Informace výrobců, Střechy

Jaký význam má šikmá střecha na panelovém domě?

Hlavní význam šikmé střechy na panelovém domě spočívá ve vytvoření svažité střešní roviny, po níž dešťová voda stéká, a odteče z této střechy podstatně rychleji než ze střechy ploché. Na rozdíl od střech plochých, polepených mnoha vrstvami lepenky, kde si voda vytváří své cestičky do objektu, na šikmé střeše lze snadno najít problém a ten okamžitě odstranit.
Šikmá střecha také mění vzhled domu. Červená, tmavě zelená, hnědá, tmavě nebo světle šedá, modrá či cihlová? Barevná škála plechových krytin nabízí možnost doladit střechu k fasádě, a to je pro vzhled domu a pro příjemné bydlení jeho obyvatel také důležité.
 
Vyplatí se investice do změny ploché střechy na šikmou?
Rekonstrukce ploché střechy na šikmou systém zastřešení LindabRoof představuje sofistikované řešení s likvidací původního souvrství, případně jeho vysušením, kompletní výměnou izolací a precizně provedenou novou krytinou s novými klempířskými prvky z kvalitních materiálů. Cena za materiál i práci se tak dostane do vyšších čísel než při opravě nanesením nové vrstvy hydroizolačních pásů.
Je zřejmé, že rozhodnutí provést radikální změnu a postavit si novou šikmou střechu na panelovém domě přináší starosti a náklady. Vezmeme-li však v úvahu opakování oprav ploché střechy a v neposlední řadě náklady na opravu škod napáchaných uvnitř samotných objektů, rozhodně se tato jednorázová investice vyplatí.
Odměnou je jistota, že střecha domu je dobře a kvalitně ošetřena, konstrukce je pevná a spolehlivá, krytina kvalitní a bezproblémová.
Návrh konstrukce je vždy prováděn individuálně pro konkrétní objekt a zohledňuje přání investora jak na sklon střechy (optimálně 10–15 °, ale i 25 °), na tvar (sedlová, valbová, pultová), způsob případného zastřešení a opláštění výtahových šachet, vyvedení vzduchotechniky i způsob odvedení dešťové vody pomocí svodů po fasádě domu nebo do původních střešních vpustí v podstřešním prostoru. Po odvětrání původního střešního souvrství lze střechu doteplit volně kladenou tepelnou izolací.
 
Není nová šikmá střechy na starý panelový dům příliš těžká?
LindabRoof využívá na nosnou konstrukci, zastřešení, odvodnění i střešní doplňky jednotný materiál, a to tenkostěnnou pozinkovanou ocel. Krytina, odvodnění a klempířské prvky jsou chráněny barevnou bezúdržbovou povrchovou vrstvou. Kompletní zastřešení svou malou hmotností do 10 kg/m2 nijak nepřitěžuje původní střešní plášť a díky použitým materiálům je nehořlavé. Vlastní nosná konstrukce je tvořena profily Lindab tvaru Z, C a U z pozinkovaného ocelového plechu. Používané tloušťky pro nosné profily jsou obvykle mezi 1 a 2 mm.
 
Jak je šikmá střecha ukotvena?
První varianta – nazývaná vaznicový systém – pro objekty s příčnými nosnými stěnami, tedy obvykle panelové domy konstrukčních soustav G57, T06 a T08B apod., kde jsou hlavním nosným prvkem Z-vaznice rovnoběžné s podélnou osou domu, na něž je již kotvena střešní krytina.
Druhá varianta – nazývaná krokvový systém – je určena pro objekty s nosnými obvodovými stěnami a podélnou jednou nebo dvěma středními. Jedná se tedy zejména o starší zděné objekty nebo často o ŽB skeletové objekty s průvlaky střešních panelů v podélném směru. Hlavním nosným prvkem jsou Z-krokve ve sklonu střechy a střešní latě, které podepírají vlastní střešní krytinu.
Kotvení vaznic nebo krokví je prováděno vždy nad nosnou svislou zdí. Ke kotvení slouží stojka z C-profilu, nasunutá a sešroubovaná s vlastní patkou z U-profilu, která je pak dvojicí kotev do betonu kotvena přímo do panelu. Je tedy nutno se dostat celým střešním souvrstvím až na úroveň stropního panelu. Otvor se po montáži ihned zaslepí a zaizoluje, aby bylo minimalizováno riziko zatečení, než bude střecha zakryta střešní krytinou. Vaznicový systém je vždy dimenzován pro konkrétní objekt, tedy zejména s přihlédnutím na klimatické zatížení sněhem a větrem, ale i na tvarové poměry objektu. Tyto mají zejména vliv na rozteč mezi jednotlivými vaznicemi, ale i na vzdálenost jednotlivých podpůrných stojek. Jednotlivé vaznice se pak nad stojkami do sebe zasunují o předem stanovený přesah, čímž lze docílit vyšší tuhosti a tím použití menších Z-profilů. To samozřejmě vede k optimalizaci celého systému a snížení celkové ceny zastřešení. Speciální konstrukce z C-profilů se vytváří na atice. Její výška je mezi 30 a 50 cm a slouží jednak k vyrovnání vesměs nerovné atiky a jednak k celkovému přizvednutí střechy. To pak umožní nově vzniklé vnější odvodnění zaústit pomocí odpadového potrubí do původních střešních vpustí a vyhnout se tak nutnosti rekonstrukce kanalizačního řadu kolem domu. Z vnější strany je pak konstrukce opláštěna stěnovým trapézovým plechem, případně deskami Cetris nebo jiným vhodným obkladovým materiálem. Přechod mezi opláštěním konstrukce a stávající betonovou konstrukcí je vytvořen okapnicí, kterou lze překrýt i případné stěnové zateplení objektu.
 
