Ekonomika

Česká republika se stala důležitým hráčem v Evropské radě pro pelety

Do vedení Evropské rady pro pelety se dostal Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta.

Do předsednictva byl zvolen při posledním setkání všech 17 zemí, které rada sdružuje. Jejími členy jsou národní asociace z Evropy, tři americké, jedno kanadské a japonské sdružení.


České republice může aktivní účast v Radě přinést zajímavé příležitosti pro další rozvoj peletového odvětví. Patří mezi ně například know-how ze zkušenějších zemí, jako je Německo nebo Rakousko, možnost účastnit se jednání na úrovni institucí EU anebo udělování certifikací, které zajistí českým výrobcům dobré podmínky pro obchodování na evropském trhu.

Čeští výrobci dřevěných pelet a kotlů na jejich spalování se sdružují na národní úrovni v Klastru Česká peleta, mezinárodně jsou členy Evropské rady pro pelety. Jejich pozice na trhu se zdroji tepla zatím není jednoduchá. Jejich konkurenty jsou elektřina a plyn nebo černé a hnědé uhlí. Zákazníkům přitom nabízejí komfortní, ekologické a v mnoha směrech výhodné topivo.

Jak proměnit pelety v další hlavní energetickou komoditu? Jak seznámit zákazníky s novými možnostmi pohodlného vytápění a umožnit jim, aby při rozhodování a zdroji tepla vybírali informovaně a z celé šíře možných alternativ? To jsou otázky, jimiž se zabývá Evropská rada pro pelety, kde má nyní Česko svoje zastoupení v osobě Vladimíra Stupavského, který je členem předsednictva. Veškeré výhody, které z této funkce plynou, bude v rámci české národní asociace – Klastru Česká peleta – sdílet většina českých výrobců pelet i kotlů na jejich spalování. Klastr má dnes více než 50 členů pokrývajících problematiku výroby, prodejů i instalací kotlů a kamen na dřevěná paliva, stejně jako výrobců a distributorů pelet a briket z biomasy.

Evropská rada pro pelety vznikla v roce 2010 s cílem prohloubit spolupráci mezi jednotlivými zeměmi, ale také vytvořit mezinárodní subjekt, který bude kompetentní pro jednání s institucemi Evropské unie. Svými směrnicemi totiž do velké míry určují možnosti dalšího rozvoje peletového odvětví. Čelit konkurenci ze strany fosilních paliv i jaderné energetiky formou strategického lobbyingu u tvůrců evropských politik – k tomu se v blízké budoucnosti chystá Christian Rakos, znovuzvolený president Evropské rady pro pelety a generální ředitel rakouské organizace ProPellets Austria.

„Musím pochválit spolupráci s odborníky napříč Evropou, za poslední rok se v České republice podařilo sjednotit pravidla pro udělování certifikací ENplus a kvalita pelet šla nahoru. Celý systém je transparentní a chrání zákazníka, výrobce i distributora před nekvalitními produkty i službami, se kterými se u nás setkáváme především díky levným dovozům z východu,“ komentuje spolupráci Stupavský.

Úspěch v posledních letech zaznamenala Evropská rada pro pelety především v souvislosti s představením celosvětové certifikace ENplus. „Úspěch certifikace ENplus, kterou jsme vyvinuli, byl překvapením i pro nás. Během tří let se nám podařilo certifikovat více než polovinu evropské produkce, systém nyní využívají výrobci v celkem 23 zemích. Výsledkem je jednotná, vysoká kvalita pelet, která umožňuje bezpečné obchodování napříč evropským trhem,“ komentoval dosavadní činnost Evropské rady její president Christian Rakos.

A jak velké je peletové odvětví? Ke konci roku 2012 ho tvořilo 760 výroben s výrobní kapacitou 42 milionů tun pelet, z toho 200 tisíc tun je výrobní kapacita českých peletáren. Skutečná produkce se celosvětově pohybovala mezi 22,4 a 24,5 miliony tun pelet, u nás to bylo 160 tisíc tun. Dlouhodobý udržitelný potenciál pro výrobu dřevěných pelet u nás je asi 600 tisíc tun – odvětví má tedy možnost ztrojnásobit svoji výrobu. Členství v Evropské radě pro pelety i zastoupení Česka v jejím předsednictvu jsou významné kroky na cestě k jeho dalšímu rozvoji.

Evropská rada pro dřevní pelety je zastřešující organizace, která reprezentuje zájmy evropského odvětví pelet. Jejími členy jsou národní peletové asociace nebo spřízněné organizace ze 17 zemí. Evropská rada pro pelety je platformou pro odvětví dřevěných pelet, kde je možné diskutovat o otázkách, které je nutné vyřešit při přechodu od okrajového produktu k hlavní energetické komoditě. Tyto otázky zahrnují standardizaci a certifikaci kvality pelet (ENplus), komunikaci, statistiky, bezpečnost, zajištění dodávek, vzdělávání a školení pracovníků zodpovědných za kvalitu systémů na spalování pelet.

Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob, které sjednocuje většinu předních výrobců dřevěných pelet, briket i kotlů a kamen na jejich spalování. Zaměřujeme se na inovace, zvýšení růstu a konkurenceschopnosti členů a posilování využívání biomasy pro vytápění. Zvyšujeme frekvenci informací o tvarových biopalivech i kotlech na biomasu, posilujeme komunikaci našich členů a prezentujeme české výrobce na zahraničních trzích. Věnujeme se rozvoji domácího trhu s peletami a briketami včetně podpory prodeje kotlů, sjednocení norem, certifikací a souvisejících služeb.

Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta