Fasádní pláště, Informace výrobců, Zajímavá stavba

Vědecko-technický park Roztoky

Při hlavní silnici z Roztok vyrostl v roce 2011 nový technicko-administrativní objekt s neobvyklým provozem, zajímavý jak z hlediska architektonického, tak stavebního řešení, ale i z hlediska použitých materiálů. Z původního záměru investora postavit standardní administrativní budovu se na žádost nájemce, Strojní fakulty ČVUT a jejích partnerů, vyvinul požadavek na náročný technologický provoz.

Ve Vědecko-technickém parku Roztoky najdete měření a homologaci spalovacích a hnacích pohonných jednotek, včetně dvouosé válcové brzdy. Pro takto vysoce specializované provozy existuje ve světě jen několik málo realizací. Řešení tohoto specifického provozu vedlo k neobvyklým architektonicko-stavebním řešením uvnitř budovy. Všechna měřicí stanoviště byla v rámci konstrukce objektu začleněna do vzájemně oddilatovaných konstrukčních celků a tím bylo dosaženo maximální možné akustické ochrany kancelářských podlaží ve vyšších patrech objektu. Tento systém box in box byl důsledně dotažen v koncepci rozvodů ZTI a vzduchotechniky.
 
 
Architektura
Samotná stavba je citlivě začleněna do zástavby venkovského charakteru. Klidná horizontální kvádrová hmota je přiměřeně rozčleněna tvarem i rastrem fasády a neruší měřítko rodinných domů. Budova je zdálky čitelná, je jasně rozčleněna na soklovou a horní část, které jsou dále funkčně i esteticky děleny, proporce částí stavby jsou pečlivě vyvážené. Vstupní část je v soklové dvoupodlažní části ustoupena oproti horním podlažím. Členění stavby nezůstává jenom v prostorovém ustupování, ale je podpořeno odlišností použitých materiálů, které takto dotváří celkovou kompozici, a celek tak dává stavbě jednoznačný autorský výraz.
Betonový dvoupodlažní sokl skrývá těžký provoz zkušebny motorů a další technologická zařízení. Na masivním soklu lehce spočívá horní objem stavby obložený lehkým provětrávaným pláštěm. Procento prosklených ploch se v domě zvyšuje směrem ke střešní římse opatřené konzolou pro zavěšení údržby fasádního pláště. Horní část budovy skrývá relativně standardní administrativní provoz v pětitraktové verzi.
 
 
Provoz a technologie
Ve spodních podlažích je dispozice formována specifickým provozem pěti zkušeben motorů, válcové dvouosé brzdy a plnoprůtočným částicovým tunelem s Venturiho dýzou. Ve 2. NP se nachází lehčí technologické provozy – vodíková komora, laboratoř mechatroniky, uzavřený a otevřený stav zkušebny převodovek a další. Vše je doplněno v suterénu technickými prostory pro sklady elektro hospodářství, které zabírá relativně mnoho místa, protože dům teoreticky v okamžiku měření bez uvažování soudobosti produkuje téměř 1 MWh elektrické energie, kterou je nutno předávat zpětně do rozvodné sítě, případně mařit ve vlastním objektu. Energie vzniklá při technologických měřeních se tedy zčásti spotřebovává ve vlastním objektu. Vzhledem k tomu, že produkce této energie je nepravidelná, bylo celkové řešení zpětného využití náročné. Velmi rozsáhlá a náročná je síť vzduchotechnických nasávacích podzemních tunelů a zařízení včetně podzemní chladicí věže a dalších chladicích zařízení. Jednotlivé okruhy jsou specifické a rozdělené dle povahy jednotlivých provozů zejména z hlediska zpětných zisků a chlazení. Z důvodů maximální ochrany před hlukem pro okolí domu je kompletní nasávání vzduchu pro měřicí stanoviště vedeno z prostoru akusticky utlumeného podzemního tunelu před fasádou objektu.
Celý prostor před motorovými zkušebnami je dvoupodlažní a je opatřen pochozí lávkou spojující další pracoviště. Tím získává celý hlavní dílenský prostor lepší měřítko a je opticky volnější. Další důležité prostory jsou spojeny s palivovým hospodářstvím, protože pro zkoušení se používá několik desítek druhů paliv, a s tím spojené i relativně složité požární řešení provozu včetně samočinného plynového hasicího zařízení. Spodní stavba je kompletně železobetonová bílá vana založená na pilotech. Základy pod jednotlivými zkušebnami, kvádry betonu o hmotnosti cca 40–50 tun, jsou osazeny na speciální tlumicí podložky ze SILOMERU. Další konstrukce stavby jsou v kombinaci nosného železobetonu a SDK stěn.
Kancelářská podlaží ve 3. a 4. NP jsou masivně prosvětlena, včetně širokých chodeb, a v interiéru obložena deskami s vysokým leskem s nerezovými doplňky. V některých místech je doplňkové prosvětlení kancelářských podružných ploch realizováno světlovody Lightway.
Na střeše je instalována velká část technologického zázemí VRV tepelných čerpadel a VZT jednotek. Celá tato technologie je obepnuta akustickou tlumicí stěnou z akustických panelů.
 
