Informace výrobců, Zděné konstrukce

Designové tvarovky RONDE BLOCK – novinka Presbetonu

Jedná se o originální stavební prvky, které zaujmou svým oválným tvarem, atypickým oproti stávajícím „klasickým“ tvarovkám. V základní nabídce jsou k dispozici průběžné celé a ukončující poloviční tvarovky a několik typů zákrytových desek k zakončení stavby. Vzhledem k tvaru lze tvořit jak rovné, tak vlnité a zaoblené plochy a vytvářet různá zákoutí k praktickému využití. Primárně je tato tvarovka určena pro výstavbu zídek a plotů, přičemž oválné konce tvarovek zjemňují celkový vzhled.
Základními předpoklady úspěšné realizace
Stejně jako u všech ostatních typů lícových betonových tvárnic je třeba i v případě výstavby jednoduché konstrukce ze systému RONDE BLOCK již od počáteční fáze výstavby respektovat určité stavební zásady, aby v budoucnu nedošlo ke znehodnocení nebo poškození stavby vlivem konstrukčních chyb.
Základními předpoklady úspěšné realizace jsou:
1. Vytvoření projektové dokumentace v souladu s platnými technickými normami a ostatními předpisy.
2. Pečlivé provedení detailů dle doporučených návodů a projektové dokumentace.
3. Dodržení optimálních vzdáleností dilatačních celků.
Designové tvarovky RONDE BLOCK – novinka PresbetonuPrincip kladení tvarovek při řešení obloukové části zdiva
Nedodržení postupů a nedostatky při výstavbě se mohou projevit následným ovlivněním estetiky konstrukce (vápenné výkvěty) i konstrukčním narušením (tvorba trhlin ve stěnách tvárnic). Prvním a velmi důležitým krokem při realizaci je příprava výkopu pro založení konstrukce. Základová spára musí být v nezámrzné hloubce, tj. cca 80 cm pod úrovní terénu v závislosti na klimatických podmínkách dané oblasti. Při nedodržení této hloubky může dojít působením mrazu k pohybu celého základu a tvorbě trhlin. Vlastní základový pas by měl být proveden z betonu třídy C 20/25 XC2 (B25). Při betonáži základového pasu je nutno provést přípravu pro budoucí pevné propojení s tvárnicemi a vyzdívkou. Tzn.: do základu se v průběhu betonáže vsadí ocelové pruty v projektovaných vzdálenostech tak, aby ze základu vyčnívaly a bylo na ně možno napojit výztuž v místě probetonování. Druhou možností je navrtání a vlepení ocelových prutů pomocí vhodného lepidla do základového pasu až po zatvrdnutí betonu a provedení hydroizolační vrstvy. Minimální hloubka zapuštění ocelových prutů je cca 25 cm, dle průměru použité oceli. V obou případech je nutné dbát na pečlivé zaizolování prostupů okolo vyčnívající armatury, aby nedocházelo ke vzlínání vody ze základu do vlastního zdiva. Zdění z tvárnic RONDE BLOCK se provádí na vazbu lepením s minimální spárou na mrazuvzdorné lepidlo (doporučujeme flexibilní cementové lepidlo MAPEI Adesilex P9) nebo jednosložkové víceúčelové PUR lepidlo (Den Braven MULTIKLEBER).
Z důvodu vyrovnání případných nerovností základového pasu se první vrstva tvarovek ukládá do maltového lože. Ostatní vrstvy je pak možné spojovat výše uvedeným způsobem.  Dle požadované výšky stěny a větrné oblasti je nutné zvolit průměr výztuže a vzdálenost integrovaných železobetonových (ŽB) sloupků (viz tabulka a obrázek níže). Díky tvarovému řešení tvárnic se svislé spáry spojovacím materiálem nevyplňují. Ukončující, tzn. poslední vrstva tvárnic a zákrytové desky musí být přilepeny. Stěny musí být vždy ukončeny probetonovaným sloupkem s vloženou výztuží. Obdobně musí být provedeno také ukončení v místě branky nebo v místě plotových výplní.  Kotvení brány je nutné řešit individuálně dle její velikosti a hmotnosti. V případě použití kovových vyrovnávacích a kotvicích přípravků pro montáž branky nebo výplní doporučujeme řešení pomocí pozinkované nebo nerezavějící oceli.
V průběhu provádění stavby je velmi důležité zabránit vnikání srážkové vody do konstrukce provizorním zakrytím, v ideálním případě bezprostředním opatřením zídky finálními zákrytovými deskami, které je možno navíc opatřit hydrofobní impregnací. Zákrytové desky doporučujeme osadit s mírným spádem, z důvodu zabezpečení snadného odtékání srážkové vody z konstrukce.
Z hlediska zabránění přenosu vlhkosti z vlastní zákrytové desky do výplňového betonu (integrovaných ŽB sloupků) je vhodné poslední vrstvu tvárnic nevyplňovat až po okraj dutin, ale ponechat vzduchovou mezeru mezi výplňovým betonem a spodní plochou zákrytové desky. Vnikáním vody do konstrukce se vedle rizika pozdějšího vzniku trhlin také zvyšuje pravděpodobnost výskytu vápenných výkvětů, které byť pouze dočasně, negativně ovlivňují estetický vzhled.
Díky tvarovému řešení, designu a přesnosti tvárnic se neprovádí dodatečné spárování ani žádné jiné kroky pro dosažení finálního vzhledu zdiva. Při dodržení tohoto postupu a při maximální vzdálenosti integrovaných ŽB sloupků v definovaných vzdálenostech je možné zdít konstrukce do výšky až 240 cm (viz tabulka níže, platí pro větrovou oblast II, III a IV ČR a pro zatížení pouze vlastní váhou). Při realizaci v odlišných podmínkách, nebo při návrhových rozměrech přesahujících zde uváděné hodnoty, je nutné prověření navrhované konstrukce individuálním statickým výpočtem.
 
