Fasádní pláště, Informace výrobců

Obnova fasády prodlužuje její celkovou životnost

Ač se to možná zdá jako samozřejmost, ne vždy je věnována ze strany majitelů nemovitostí patřičná pozornost důsledné kontrole stavu fasády. A přitom první náznaky znečištění se například u novostavby mohou projevit již po dvou letech, a to vlivem mnoha faktorů. Řádná obnova fasády systémovým řešením Baumit dokáže nejen celkově oživit vzhled pláště domu, ale prodlužuje také jeho životnost.

Pravidelná kontrola fasády by se měla zaměřit nejen na její plochy, ale především na oblasti okolo oken, napojení lišt nebo dveří. Právě v těchto místech bývá znečištění nejvíce patrné. Pro stanovení technologického postupu následné obnovy fasády je však důležité znát formu znečistění. Fasáda totiž může trpět působením např. mechanických nečistot (prach, pyl) nebo mastnoty (saze, smog), ale často bývá také napadena biologickými řasami a plísněmi, což samozřejmě specifikuje následný způsob její obnovy včetně použitých materiálů. Zcela specifickou oblastí jsou poté drobná poškození fasády vlivem menších trhlin. V úvahu je potřeba brát také konstrukci fasády, tedy zda se jedná o zateplovací systém ETICS, nebo o těžkou vápenocementovou omítku. To vše rozhoduje o stanovení správného postupu a volbě vhodných materiálů Baumit. Častou chybou majitelů postižených domů bývá domněnka, že pouhé opláchnutí tlakovou vodou vrátí fasádě původní lesk. Rozhodně tomu tak není.

V případě, že kontrola fasády se zateplením ETICS odhalí její výhradně mechanické znečištění, je potřeba dodržet předepsaný postup pro její obnovu. Právě systémové řešení Baumit doporučuje nejprve důsledné omytí vodou, např. za použití tlakové myčky s maximálním tlakem 200 barů a teplotou vody do 35 °C. Do oplachové vody je nutné aplikovat v předepsaném poměru (podle intenzity znečištění až 1 : 10) speciální čisticí prostředek Baumit ReClean. Během aplikace přípravku je možné zbavit fasádu zbytků mechanických nečistot také pomocí tvrdého kartáče. Po uplynutí 12hodinové technologické pauzy je zcela suchý povrch připraven pro dva nátěry fasádní barvou, ve většině případů výrobkem Baumit StarColor. Tento velmi kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou kryvostí charakterizuje mimo jiné vysoká paropropustnost a extrémní vodoodpudivost. První nátěr se nanáší zředěný s 10–15 % vody, následně druhý nátěr se aplikuje nezředěný po uplynutí min. 4 hodin. Alternativně lze použít i fasádní barvu Baumit SilikonColor. Pro nanášení fasádní barvy je možné zvolit mimo jiné i technologii stříkání Airless, která zaručuje rovnoměrné nanášení nátěru v krátké době i na velké ucelené plochy.

Znečištěná fasáda domu před obnovouMytí fasády tlakovou vodouObnova domu po prvním nátěru fasádní barvou Baumit StarColor (vlevo) – porovnání s omytou fasádou (vpravo)

Jinou formou znečištění fasády je biologické napadení jejího povrchu řasami a plísněmi. Dochází k němu především v místech, která zůstávají skryta před celodenním slunečním svitem. Neustálá vlhkost, často v kombinaci s nedalekými přírodními porosty, je doslova ideálním prostředím pro škodlivé působení mikroorganismů na povrchu fasády. Stejně jako v předešlém případě však nabízí Baumit ucelené řešení. Nejprve se doporučuje povrch fasády omýt čistou tlakovou vodou a zbavit ji tak hrubých biologických nečistot. Po oschnutí je v druhém kroku nutné aplikovat na znečištěné plochy vodou ředitelný sanační nátěr Baumit FungoFluid. K nanesení poslouží váleček, popř. malířská štětka. Minimálně 12hodinové působení tohoto sanačního nátěru zamezí úniku mikroorganismů do nejbližšího okolí či do jiných míst fasády. Následný oplach vodou a použití kartáče fasádu dokonale vyčistí. Po vyschnutí se povrch opatří dalším nátěrem Baumit FungoFluid, který vytvoří ochrannou vrstvu před dvěma nátěry silikonovou fasádní barvou. Tou může být například Baumit StarColor nebo její alternativa v podobě voděodolné a paropropustné silikonové barvy Baumit SilikonColor. Technologické přestávky a poměr ředění s vodou u jednotlivých vrstev fasádní barvy zůstávají stejné jako v případě již zmíněného mechanického znečištění.

Aplikace sanačního nátěru Baumit FungoFluidFinální stav obnovy domu po dvou nátěrech fasádní barvou Baumit StarColorFinální stav obnovy domu po dvou nátěrech fasádní barvou Baumit StarColor – detail fasády

Poměrně častým výsledkem kontroly fasády domu s vápenocementovou omítkou je zjištění drobných povrchových trhlin. O závažnosti takového poškození a následné obnově rozhoduje šířka trhlin zjištěná speciálním měřítkem. Limitní hodnotou je v tomto případě 0,5 mm. Proč právě půl milimetru? Odpověď souvisí s povrchovým napětím kapky vody, které jí do této šířky trhliny neumožní proniknout do struktury fasády, což by mělo velmi brzy poměrně fatální následky. Trhliny o šířce do 0,5 mm jsou odborně hodnoceny jako drobné poškození. V technologickém postupu obnovy fasády poté sehrává zásadní roli správná aplikace univerzálního základního nátěru se zpevňujícími vlákny s označením Baumit FillPrimer. Tento penetrační nátěr (ředění max. 5 % vody) se nanáší na podklad válečkem nebo štětcem, a to rovnoměrně a bez přerušení. Po jeho zaschnutí (24 hodin) je povrch připraven na dvě vrstvy výrobcem doporučené silikonové fasádní barvy Baumit StarColor. Druhým řešením drobných trhlin je použití penetračního nátěru Baumit MultiPrimer a následná aplikace dvou vrstev fasádní barvy Baumit FlexaColor. Předností této barvy s obsaženým organickým pojivem a silikonovou pryskyřicí je vysoká míra flexibility obou vrstev nátěru umožňující kvalitní přemostění drobných trhlin. Mezi vhodné podklady pro použití této barvy patří mimo jiné vyzrálé vápenocementové, cementové či minerální omítky a také betonový podklad.

Kontrola velikosti trhlin na fasáděNanášení penetračního nátěru

Různé druhy znečištění a drobná poškození fasády tedy nemusí být při použití doporučených výrobků společnosti Baumit důvodem k závažným obavám. Předpokladem je však důsledná péče a pravidelná kontrola fasády.

podle podkladů společnosti Baumit