Fasádní pláště, Informace výrobců, Poruchy, Snižování energetické náročnosti budov

Tři nejčastější chyby při zateplování fasád

Blížící se vyhlášení podmínek dotačního programu Nová Zelená úsporám opět rozproudilo mnoho debat ohledně zateplování. Odborníci často diskutují o kvalitě zateplovacího systému a investoři jejich debaty se zájmem sledují. 
Ať už jsou argumenty jakékoli, jejich poznatky lze shrnout do tří základních bodů neboli oblastí, ve kterých majitelé nebo investoři nejčastěji chybují. Ať už se jedná o výběr materiálu, nedodržení technologických postupů nebo nepřítomnost technického dozoru na stavbě, vždy se znovu potvrdí jejich důležitost pro vybudování zateplovacího systému s dlouhou životností.
 
1. Nesprávný výběr materiálů a jejich příprava
Celková životnost zateplovacích systémů je závislá na všech komponentech. Materiály se funkčně doplňují při současném spojení, čímž vytvářejí jednolitý celek. Snížením účinnosti jednotlivé složky se automaticky sníží životnost i kvalita celého systému. Proto je důležité vybrat správné materiály, které jsou ve vzájemné souhře, nejlépe certifikovaný zateplovací systém.
U zateplovacích systémů je základní vlastností pro dlouhou životnost a bezporuchovost přilnavost lepicí vrstvy na vnitřní i vnější straně izolantu. U nalepeného polystyrenu se musí povrch desek při delším vystavení povětrnostním podmínkám obrousit, aby se odstranily nečistoty a mastnoty usazené na povrchu desek a zdegradovaná vrstva vlivem UV záření. Minerální vata má vláknitý a strukturovaný povrch, proto ji není nutné ani po dlouhodobém působení povětrnosti brousit. Lepidlo se však musí v prvním kroku vtlačovat, tj. spojit tenkou vrstvu vláknité struktury desek s lepidlem, a až poté vytvořit hrubší vrstvu lepidla pro samotné lepení na stěnu. Tento krok je v praxi často opomíjen. Nedodržením uvedeného postupu může dojít k degradaci systému, prasklinám, odlepování armovací vrstvy nebo jiným defektům.
 
Obr. 1: Nevhodný výběr materiálu – hladký XPS bez úpravy použitý na soklObr. 2: Odlepování a praskliny na zateplovacím systému
 
Obr. 3: Opadaná omítka a tzv. „polštářový efekt“ izolantuMožností, jak předejít takovýmto defektům, je použití fasádních desek s nástřikem Smartwall. Jsou to desky, které mají už z výroby aplikován silikátový nástřik sloužící jako adhezní můstek mezi lepidlem a minerální vatou. Použitím této minerální vlny s nástřikem se eliminují potenciální chyby z hlediska přilnavosti a zaručí se dlouhodobě funkční a pevné spojení jednotlivých vrstev zateplovacího systému.
Technická specifikace materiálu
FKD S C2 – Fasádní deska s oboustranným silikátovým nástřikem
FKD S C1 – Fasádní deska s jednostranným silikátovým nástřikem
● Tloušťka: 60–220 mm,
● Rozměr desek FKD S: 500×1000 mm,
● Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,036 W/mK,
● Faktor difuzního odporu µ = 1,
● Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: 10 kPa,
● Nástřik usnadňuje a urychluje provádění zateplení,
● Doporučené použití pro rovné stěny novostaveb i rekonstrukcí,
● Třída reakce na oheň A1,
● Třída zvukové pohltivosti A.
 
Dalším důvodem, proč použít fasádní desky s nástřikem, je rychlejší montáž. Desky se strojově naneseným silikátovým nástřikem zrychlí lepení desek až o 25 %, respektive o 13 % v případě, že je nutné provést vyrovnávací vrstvu.
Zároveň je zde jistota dostatečné přídržnosti a bezporuchovosti spojení jednotlivých vrstev s minerální vatou. V neposlední radě jsou to úspory pro realizační firmy i investory. Nemůžeme opomíjet ani technické dozory a projektanty, kterým použití fasádních desek s nástřikem ulehčí život. Nemůže se zde vyskytnout chyba při „stěrkování“ desek (vtlačování lepidla do struktury vláken) a následné opadávání jednotlivých vrstev
Použitím fasádních desek s nástřikem se zaručí eliminaci chyb při lepení izolantu na stěnu, zvýší se přilnavost jednotlivých vrstev lepidla a předejde se mnoha starostem s případnou reklamací.
 
Obr. 4: Desky Smartwall
 
2. Nedodržení technologických postupů
Zateplování vnějších stěn u obytných budov je velmi oblíbené a v České republice se můžeme řadit mezi rekordmany co do spotřeby na jednoho obyvatele. Na druhou stranu, co do kvality a správnosti provádění pořád máme co dohánět. Typickým příkladem je lepení na buchty či jiným způsobem. Toto se dnes děje spíš na menších stavbách, kde je absence technického dozoru investora.
Dalším příkladem může být nezakrytá fasáda, respektive lešení, kde sluneční záření dopadá přímo na povrch izolantů. U šedého polystyrenu je toto zásadní problém. Vysoké teploty působící na povrch desek způsobují sublimaci, tj. úbytek hmoty materiálu. Vysoká povrchová teplota izolantů má podstatný vliv i na hydratační proces lepicí stěrky, tzv. zrání omítky. Při rychlém vyschnutí stěrky dojde ke sprahnutí, tedy nedojde k chemické reakci nutné k dosažení pevnostních charakteristik stěrky. Stěrka tak nemá dostatečnou pevnost a při dotyku se drolí a předčasně opadává. Pro eliminaci tohoto nežádoucího efektu slouží fasádní deska s s bílým silikátovým nástřikem, která snižuje povrchovou teplotu povrchů vystavených přímému slunečnímu záření až o 20 °C.
 
Obr. 5: Chybné lepení izolantu.Obr. 6: Bílý silikátový nástřik výrazně snižuje teplotu povrchu desek
 
3. Absence kontroly
První a zcela zásadní problém vzniká v okamžiku, kdy investor kvůli úspoře několik desítek tisíc korun odmítne technický dozor. Obvykle se domnívá, že má nastudováno z webu nebo z různých informačních materiálů dostatečné množství informací, aby mohl prováděcí firmu kontrolovat. Jinou komplikací může být technický dozor doporučený prováděcí firmou, který je většinou víc na její straně než na straně investora.
Technický dozor a vhodné materiály nejsou vyhozené peníze, ale efektivně vynaložené prostředky, které se vrátí v podobě dlouhodobě fungujícího zateplení s vysokou kvalitou provedení i v detailech.
podle podkladů firmy Knauf Insulation