Tabulka: Návrh šířky základu, svislé výztuže a jejích vzdáleností pro stěny zděné systémen RONDE BLOCK
Geometrie stěny
Větrná oblast dle ČSN EN 1991-1-4
II.
III.
IV.
výška stěny
tloušťka
šířka pasu
výztuž
vzdálenost
šířka pasu
výztuž
vzdálenost
šířka pasu
výztuž
vzdálenost
V
t
B
průměr
A
B
průměr
A
B
průměr
A
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
1400
200
500
10
1000
550
10
1000
600
10
800
12
1000
1600
200
550
10
1000
600
10
800
650
10
600
12
1000
12
800
1800
200
600
10
800
650
12
800
700
12
800
12
1000
14
1000
2000
200
600
10
600
800
700
12
800
750
14
800
12
14
1000
2200
200
650
12
800
750
14
800
850
14
600
2400
200
700
12
600
800
14
600
900
14
600
14
800
 
presbeton-ronde-block-3 72270
 
Faktory ovlivňující výslednou životnost konstrukce
Designové tvarovky RONDE BLOCK – novinka PresbetonuPři zdění z betonových tvárnic klasickým způsobem je nezbytné respektovat řadu faktorů ovlivňujících výslednou kvalitu a životnost konstrukce. Velmi důležitým faktorem je dodržení optimální vzdálenosti dilatačních celků. Zejména u plotových konstrukcí je nutné umožnit zdivu rozpínání a smršťování v závislosti na okolních teplotních a vlhkostních podmínkách. Dilatační spáru doporučujeme řešit v optimálních vzdálenostech v rámci vazby vynecháním lepící hmoty v průběžné spáře sousedních tvárnic, případně rozdělením konstrukce na samostatné, ukončené úseky.
Aby se předešlo narušení konstrukce vlivem objemových změn výplňového betonu integrovaných ŽB sloupků, je třeba pro vyplnění dutin tvárnic použít kvalitní beton pevnostní třídy C 20/25, případně vyšší, s velikostí zrna 8 až 10 mm. Tato charakteristika přibližně odpovídá betonu vlastních tvárnic. Použití nekvalitního „hubeného“ betonu má velmi často za následek vznik trhlin ve tvárnicích v průběhu zimního období či po něm. Podobná situace nastává při provádění betonáže při nízkých teplotách (pod 5 °C), kdy postupně dochází k zastavení procesu tvrdnutí a výplňový beton nemusí v průběhu následujícího zimního období vykazovat dostatečnou odolnost proti mrazu, což může mít za následek jeho zvýšené objemové změny a opět možnost vzniku trhlin. Při použití nekvalitních betonů může docházet k tvorbě trhlin také v období mimo záporné teploty. Je to způsobeno vlivem kolísání vlhkostních a teplotních podmínek způsobujících objemové změny nekvalitních výplňových betonů.
 
Další doporučení při spojování tvárnic mrazuvzdorným lepidlem
Lepidlo doporučujeme nanášet na vnitřní hranu tvarovky a v takovém množství, aby při osazení nedošlo k jeho vytlačení na povrch mimo krytou spáru. Případné přebytky PUR lepidla vytlačené mimo kontaktní plochu tvárnic je vhodné nechat zaschnout a následně je lze snadno mechanicky odstranit bez rizika nežádoucího znečištění.
Další informace najdete na www.presbeton.cz.

podle podkladů společnosti Presbeton