Ekonomika

Orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů dle měrných jednotek objektů pro rok 2017 – II. pololetí

Pro potřeby hrubého ocenění stavebních objektů ve fázi investičního záměru, územního rozhodnutí, popř. stavebního povolení, kdy nejsou obvykle k dispozici potřebné projektové údaje pro podrobné ocenění, lze použít orientační ukazatele vybraných objektů klasifikovaných dle JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů).

JKSO je klasifikace, která není závazná. Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavedl s účinností od 1. ledna 2004 Klasifikace stavebních děl CC-CZ (dále jen „Klasifikace CC-CZ“). Klasifikace CC-CZ obsahově vychází z mezinárodního standardu Klasifikace stavebních děl (of Types of Constructions – CC), který vydal Eurostat v říjnu 1997. Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu.

Předmětem Klasifikace CC-CZ je třídění všech místně a prostorově ucelených stavebních děl. Klasifikace CC-CZ nahradila stávající Klasifikaci stavebních děl – KSD (oddíl 46), která byla vydána opatřením Českého statistického úřadu z roku 1993, vyhlášeným v částce 69/1993 Sb. jako příloha Standardní klasifikace produkce. Opatření, jímž byla tato klasifikace vydána v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, pozbylo platnosti dnem 31. prosince 2003. Klasifikace CC-CZ obsahuje pět částí: normativní, metodickou, systematickou, vysvětlivky a převodníky. Klasifikace CC-CZ je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis.

Jestliže srovnáme evropskou klasifikaci CC-CZ s JKSO, vidíme, že CC-CZ neobsahuje velice důležitý klasifikační znak, a to technologický soubor, který udává typ nosné konstrukce, hlavního materiálu atd. Bez doplnění tohoto znaku do národní verze CC-CZ je klasifikace pro naše potřeby jen těžko využitelná. Proto budeme i nadále, tak jako ÚRS, a. s., prezentovat orientační hodnoty ukazatelů stavebních objektů na měrné a účelové jednotky dle JKSO, přepočítané na aktuální cenovou hladinu, tj. cenovou hladinu Cú 2017/II.

Ceny uvedené v jednotlivých tabulkách jsou v úrovni základních rozpočtových nákladů (cenová úroveň 2017/II povýšené o průměrné ostatní rozpočtové náklady (VRN/NUS) ve výši cca 2,5 % ze základních rozpočtových nákladů). Ceny jsou uvedeny bez DPH. Každá tabulka je označena oborem dle JKSO a v jednotlivých řádcích jsou uvedeny technologické soubory – Ts (šesté místo JKSO). Toto místo udává např. typ svislé nosné konstrukce (obor 801–817), vodorovné nosné konstrukce (obor 821), materiál konstrukce krytu (obor 822) atd. Ceny za měrné jednotky jsou odvozeny z báze technicko-hospodářských ukazatelů stavebních objektů firmy Porings, s. r. o., která obsahuje reprezentativní vzorek cca 1200 objektů. Výpočet je současně korigován ukazateli ÚRS Praha, a. s.

Obor 801 – Budovy občanské výstavby

Ts

Měr. jedn.

Svislá nosná konstrukce

1

6850,–

m³ OP

zděná z cihel, tvárnic a bloků

2

7950,–

m³ OP

monolitická betonová tyčová

3

10 100,–

m³ OP

monolitická betonová plošná

4

7200,–

m³ OP

montovaná z dílců beton. tyčových

5

6050,–

m³ OP

montovaná z dílců beton. plošných

6

5850,–

m³ OP

montovaná z prostorových buněk

7

7900,–

m³ OP

kovová

8

6550,–

m³ OP

dřevěná a na bázi dřevní hmoty

 

Obor 802 – Haly občanské výstavby

Ts

Měr. jedn.

Svislá nosná konstrukce

1

6100,–

m³ OP

zděná z cihel, tvárnic a bloků

2

3350,–

m³ OP

monolitická betonová tyčová

3

4650,–

m³ OP

monolitická betonová plošná

4

5900,–

m³ OP

montovaná z dílců beton. tyčových

5

5650,–

m³ OP

montovaná z dílců beton. plošných

6

4850,–

m³ OP

montovaná z prostorových buněk

7

6050,–

m³ OP

kovová

8

3950,–

m³ OP

 dřevěná a na bázi dřevní hmoty

 

 Obor 803 – Budovy pro bydlení

Ts

Měr. jedn.

Svislá nosná konstrukce

1

5300,–

m³ OP

zděná z cihel, tvárnic a bloků

2

7850,–

m³ OP

monolitická betonová tyčová

3

6650,–

m³ OP

monolitická betonová plošná

5

5550,–

m³ OP

montovaná z dílců beton. plošných

8

6750,–

m³ OP

dřevěná a na bázi dřevní hmoty

 

Obor 811 – Haly pro výrobu a služby

Ts

Měr. jedn.

Svislá nosná konstrukce

1

6800,–

 m³ OP

 zděná z cihel, tvárnic a bloků

4

4100,–

 m³ OP

 montovaná z dílců beton. tyčových

5

8350,–

 m³ OP

 montovaná z dílců beton. plošných

7

3550,–

 m³ OP

 kovová

8

2950,–

 m³ OP

 dřevěná a na bázi dřevní hmoty

 

Obor 812 – Budovy pro výrobu a služby

Ts

Měr. jedn.