 
Fasádní pláště
Horní část objektu je obložena fasádními deskami Fundermax exteriér 160 X NT tl. 6 mm na lepidlo a ocelový podkladní rošt. Nad okny jsou do fasádního pláště zapuštěny schrány pro elektricky ovládané venkovní žaluzie. Členění fasádního pláště se rytmicky mění a tím vzniká potřebné napětí ve výtvarném řešení celého pláště. Okolo okenních otvorů je osazeno lemování z kolmých fasáních profilů Fundermax tl. 12 mm a je částečně oplechováno. Tepelná izolace je tvořena minerální vlnou s kolmými vlákny AIRROCK tl. 140 mm.
V dolní soklové partii stavby je použito unikátní řešení stavby – zateplovací systém vzhledu betonových panelů. Tato část byla původně navržena z velkoformátových obkladových fasádních panelů ze sklovláknobetonu s profilovaným povrchem o rozměrech až 3×3 m. Profilace mělo být dosaženo vkládáním speciálních matric Reckli do bednění při výrobě. Měly se střídat dva typy povrchů, které z větší vzdálenosti podpoří různorodost členění. První vzorky od vybraného dodavatele vypadaly skvěle. Po krachu dodavatele a též z časových důvodu se ukázalo jako jediné možné řešení akceptovatelné pro investora použití stěrkových omítek Sto Betonoptik imitujících betonový povrch přímo na zateplovacím systému. Též bylo nutné najít způsob výroby svislých a vodorovných negativních spar přímo v zateplovacím systému. Řešení nabídl systém Sto: kontaktní zateplovací systém s vloženými zapuštěnými nutami ze StoDeco Profilu a s povrchem, který imituje svým stěrkovým broušeným povrchem monolitický beton. Pro zachování původní různorodé profilace panelů jsou na stěrkových omítkách vystřídány dva typy povrchů, jak tomu bylo v původním návrhu. Systém řeší bezpečným způsobem i zapuštění žaluzií těsně pod omítkové souvrství. Stejně tak je celý systém jednoduše zakončen v soklové partii pod úrovní terénu v kačírkovém zásypu. V tomto případě je jako tepelná izolace zvolen extrudovaný polystyren. Klasická tepelněizolační vrstva v zateplovacím systému je tvořena minerální vlnu s kolmými vlákny Fasrock tl. 140 mm.
 
Základní informace o stavbě
Stavba: Vědecko-technický park Roztoky
Architekt: Ing. arch. Daniel Smitka, architektonický atelier
Investor: VTP ROZTOKY, a. s.
Dodavatel stavby: Trigema Building, a. s.
Lokalita: nároží Přílepské a Bořivojovy ul., Roztoky u Prahy
 
podle podkladů firmy Sto