Fasádní pláště, Informace výrobců

Baumit představuje zdravé, energeticky šetrné a krásné bydlení

Zdraví je jednou z nejdůležitějších hodnot pro každého z nás. Potřeba zdravého životního stylu jde ruku v ruce také s dlouhodobými vizemi společnosti Baumit, které preferují stejný cíl – aby lidé žili ve zdravém, energeticky šetrném a krásném prostředí. Toho se snaží Baumit docílit nabídkou stavebních materiálů s přidanou hodnotou jako v případě Klima omítkových systémů.

Ani si neuvědomujeme, že v průměru 90 % času strávíme doma, ve škole či v zamětnání, tedy v interiéru, a tak kvalita vnitřního prostředí je pro naše zdraví zcela zásadní. Jednotlivé faktory, které ovlivňují vnitřní klima, lze obecně rozdělit do tří kategorií. Do první kategorie řadíme fyzikální faktory, jakými jsou příkladně teplota vzduchu i povrchů stěn, úroveň relativní vlhkosti nebo množství jemných prachových částic. Zdraví ovlivňují i chemické faktory, například obsah oxidu uhličitého, organických těkavých látek či různých rozpouštědel. A do třetice existují rovněž biologické faktory, kterými jsou plísně, bakterie nebo alergeny. Všechny výše jmenované faktory lze velmi efektivně ovlivňovat pomocí vhodně zvolených stavebních materiálů.

Baumit představuje zdravé, energeticky šetrné a krásné bydleníBaumit představuje zdravé, energeticky šetrné a krásné bydleníBaumit představuje zdravé, energeticky šetrné a krásné bydlení

Dlouhodobá výzkumná měření, hodnocení jednotlivých vlivů ve stavební konstrukci a následná aplikace získaných poznatků do výroby je klíčovým procesem společnosti Baumit, která je v této oblasti průkopníkem. Právě tyto cenné poznatky vycházejí z velkého množství naměřených dat, získaných ve výzkumném centru Viva Research Park, které se nachází v rakouském Wopfingu, zhruba padesát kilometrů jižně od Vídně. Základem výzkumného centra je dvanáct speciálních domů s odlišnou konstrukcí (cihla, beton, dřevostavba, pórobeton). Výzkumné domy, sloužící pro měřicí účely, jsou v exteriéru buď nezateplené, anebo osazené zateplovacími systémy s různými povrchovými úpravami. Domy o rozměru 4×5 metrů jsou umístěny tak, aby byly vystaveny stejným klimatickým podmínkám, jakými jsou působení slunečního svitu, síla a směr větru či vydatnost srážek. V interiéru jsou domy vybaveny různými omítkovými systémy a nátěry. Navíc je vytvořenými podmínkami ve vnitřním prostoru každého domu řízeně simulován život čtyřčlenné rodiny.

V praxi to znamená automatické generování vlhkosti v interiéru několikrát denně, simulaci větrání a další modelové situace. Uvnitř poté probíhá nepřetržité měření mnoha fyzikálních a chemických parametrů a hodnot. Za poslední tři roky výzkumného projektu bylo v domech naměřeno přes zabudované citlivé senzory více než pět miliónů dat. Veškerá získaná data jsou v zakódované podobě (aby nebylo zřejmé, ke které konstrukci patří) předávána vědeckým institucím, jakými jsou příkladně Rakouský institut biologie a ekologie, Univerzita aplikovaných věd a další významné nezávislé oborové instituce. Právě zde se průběžně vyhodnocují získané naměřené hodnoty z jednotlivých výzkumných domů centra Viva Research Park a výsledky se dále předávají Vídeňské lékařské univerzitě k hodnocení. Ta na jejich základě hodnotí jednotlivé skladby konstrukce a použité materiály z pohledu vlivu na lidské zdraví.

Ze získaných poznatků byly následně společností Baumit formulovány tři základní pilíře pro dosažení optimální úrovně zdravého bydlení:
– zateplení především,
– na hmotnosti záleží,
– zdravé vnitřní klima.

Kvalitní zateplovací systém nabízí, kromě úspory energií a ochrany nosné konstrukce proti promrzání, také útulné prostředí z pohledu tepelného komfortu nejen v zimě, ale dnes častěji i v létě, kdy brání přehřívání konstrukce a tím snižuje teplotu v interiéru. Svojí funkčností však zabraňuje také vzniku tepelných mostů, čímž snižuje riziko vzniku plísní a sporů, ohrožujících lidské zdraví. Z měření ve zmíněném výzkumném centru se dále potvrdilo, že nezateplené domy mají často nízkou vnitřní relativní vlhkost, která způsobuje mimo jiné vysychání a podráždění sliznic člověka či vdechování většího množství jemných polétavých prachových částic ze vzduchu. Jako ideální řešení se tedy po získání všech poznatků z uvedeného výzkumu jeví prodyšný zateplovací systém, umožňující efektivní odvod vodních par z konstrukce. Právě touto mimořádnou schopností vyniká příkladně systém Baumit open.