Svislá nosná konstrukce

1

5850,–

 m³ OP

zděná z cihel, tvárnic a bloků

2

7350,–

m³ OP

monolitická betonová tyčová

3

5700,–

m³ OP

monolitická betonová plošná

4

6500,–

m³ OP

montovaná z dílců beton. tyčových

5

6750,–

m³ OP

montovaná z dílců beton. plošných

7

7450,–

m³ OP

kovová

 

Obor 813 – Věže, stožáry, komíny

Ts

Měr. jedn.

Svislá nosná konstrukce

3

11 950,–

m³ OP

monolitická betonová plošná

6

14 200,–

m³ OP

montovaná z prostorových buněk

7

8450,–

m³ OP

kovová

 

Obor 814 – Nádrže a jímky ČOV a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

Ts

Měr. jedn.

Svislá nosná konstrukce

1

13 750,–

m³ OP

 zděná z cihel, tvárnic a bloků

3

 6400,–

m³ OP

monolitická betonová plošná

4

5050,–

m³ OP

montovaná z dílců beton. tyčových

5

4050,–

m³ OP

montovaná z dílců beton. plošných

7

23 200,–

m³ OP

kovová

8

4750,–

m³ OP

dřevěná a na bázi dřevní hmoty

9

3800,–

m³ OP

zemina – vegetační

 

Obor 815 – Objekty pozemní zvláštní – Oplocení

Ts

Měr. jedn.

Svislá nosná konstrukce

1

5250,–

m DO

zděná z cihel, tvárnic a bloků

2

18 950,–

m DO

monolitická betonová

4

2550,–

m DO

montovaná z dílců

7

4100,–

m DO

kovová

8

1050,–

m DO

dřevěná a na bázi dřevní hmoty

 

Obor 815 – Objekty pozemní zvláštní – Zdi a valy

Ts

Měr. jedn.

Svislá nosná konstrukce

3

14 550,–

m³ OP

monolitická betonová

4

16 550,–

m³ OP

montovaná z dílců

7

12 550,–

m³ OP

kovová

 

Obor 821 – Mosty

Ts

Měr. jedn.

Svislá nosná konstrukce

2

46 800,–

m² PuP

monolitická betonová nepředpjatá

3

66 250,–

m² PuP

monolitická betonová předpjatá

4

70 600,–

m² PuP

montovaná z dílců beton. nepředpjatých

5

57 800,–

m² PuP

montovaná z dílců beton. předpjatých

7

54 500,–

m² PuP

kovová

 

Obor 822 – Komunikace pozemní a letiště

Ts

Měr. jedn.

Kryt, materiál konstrukce krytu

3

1700,–

m² PK

dlážděný bez ohledu na materiál

4

2150,–

m² PK

monolitický betonový

5

3350,–

m² PK

montovaný betonový

6

3500,–

m² PK

z kameniva prolévaného živicí

7

3100,–

m² PK

z kameniva obalovaného živicí

 

Obor 823 – Plochy a úpravy území (nástupiště a rampy)

Ts

Měr. jedn.

Kryt, materiál konstrukce krytu

1

500,–

m² UpP

 vegetační

3

19 800,–

 m² UpP

dlážděný bez ohledu na materiál

7

6400,–

m² ZpP

z kameniva obalovaného živicí

 

Obor 824 – Dráhy kolejové

Ts

Měr. jedn.

Pražce, nebo jiné podpory

1

33 950,–

m DT

pražce dřevěné

3

21 500,–

m DT

pražce betonové

4

28 900,–

m DT

desky a podélné prahy monolit. betonové

5

95 100,–

m DT

desky a podélné prahy montované betonové

 

Obor 827 – Vedení trubní dálková a přípojná

Ts

Měr. jedn.

Druh potrubí

1

17 800,–

m DT

z trub z plast. hmot a sklolaminátových

2

15 950,–

m DT

z trub ocelových

3

21 750,–

m DT

z trub litinových

4

15 500,–

m DT

z trub železobetonových

5

11 400,–

m DT

z trub kameninových

 

Obor 828 – Vedení elektrická a dráhy visuté

Ts

Měr. jedn.

Umístění vedení

1

3100,–

m DT

v zemní rýze na upravený podklad

2

4250,–

m DT

v zemní rýze do tvárnicové tratě

3

3950,–

m DT

v kolektoru, štole, tunelu

4

27 100,–

m DT

nad zemí na stožárech, sloupech

5

21 900,–

m DT

nad zemí na rámové konstrukci

 

Obor 833 – Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály

Ts

Měr. jedn.

Opevnění břehů a dna

1

13 600,–

m DU

ze zemin a kameniva stabilizovaného

2

1700,–

m² UpP

z kamene a kameniva

3

33 150,–

m DU

monolitické betonové

4

27 200,–

m DU

montované betonové

5

13 700,–

m DU

vegetací

 

Zkratky uvedené v měrných jednotkách:
m³ OP    metr kubický obestavěného prostoru
m DO     metr délky oplocení
m DU     metr délky úseku
m DT     metr délky trasy
m² PuP   metr čtvereční půdorysné plochy
m² PK    metr čtvereční plochy komunikace
m² ZpP  metr čtvereční zpevněné plochy
m² UpP  metr čtvereční upravené plochy
m² PU    metr čtvereční plochy území

PAVEL FIKAR

Ing. Pavel Fikar (*1941)
absolvoval Stavební fakultu ČVUT (1963), pracoval v n. p. IPS Praha a poté v ÚRS Praha. Od roku 1991 do 2009 byl spolumajitelem a současně technickým ředitelem firmy Porings, s. r. o. Společnost Porings je od dubna 2009 dceřinou společností ÚRS Praha, a. s.