Informace výrobců

Kvalitní retenční nádrže firmy Wavin Ekoplastik vyřeší problémy s odvodem srážkové vody

Součástí výstavby jakéhokoli objektu je nutnost zajistit adekvátní odvod srážkových vod. Investoři, resp. projektanti, často narážejí na potíže s vypouštěním dešťové vody do kanalizace nebo na nejasnosti týkající se geologického průzkumu. Společnost Wavin Ekoplastik nabízí prověřené sestavy akumulačních boxů určených pro retenci srážkových vod, včetně řešení regulace jejich odtoku.

Srážkové vody, které jsou odváděny ze střech nebo pozemků investora, musí být podle platných předpisů prioritně zasakovány. Toto řešení je podmíněno vhodnými geologickými podmínkami, a to zejména koeficientem vsaku, což je rychlost infiltrace srážkových vod do horninového prostředí, a hladinou podzemní vody. Tyto dva faktory zásadně ovlivňují další rozhodování ohledně zasakování srážkových vod, a proto je nutné věnovat geologickému průzkumu náležitou pozornost.
Dimenzování a druhy zasakovacích objektů popisuje ČSN 759010. Pro pozemky, které jsou ze zasakování srážkových vod vyloučeny (právě pro nevhodné geologické podmínky), platí pravidlo ukládající zadržování a regulované odvádění srážkových vod do oddílné, resp. jednotné kanalizace. Je důležité si uvědomit, že se mohou vyskytnout pozemky s nevhodnými geologickými podmínkami a zároveň s absencí dešťové či splaškové kanalizace. Takovéto pozemky se tak mohou stát nevhodnými, resp. nežádoucí pro novou výstavbu.
 
Řešení retenčních nádrží
Na pozemcích s nevhodným geologickým profilem, ale s existující kanalizací může být řešením zbudování retenční nádrže s regulací odtoku. V rámci návrhů objemu retenčních nádrží, které se projektují jako objekty podzemní, povrchové nebo uvnitř budov, se vychází z principu maximálního objemu pro kritický úhrn a doby trvání deště.
Při vytváření retenčních nádrží se osvědčily sestavy akumulačních boxů Wavin, které jsou obaleny svařovaným hydroizolačním souvrstvím (ochranná geotextilie x fólie PVC 1,5 mm x ochranná geotextilie). Tyto boxy mohou vytvářet nádrže různých tvarů, přičemž největší výhodou je jejich nízká konstrukční výška – pro box Wavin Azura je to 0,4 m (půdorys 0,5×1,0 m) a pro boxy Q-Bic a Q-BB pak 0,6 m (půdorys 1,2×0,6 m). Výhodou je, že tyto dva boxy lze díky shodným rozměrům kombinovat.
Příklad retenční nádrže z boxů Q-Bic s revizní šachtou a regulačním prvkem v šachtě Tegra 1000
 
Systém Q-bic přitom může být umístěn do nejnižší vrstvy tak, aby zaručoval revizi a čištění v maximálním rozsahu retenční nádrže. Do horních vrstev sestav se může použít box Q-BB (bez revize), který vytváří požadovaný objem a navíc je zajímavý i příznivou cenou. Akumulační boxy Q-BB je možné použít také samostatně. Důležité je správné opracování hydroizolačního souvrství tak, aby byla zaručena nepropustnost retenční nádrže nebo případně akumulační jímky pro další využívání srážkové vody. Je přitom logické, že kvalitu opracování nejlépe zajistí oprávněná firma.
 
Regulace odtoku z nádrže
Regulaci odtoku srážkových vod z retenční nádrže do kanalizace je možné řešit několika různými principy. Příslušná norma ČSN 756760, pojednávající o vnitřní kanalizaci, rozlišuje tři základní možnosti:
1. vírový ventil,
2. zmenšený průtočný profil (clona, škrtící uzávěr či volný výtok do potrubí malé světlosti),
3. čerpadla.
 
Společnost Wavin Ekoplastik je schopna navrhnout jak řešení za pomoci vírového ventilu, tak prostřednictvím zmenšeného průtočného profilu, a to doslova na míru danému projektu. Vírový ventil Corso je umístěn do samostatné plastové šachty Tegra 600 nebo Tegra 1000. Ventil je vyroben z nerezové oceli a nemá pohyblivé části, které by umožňovaly otevřít prvek na větší průtok, než je z výroby nastaveno.
Druhý systém typu „regulační prvek“ je možné osadit do vstupní betonové nebo plastové šachty o průměru 1000 mm. Vlastní regulační prvek se osazuje na odtok z regulační šachty a je v něm integrován bezpečností přepad a také filtrační košík, který chrání před ucpáním odtokového otvoru. Návrh regulačních zařízení je vždy založen na tlakové výšce a povoleném odtoku.
Využití akumulačních boxů Azura, Q-Bic a Q-BB pro vsakovací, resp. retenční objekty
 
Regulace odtoku představuje na celé dešťové kanalizaci kritické místo, proto je vhodné mít k regulaci odtoku vždy spolehlivě zabezpečený přístup. Wavin Ekoplastik pro tyto účely navrhuje revizní šachty o průměru 1000 mm, a to v plastové (Tegra 1000) nebo betonové variantě. Další úskalí vlastního fungování je hodnota povoleného odtoku. Ta může být vyjádřena odtokem z 1 ha nebo hodnotou odtoku pro konkrétní plochu. Přičemž nejmenší hodnota odtoku z retenční nádrže by neměla být menší než 0,5 l/s, a to z důvodu technických minim při výrobě a také zvýšenou náchylností na ucpávání pro malé otvory.
podle podkladů společnosti Wavin Ekoplastik