Jaká krytina na šikmou střechu na panelovém domě je nejvhodnější?
Jako optimální střešní krytina pro sklony od 6 do 25 ° slouží trapézový plech s výškou vlny 45 mm. Tato vlna zajistí bezpečný odvod vody z krytiny i při malých spádech (min. 6 ° pro nepřerušovaný plech, optimálně pak více než 10 °) a je již dostatečně únosná, čímž je možno použít rozteč vaznic až 1,8 metru a tím dosáhnout nízké hmotnosti a ceny konstrukce. Materiálem je pozinkovaný plech tloušťky 0,5 nebo 0,6 mm, chráněný povrchovou vrstvou na bázi polyesteru s tloušťkou 25 μm. Na výběr je mnoho barevných odstínů a celá řada doplňků zaměřených zejména na provedení střešních prostupů a odvětrání střešního pláště. Trapézové plechy jsou dodávány na míru pro konkrétní střechu, čímž se minimalizuje odpad i čas potřebný pro pokládku. Plech se šroubuje pomocí samořezných šroubů s podložkou EPDM, čímž vzniká rychle provedený, tuhý a těsný spoj. Klempířské prvky jsou ze stejného materiálu, jako je použitá střešní krytina a jsou na stavbu dodány již naohýbané přesně na míru. Velmi důležitým prvkem každé střechy je provedení detailů.
 
Je důležité střechu odvětrat?
U systému LindabRoof je odvětrání střechy věnována velká pozornost. Ke každé střeše je odvětraný hřebenáč, sestávající z vlastního krytu hřebene, perforovaných plechů a těsnění do vln. Nasávací otvory jsou u okapové hrany, případně na spodní části atiky, a jsou kryty hřebínky proti ptákům. V případě, že výpočet ukáže nedostatečnost odvětrání pouze pomocí hřebene, je toto doplněno odvětráním pomocí hlavic Lomanco. Stejné hlavice se pak v mnoha případech používají pro odvětrání stoupaček nebo vzduchotechniky. Způsob vyvedení prodloužení komínů vzduchotechniky pak závisí na předepsaném provedení projektantem, v některých případech se pouze stávající ventilátory nadstaví na prodloužené potrubí nebo se prodlouží výfukové potrubí.
 
Co obnáší příprava na takový projekt?
Velmi důležité je zvolit si správný systém pro zastřešení, správného dodavatele a montážní firmu, která bude projekt realizovat. Už ve fázi výběru systému zastřešení můžete poznat, zda oslovená firma dokáže splnit vaše požadavky a očekávání. Významným ukazatelem je rychlost zpracování nabídky, rozsah a podrobnost nabídky s naznačením řešení vlastní konstrukce i detailů uchycení a zastřešení. Velmi důležité jsou záruky na vlastní materiál i montáž. Důležitá může být i nabízená spolupráce – jednak s projektantem, který zajistí kvalitní návrh střechy a vhodné použití všech materiálů, a jednak s dodavatelskou firmou, jejíž dohled zase zaručí dodržení všech zásad a technických detailů konstrukčního systému během realizace. O zvoleném systému vám také hodně napoví jeho historie, vlastnosti a reference, nejen u nás, ale případně také v zahraniční. To vše je nutno zvážit a volbu systému provést opravdu důkladně. Cena obvykle není tím nejvhodnějším kritériem.
Stavební povolení je možná nejdůležitějším bodem přípravy. Dobrý projektant zajistí nejen zpracování projektové dokumentace s využitím podkladů od vybraného systému, ale i všechna potřebná vyjádření a povolení. Dodavatel systému střechy by mu měl být nápomocen kvalitní dokumentací od vlastního konstrukčního systému, jeho statickým posouzením i doporučením několika realizačních firem, které mají s jeho systémem dostatek zkušeností, a vytvoří tím prostor pro regulérní výběrové řízení.
 
Jak probíhá samotná realizace?
Fáze realizace následuje po obdržení stavebního povolení a úspěšném výběrovém řízení na montážní firmu. Prvním krokem je detailní zaměření střechy s provedením sondy, která ověří správnost podkladů, případně upozorní na rozdíly od skutečného stavu, které jsou však v této fázi ještě snadno zahrnutelné do výrobní a montážní dokumentace. Nejpozději za tři týdny pak kamion přiveze všechen potřebný materiál pro sestavení konstrukce i její zastřešení, který jeřáb během hodiny umístí na střechu. Parta 4 až 8 montážníků pak zahájí vlastní montáž. Ta jim podle rozsahu střechy a nutných činností bude trvat tři až šest týdnů. Po celou dobu není nijak narušen klid a běžný život nájemníků domu. Veškeré činnosti se odehrávají na střeše a kromě zvuku vrtaček, připravujících díry pro kotvení patek konstrukce, není vlastní prostředí domu ani jeho okolí nijak narušeno. Pravidelný dohled zástupce dodavatele systému a projektanta je jen pojištěním bezvadné práce realizační firmy.
podle podkladů společnosti Lindab