Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov

Nový SENDWIX 200 – až pět podlaží a více místa

Vápenopískové materiály se svými vynikajícími fyzikálně mechanickými vlastnostmi se stále více prosazují při výstavbě rodinných, bytových a občanských staveb. Vápenopískový zdicí systém SENDWIX od firmy KM Beta, největšího českého výrobce střešních tašek, vápenopískových a pálených cihel a suchých maltových směsí, představuje moderní materiál určený pro nízkoenergetické a pasivní domy. Vysoká pevnost zdicích materiálů umožňuje provádět štíhlé nosné konstrukce a tím šetřit zastavěnou plochu nebo zvyšovat užitnou plochu při splnění tepelnětechnických požadavků pro daný typ stavby.

Nejběžnější tloušťka nosných stěn pro rodinné domy do čtyř podlaží je 175 mm. Novinkou firmy KM Beta pro rok 2016 je ucelený systém zdicích prvků pro nosné konstrukce tloušťky 200 mm, umožňující výstavbu bytových a občanských staveb do pěti podlaží.

Co je Sendwix
KMB SENDWIX je ucelený systém vícevrstvých konstrukcí. Sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. U vrstvené stěny KMB SENDWIX přebírá tepelněizolační vlastnosti vrstva z polystyrenu nebo minerální izolace s tloušťkou od 120 mm pro běžné stavby, od 240 mm pro nízkoenergetické stavby a nad 300 mm pro pasivní stavby.

Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří vysoce pevné vápenopískové kvádry s tloušťkou 175, 200, 240 a 290 mm. Nosná vrstva z vápenopískových kvádrů nabízí investorům vynikající vlastnosti jako pevnost a únosnost, vysokou zvukověizolační a akumulační schopnost.

Vzorový pasivní dům, Chelčice, realizace CB Building, s. r. o. (foto Markéta Černá)Vzorový pasivní dům, Chelčice, realizace CB Building, s. r. o. (foto Markéta Černá)

Výhody systému Sendwix tloušťky 200 mm
a) přesnost zdění a rychlost výstavby: milimetrová přesnost, úspora na omítkách, aplikace na tenkovrstvou zdicí maltu
b) volitelnost tepelnětechnických parametrů; široká volba tepelnětechnických vlastností obvodových stěn pouze změnou tloušťky zateplení;
c) zvuková izolace – vzduchová neprůzvučnost u vápenopískového zdiva roste úměrně s objemovou hmotností, splňuje požadavky normy na zvukovou izolaci stěn;
d) akumulace – schopnost akumulovat teplo, díky velké specifické tepelné kapacitě a objemové hmotnosti materiálu a udržovat tak dlouhodobě požadovanou stabilní teplotu vnitřního prostředí jak v zimně, tak i v létě;
e) vysoká pevnost – pevnost bloků SENDWIX umožňuje volit menší tloušťku nosných stěn – zvětší se užitná plocha;
f) rychlé a jednoduché vedení instalací – bloky SENDWIX 14 DF-LD a 7 DF-LD jsou opatřeny průchozími kanálky pro vedení elektroinstalace – snížení pracnosti sekáním drážek.

Vápenopískový zdicí systém SENDWIX 200

Unikátní vlastnosti systému KMB Sendwix se odvíjejí od specifických stavebněfyzikálních vlastností vápenopískového zdiva: nadstandardní tepelná izolace, extrémní tepelná akumulace, výjimečná akustická izolace, nízká tloušťka, architektonická variabilita, nízká cena.

Vynikající tepelnětechnické parametry
Unikátní certifikovaný systém vícevrstvého zdiva KMB SENDWIX si již dnes zachovává velké rezervy pro potenciální zvyšování požadavků. Svědčí o tom vysoký tepelný odpor R = 3,30 až 8,10 m². K/W a nízký součinitel prostupu tepla konstrukcí U = 0,30 až 0,12 W/m².K. Každá varianta systému (M, P, L) sestává z různých typů zateplení a povrchové úpravy fasády, které se liší tloušťkou i tepelnětechnickými parametry. To umožňuje projektantovi či investorovi nastavit požadované výsledné parametry tepelného odporu a součinitele prostupu tepla podle stavebního záměru. Únikům tepla brání efektivněji než jednovrstvé konstrukce a překonává nejen závazné, ale i doporučené požadavky normy.

Akustické vlastnosti
Norma stanovuje mezi dvěma obytnými místnostmi jednoho bytu a místnostmi druhého bytu nebo veřejnými prostory domu váženou vzduchovou neprůzvučnost R’w = 53 dB. SENDWIX 8DF-LP AKU vytváří mimořádnou akustickou pohodu (Rw až 56 dB) již při tloušťce 240 mm. Jednotlivé varianty kvádrů 8DF jsou při tloušťce 240 mm předpokladem dosažení akustické pohody v celé budově (R’w 42 až 54 dB). Vnitřní nenosné zdivo SENDWIX 4DF splňuje požadovanou R’w 42 dB mezi jednotlivými místnostmi téhož bytu již při tloušťce 115 mm.

Zdravé bydlení
Vysoký obsah radionuklidů ve stavebních materiálech může mít nepříznivý vliv na zdraví člověka. Mezi všemi stavebními materiály mají vápenopískové cihly jednu z nejnižších hodnot radionuklidu, které se každoročně potvrzuje nezávislými měřeními. Systém KMB SENDWIX dosahuje hodnoty radionuklidu I = 0,26, přičemž nejvyšší doporučená hodnota indexu hmotnostní aktivity I = 0,5.

Zdicí prvky systému KM B SEND WIX charakterizuje nízká nasákavost (10 až 18 %) a s tím spojená vysoká mrazuvzdornost. Materiál má díky příznivým parametrům příjmu a výdeje vlhkosti mimořádný význam z hlediska pobytu osob v uzavřených prostorech. Celoročně udržuje optimální mikroklima budovy. Příliš nízká vlhkost vzduchu totiž vysušuje sliznice dýchacího ústrojí, snižuje obranyschopnost organismu a zvyšuje možnost infekce. Příliš vysoká vlhkost vzduchu v kombinaci se sníženými tepelněizolačními vlastnostmi obvodových konstrukcí zase způsobuje vznik plísní, které ohrožují lidské zdraví.

Kvalitní servis
Filozofií společnosti KM Beta je ulehčit stavební proces všem jeho účastníkům. Nabízí bezplatný výpočet potřebného množství stavebního materiálu na zdění, zateplení stavby, ale i úpravy povrchů podle projektové dokumentace. Pracovníci KM Beta, a. s., jsou vždy nápomocni bezplatnou konzultací – ať už se jedná o pomoc investorům, architektům nebo realizačním společnostem. Pomoc představuje rovněž doprava materiálu na místo určení v dohodnutém termínu.

Výhodná cena
Cena zdicího systému je srovnatelná s cenou standardních jednoplášťových konstrukcí. Užitek, který díky svým vlastnostem KMB SENDWIX nabízí, vysoce převyšuje možnosti jednoplášťových konstrukcí. Investoři získají navíc i užitkovou plochu, díky přesnému zdění se šetří se stavebním materiálem a kratší je také časový interval trvání stavebních prací. Efektivitu práce na stavbě pozitivně ovlivňuje i minijeřáb MK 300, který společnost KM Beta zapůjčí, přičemž vyškolí i jeho obslužný personál.

Více na www.sendwix.cz.

podle podkladů společnosti KM Beta