Baumit představuje zdravé, energeticky šetrné a krásné bydleníBaumit představuje zdravé, energeticky šetrné a krásné bydleníBaumit představuje zdravé, energeticky šetrné a krásné bydlení

Po zateplení je plošná hmotnost konstrukce, coby druhý pilíř zdravého bydlení, dalším důležitým faktorem při realizaci stavby. Vyjadřuje totiž vztah ke schopnosti zvukově izolovat vnitřní prostory. Ale nejen to, další vlastností konstrukce je také schopnost účinně a efektivně akumulovat tepelnou energii v zimním i letním období a tím vyrovnávat výkyvy teplot, na které lidský organismus reaguje většinou negativně. V tomto případě platí, že s vyšší plošnou hmotností konstrukce přicházejí i její lepší akumulační vlastnosti. 

Pokud se zaměříme na třetí pilíř, kterým je zdravé vnitřní klima, musíme také připomenout, že každý člověk potřebuje ke svému životu přibližně 8000 až 16 000 litrů vzduchu denně. Tento objem odpovídá zhruba 15 kg vzduchu. V porovnání s tekutou i pevnou stravou lze s jistotou říci, že právě kvalita vzduchu mnohem výrazněji ovlivňuje naše zdraví.

Z nedávných lékařských studií je patrné, že při vysoké relativní vlhkosti se bohužel více daří zdraví škodlivým jevům a procesům. Patří mezi ně příkladně tvorba plísní, hub, roztočů či chemické spolupůsobení látek. Co si však možná málokdo uvědomuje, je skutečnost, že i prostředí s nízkou relativní vlhkostí má na lidské zdraví stejně neblahé účinky. Například v místnostech s relativní vlhkostí pod hranicí 20 % je až třikrát vyšší riziko nákazy chřipkovým virem. Je to dáno nejen tím, že virům se v takto nízkých relativních vlhkostech daří, ale vysušené a popraskané sliznice člověka jsou pro chřipku snadnějším vstupem do jeho těla. Nízká relativní vlhkost vzduchu se na organismu negativně projevuje rovněž podrážděním očí a kůže nebo zhoršeným prostředím pro alergiky a astmatiky, vlivem vyšší míry uvolňování ozónu a vyšší úrovně prašnosti. Dle odborných studií by se míra relativní vlhkosti měla optimálně pohybovat mezi 40 a 60 % bez prudkých výkyvů.

S ohledem na zmíněné poznatky, týkající se regulace relativní vlhkosti v interiéru, vyvinula společnost Baumit unikátní omítkový systém Klima, který je založen na vápenné přírodní bázi. Tento druh materiálu dokáže, díky své mikroporézní struktuře, velmi dobře přijímat zvýšenou vzdušnou vlhkost, kterou poté uvolňuje zpět do interiéru v případě nižší hladiny vlhkosti vzduchu. Tím dochází k požadované regulaci.

Na základě měření ve výzkumném centru Viva Research Park je (z pohledu regulace vzdušné vlhkosti) lhostejné, z jaké konstrukce je dům postaven. Z provedených experimentů je patrné, že s rostoucí tloušťkou omítky roste její schopnost přijímat a vydávat vlhkost až do tloušťky 20 mm a z tohoto důvodu je doporučená tloušťka omítkové vrstvy v rozmezí 15–20 mm. Mezi další výhody Klima omítek patří jejich zásaditost (hodnota
pH > 11), která tak vytváří nehostinné prostřední pro tvorbu plísní a hub. Významný a často preferovaný je rovněž argument, že v případě vápenných omítek Klima se jedná o přírodní surovinu, přičemž výroba takového produktu je výrazně energeticky méně náročná než příkladně výroba cementu.

Všechny Klima výrobky jsou certifikovány ekologickou značkou mezinárodního sdružení Natureplus, která umožňuje spotřebitelům i odborníkům v oblasti stavebnictví spolehlivou orientaci v oblasti udržitelných výrobků, tj. výrobků šetrných k životnímu prostředí a zdraví. Označení Natureplus je jedinou evropskou environmentální značkou pro stavební výrobky, která je založena na přísných vědeckých kritériích a třech hlavních pilířích, kterými jsou ochrana klimatu, zdravé bydlení a udržitelný rozvoj.

Pomocí omítkových systémů Klima může investor dosáhnout nejčastěji požadovaných typů finálních povrchů stavby – štukový povrch, hlazený povrch či dokonce dekorativní povrch v různých stupních zrnitosti. Omítky na vápenné bázi se zpracovávají stejně jako vápenocementové či sádrové omítky, tudíž aplikace omítek nevyžaduje žádné speciální dovednosti ani vybavení.

Při využití jedinečných vlastností omítkových systémů Klima je třeba myslet i na finální nátěr omítek. Společnost Baumit proto nabízí, v rámci komplexního systémového řešení, také vysoce paropropustnou barvu KlimaColor, kterou lze probarvovat omítky do většího počtu odstínů.

Cenné poznatky z dlouholetého výzkumu a jejich následná aplikace ve výrobě produktové řady s označením Klima jsou přidanou hodnotou a správnou cestou společnosti Baumit ke zdravému, energeticky účinnému a krásnému bydlení.

podle podkladů společnosti Baumit