Informace výrobců, TZB

BKT – Systém plošně temperovaného betonového stropu

Při projektování moderních kancelářských a administrativních budov se protínají dvě hlediska, která zásadně ovlivňují jejich technické řešení. Na jedné straně je to minimalizace spotřeby energie a na straně druhé vytvoření kvalitního vnitřního prostředí. Přitom jeden aspekt nesmí negativně ovlivnit ten druhý. Zatímco cesta k nízkoenergetickému domu je do značné míry ovlivněna celkovou spotřebou včetně systému vytápění respektive chlazení, vnitřní prostředí je na počet faktorů daleko složitější. Společným přispěvovatelem pro dosažení rovnováhy mezi oběma faktory je systém BKT, čili systém vytápění a chlazení nosných betonových konstrukcí od firmy REHAU. Název je převzatý z německého Beton Kern Temperierung, nebo se můžeme setkat s příbuzným anglickým označením TABS (Thermally Activated Building System).

BKT je jako kostel v moderním pojetí

Systém BKT stojí zcela jistě před svým masovějším rozšíření v České republice, protože poptávka po projektech, jejichž společným jmenovatelem je nízká energetická náročnost, u nás každým rokem stoupá. A není ani s podivem, že se čím dál více prosazuje také u staveb rodinných domů respektive u nových bytových komplexů. Princip systému BKT je založen na efektu kostela. Všichni dobře známe ten příjemný pocit chladu, když v parném létě vejdeme do kostela, na hrad nebo na zámek. Celý vtip je založen na schopnosti přirozené akumulace tepla silných betonových či kamenných stěn. Stejně tak ale funguje i BKT. Do nosných stropních betonových konstrukcí, obvykle 25 cm silných, se vkládá potrubí, které má za úkol odebírat nebo předávat betonovému masivu teplo. Naakumulované teplo je pak následně předáno do místnosti. Potrubím proudí dle potřeby chladicí nebo teplonosná látka.

Celý systém je nízkoteplotní a tak může využívat nízkoteplotní zdroje energie jako jsou například tepelná čerpadla, proto je systém BKT symbolem vysoce hospodárného provozu. Pro ilustraci v letním období bývá přívodní teplota vody 16 °C a v zimním 31 °C. Nejdůležitější je eliminovat riziko kondenzace vlhkosti na povrchu stropní desky, což je odvislé od rosného bodu v daném období. Projekty, které v poslední době využívají systému BKT, jsou navrhovány s maximální ohleduplností k životnímu prostředí a vytvoření přijímaného vnitřního klimatu. K tomu je právě sálavý způsob vytápění a chlazení nejvhodnější, protože nevytváří průvan, nečekané teplotní rázy a nevíří prach. Pro člověka se jedná o přirozené vnímání tepla či chladu.

BKT - Systém plošně temperovaného betonového stropuBKT - Systém plošně temperovaného betonového stropuBKT - Systém plošně temperovaného betonového stropu

BKT nebo oBKT

Pro temperování betonových konstrukcí se používají dva základní systémy. Již zmíněný BKT, u kterého je potrubí uloženo uprostřed betonové desky to znamená mezi horní a spodní armovací rohož, přičemž překrytí trubky je ≥ 100 mm. Takové řešení upřednostňuje akumulační efekt, čemuž odpovídá i relativně pomalá reakce 10 W/m2h, tj. cca změna teploty povrchu je cca 1 °C za hodinu. Základem je vždy prefabrikovaný modul (připravený již ve výrobě), na kterém je upevněno osvědčené potrubí RAUTHERM S o průměru 17 respektive 20 mm při rozteči 15 cm v jednoduchém nebo dvojitém meandru. Trubka je vyráběna ze zesítěného polyetylenu PE-Xa a spojována metodou násuvné objímky (byla vyvinuta firmou REHAU již v roce 1985), která je nejbezpečnější. Právě odolnost a současně pevnost potrubí či spojů je v těchto případech velmi důležitá. Vzhledem k okolnostem a provozu na stavbě.

Topný nebo chladicí výkon vždy záleží na konkrétních parametrech a požadavcích, a pohybuje se obvykle směrem dolů při chlazení okolo 37 W/m2 respektive 32,3 W/m2 u vytápění. Před vlastní betonáží stropní desky se moduly propojí potrubím s rozdělovači a následují optické a samozřejmě tlakové zkoušky. Každý projekt je individuální a je odvislý od mnoha parametrů včetně velikosti a půdorysu stropní konstrukce. Velmi důležitý je pochopitelně odborný návrh na rozmístění modulů včetně uzlových bodů (rozdělovačů). Každý modul má pro instalaci svůj identifikační štítek, aby nedošlo na stavbě k záměně a tím i k odchylce od projektu.

BKT - Systém plošně temperovaného betonového stropuBKT - Systém plošně temperovaného betonového stropuBKT - Systém plošně temperovaného betonového stropuBKT - Systém plošně temperovaného betonového stropu

Druhou možností je tzv. systém oBKT, který na rozdíl od předchozí varianty upřednostňuje výkon a rychlost předávání tepla. V těchto případech je proto potrubí s moduly umístěno cca 17 mm pod spodní výztuží stropní betonové konstrukce. Je tedy blíže spodní hrany betonového jádra. Do modulů se instaluje potrubí RAUTHERM SPEED (samozřejmě opět z materiálu PE-Xa) o průměru 14 mm v rozteči 7,5 nebo 15 cm. Vždy ve dvojitém meandru, který teplo lépe rozloží po ploše. Výsledkem je vyšší chladicí výkon, to znamená směrem dolů 62 W/m2 a 47,2 W/m2 u vytápění. Rychlejší reakce a změna povrchové teploty se pohybuje okolo 2 °C za hodinu.

Dostavba knihovny FSV UK PRAHA

Jeden z aktuálně realizovaných projektů je rekonstrukce stávajícího objektu a dostavba knihovny FSV UK Praha v pražských Jinonicích. Nový areál čtyřpodlažní knihovny byl vytvořen s pomocí prostorové příhradové ocelové konstrukce doplněné průvlaky a stropními trámy, na kterých jsou umístěny železobetonové stropní desky s instalovaným oBKT systémem REHAU. Primárním zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla umístěná v původní budově. Sekundárním zdrojem jsou pak plynové kotle. Celková podlahová plocha knihovny má 2000 m2. S cílem maximálně využít a upřednostnit využití všech přirozených zdrojů (tepla i světla) bude budova osazena například automaticky otevíratelnými okny, která se budou otevírat v závislosti na provozu systému chlazení stropů BKT. Autorem projektu je ateliér APRIS 3MP s.r.o.

BKT - Systém plošně temperovaného betonového stropuBKT - Systém plošně temperovaného betonového stropuBKT - Systém plošně temperovaného betonového stropu

www.rehau.cz

podle podkladů společnosti REHAU