Informace výrobců, Střechy

DELTA-ALPINA – střecha pod střechou

Vodotěsné podstřeší DELTA-ALPINA neboli „střecha pod střechou“ je to nejlepší a zároveň nejbezpečnější, co šikmé střeše v souvislosti s její ochranou můžeme poskytnout. Podle platných cechařských pravidel se zároveň jedná o nejpřísnější třídu těsnosti 1. Co to prakticky znamená? S takovým opatřením a odpovídajícím systémem fóliového zabezpečení můžeme navrhovat sklon střechy až 12 ° pod bezpečným sklonem betonové nebo pálené krytiny.

Fólie musí být položena na dřevěném bednění a musí umožňovat homogenní spoj, a to buď za studena lepidlem, anebo horkovzdušnou svářečkou. Poté se přes položenou fólii přikotví kontralatě. Kontralatě se následně překryjí přířezovými pásy, které se k položené fólii přilepí nebo přivaří. Výhodou lepení je o něco rychlejší provedení. Nevýhodou je, že lepidlo musíme koupit.

Detailní zpracování kontralatí přiléhajících k úžlabíDlouhé úžlabí v nízkém sklonu je vzhledem k odvodnění velmi exponované

Proč musí fólie ležet na dřevěném bednění a ne na OSB desce? Protože OSB deska tvořící souvislou plochu bez spár a není difuzně otevřená. V některých případech tím můžeme značně zkomplikovat odvod vlhkosti, která se pak může v pod OSB deskou hromadit a být zdrojem nebezpečných a komplikovaně odstranitelných vad.

Prakticky to znamená, že máme difuzně otevřenou fólii na difuzně neotevřené OSB desce a tudíž difuzní otevřenost fólie ALPINA nevyužijeme! 

Proto je dřevěné bednění z hlediska techniky provedení důležité. Při následném zateplování doplníme tvarově stabilní tepelný izolant ze spodní strany až k samotnému dřevěnému bednění bez mezery! 

Nezateplený prostor vazníkové konstrukce je spolehlivě odvětrán – viz větrací otvory u pultu vyvedené nad úroveň krytiny. Tepelný izolant bude uložen ve vodorovné poloze na spodní pásnici vazníku. Proto je větrání nezbytné.Pultová střecha 8–12 ° pod bezpečným sklonem krytiny

Proč používat fólii a ne asfaltový pás?
V případě asfaltového pásu musíme zohlednit jeho hmotnost a zpracovatelnost, obzvlášť v letním období. Kontralatě pro překrytí asfaltovým pásem musí být náběhové, tudíž lichoběžníkového průřezu. Asfaltový pás je navíc difuzně uzavřený a tím je při zateplování nutné mezi bedněním, na kterém je položený a tepelným izolantem vytvořit větranou mezeru, což může být technicky značně komplikované. 

Třída těsnosti 1 a fóliový systém DELTA-ALPINA s překrytými kontralatěmi neboli střecha pod střechouDELTA-ALPINA – technické vlastnosti

Obrázky zachycují vodotěsné podstřeší DELTA-ALPINA pod pálenou krytinou hluboko pod jejím bezpečným sklonem na pultové střeše rodinného domku na Vyškovsku. Brilantní zpracování! 

podle podkladů společnosti Dörken