezkonkurenční ochrana před požárem. Stavitelům umožní realizaci velice jednoduché konstrukce, s vyloučením komplikovaných a na poruchy bohužel často velmi štědrých lehkých konstrukcí podhledů.
Střecha Ytong Komfort se na vnitřním líci pouze omítne běžnou sádrovou vnitřní omítkou v tl. 6 mm.
Při zkoušce těsnosti, která je v rámci akce Nová Zelená úsporám podmínkou dotací pro pasivní domy ve výši 550 nebo 400 tis. Kč, vykazuje excelentní hodnoty, a to bez nutných korektur. Rodinný dům v Hamrech nad Sázavou dosáhl při zkoušce blower- door hodnoty 0,25 při prvním měření, čímž otevřel majiteli cestu k čerpání dotace ve výši 550 000 Kč.
 
 
● Název: Rodinný dům v pasivním energetickém standardu
● M ísto stavby: Hamry nad Sázavou
● Investor: soukromá osoba
● Projekt: Ing. Petr Mareček, Ing.
arch. Vilém Čech
● Dodavatel stavby: Miroslav Pehal, Moravský Krumlov
● Termín realizace: 6–12/2013
● Náklady: 2 900 000 Kč, po odečtení dotace 2 350 000 Kč
● Konstrukce Ytong: – zdivo obvodové Ytong P2-400 tl. 300 mm,
– zdivo nosné Ytong P4-500 tl. 250 mm,
– zdivo příček Ytong P4-500 tl.125 mm,
– strop Ytong Ekonom tl. 250 mm,
– střecha Ytong Komfort tl. 200 mm,
– schody Ytong.
 
Petr Mareček, XELLA CZ