Informace výrobců, Střechy

DELTA-TERRAXX a plochá střecha bez kotev

V souvislosti s výrobky DELTA jsou již mnozí projektanti i zhotovitelé na technické vychytávky zvyklí. Tentokrát se zaměříme na střechy ploché, neboť i do této kategorie výrobky DELTA výrazně zasahují a v případě kreativního technického vnímání přinášejí zúčastněným jednoduchým způsobem nemalý užitek.

Ploché střechy jsou široké a technicky velmi obsáhlé téma po všech stránkách. Z obsáhlého množství nejrůznějších technických variant se zaměříme na plochou střechu, jejíž skladba je vrstvena na předpjatých betonových panelech Spiroll, které tvoří zároveň statický základ střechy. Vlastní složení je velice jednoduché a odpovídá běžným trendům nejen občanské zástavby. Na ve spárách utěsněné panely Spiroll je postupně, přesně podle kladečského plánu, vrstvena polystyrenová, spádově uzpůsobená tepelná izolace. Vodotěsnost zajišťuje povlakový PVC hydroizolační systém společnosti BAUDER, kladený na separační vrstvu z geotextilie 300g/m².

Spádově uzpůsobený tepelný izolantPlošná drenáž DELTA-TERRAXX položena na hydroizolačním systému Bauder – detail vnitřního rohu u atikyPlošná drenáž DELTA-TERRAXX položena na hydroizolačním systému Bauder – detail vnitřního rohu u atiky

Nyní máme dvě možnosti. Buď budeme hydroizolační systém kotvit skrze tepelněizolační souvrství do nosné betonové konstrukce, anebo kotvení vynecháme a fixaci provedeme pomocí dodatečného celoplošného zatížení např. kačírkem.

Výhoda druhého způsobu provedení spočívá v tom, že zachováme neporušenou celistvost hydroizolačního systému. To na sebe navazuje úplnou absenci kotev, tak i absenci vlastního provedení kotvení s následným zajištěním těsnosti v místech perforací vzniklých kotvením.

Na místo uvedených tří pracovních kroků bezprostředně na PVC hydroizolační systém celoplošně položíme plošně drenážní fólii DELTA-TERRAXX. Stabilitu pokládaných pásů DELTA-TERRAXXU současně zajišťujeme pomocí samolepicího okraje. Jednotlivě kladené pásy se nám tak nechtěně neposunují ani při pohybu po nich, ani při dalších následných stavebních krocích, např. při provádění kačírkového zásypu. Jedná se o velmi užitečné opatření! Na položenou plošnou drenáž DELTA-TERRAX návazně sypeme, nejlépe z bagů, praný kačírek frakce 16/32, který svou hmotností celou střešní plochu zafixuje proti účinkům větru, aniž bychom vyvrtali do provedeného střešního souvrství jediný otvor. Hydroizolační systém je navíc bezpečně a dlouhodobě chráněn před slunečním svitem a s tím souvisejícími účinky UV záření, které drtivé většině běžně užívaných hydroizolačních systémů neprospívá.

Poznámka: Kdybychom kačírkový násyp provedli přímo na hydroizolační systém, mohli bychom jej tlakem kačírku a následného pohybu po střeše poškodit. Pokud bychom provedli násyp přes ochrannou textilii 300 g/m², k poškození by dojít nemuselo, ale nebyla by odváděna voda tak rychle a spolehlivě. Navíc je zde riziko postupného zanášení kačírkového násypu nečistotami. Čím víc je zanesen, tím pomaleji propouští a odvádí vodu.

Integrované lepení v podélném okraji plošně drenážních pásů DELTA-TERRAXX zajišťuje jejich stabilitu při pokládce a brání pronikání kačírkuIntegrované lepení v podélném okraji plošně drenážních pásů DELTA-TERRAXX zajišťuje jejich stabilitu při pokládce a brání pronikání kačírkuProvedená skladba střechy fixovaná proti účinkům větru kačírkovým násypem při zajištění spolehlivého odtoku vody

Vytvořené souvrství, které jsme v podobě plošné drenáže DELTA-TERRAXX a kačírkového násypu provedli, funguje tak, že dešťová voda protékající skrz kačírek je následně přefiltrována přes filtrační textilii s nápisy DELTA-TERRAXX a putuje drenážním prostorem mezi nopy k odtokovému systému, na který musí být DELTA- TERRAXX vždy napojen! Tímto opatřením vytváříme principiálně jednoduchou a maximálně účinnou drenážní zónu, přes kterou se voda k vlastní PVC hydroizolaci téměř nedostane. Jelikož jsou pásy TERRAXXU mezi sebou těsně spojeny (integrované lepení), máme zajištěnou těsnost i v místech jejich vzájemného napojení.

Výhody, které tímto krokem „navíc“ získáme, jsou nesporné:
1. Nemusíme provádět náročné kotvení hydroizolačního systému.
2. Hydroizolační systém máme spolehlivé chráněn před UV zářením.
3. Eliminujeme možnost mechanického poškození hydroizolačního systému při pohybu na střeše.
4. Účinně odvádíme vodu ze střechy dříve, než se k „hlavnímu“ hydroizolačnímu systému stačí dostat!

A to je přece již dostatečný výčet pádných technických argumentů směřujících k úvaze, zda střechu s DELTA-TERRAXX přece jen ne-udělat.

podle podkladů společnosti Dörken