Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Kvalita konstrukce dřevostaveb závisí na detailech

Základem každé dřevostavby jsou bezchybné konstrukční detaily a správný návrh skladby obálky. Zajistíme tak ochranu před zemní vlhkostí, před vnikáním vzdušné vlhkosti do konstrukce a v neposlední řadě před zatékáním srážkové vody. Jedním z klíčových rozhodnutí je volba mezi difuzně otevřenou či uzavřenou skladbou konstrukce.

Difuzně uzavřená konstrukce
Jejím cílem je zabránit prostřednictvím parozábrany prostupu vlhkosti (v podobě vodních par) z interiéru do skladby konstrukce a exteriéru. Riziko však představují chyby v technologickém provedení parozábrany, které mohou vést ke značnému hromadění vlhkosti v konstrukci a dlouhodobě pak k její degradaci. Základem je technologická kázeň a dodržení technologického postupu stanoveného výrobcem parozábrany či parobrzdy. Výhodu uzavřených skladeb lze spatřit v nižších pořizovacích nákladech.

Difuzně otevřená konstrukce
Ta částečný přechod vodních par do samotné skladby a následně do exteriéru ze své podstaty naopak umožňuje. Díky tomu má možnost vysychat do exteriéru a interiéru. Potenciál vysychání je do interiéru až 3× vyšší a do exteriéru až 14× vyšší oproti difuzně uzavřené konstrukci. „Obecně lze říci, že difuzně otevřené skladby fungují přirozeněji a snáze odolávají drobným nepřesnostem v konstrukcích. Přesto porušení technologické kázně provedení parobrzd a jim podobných konstrukcí může vést k problémům s vlhkostí v konstrukci,“ vysvětluje Ing. Zdeněk Černošek, produktový manažer Rigips.

Zásady správného návrhu konstrukce
Pro správný návrh difuzně otevřených stavebních dílců je třeba zachovávat několik následujících zásad. Pro danou skladbu konstrukčního dílce je nutné zajistit kladnou bilanci zkondenzované vodní páry (dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov) a ověřit, že kondenzace uvnitř konstrukce neohrozí její požadovanou funkci. Jde o podstatný normový požadavek, který se specificky týká právě difuzně otevřených konstrukcí na bázi dřeva. Omítkové systémy a omítkoviny by měly být vždy vysoce prodyšné, tedy volit ty s co nejnižší hodnotou Sd. V případě výplňové tepelné izolace je třeba zvolit pouze difuzně propustné materiály (např. minerální vlny) s optimálním faktorem difuzního odporu.

Příklad řešení difuzně otevřené konstrukceKvalita konstrukce dřevostaveb závisí na detailech

Kvalita konstrukce dřevostaveb závisí na detailechKvalita konstrukce dřevostaveb závisí na detailechKvalita konstrukce dřevostaveb závisí na detailech

S ohledem na co nejvyšší spolehlivost konstrukce je třeba zajistit klesání difuzního odporu směrem k exteriéru. Pro difuzně otevřené konstrukce vnějších stěn je optimální použít na vnitřní straně opláštění materiály s vyšším difuzním odporem (hodnota Sd nad cca 4 m, u každé konkrétní skladby však nutno ověřit výpočtem) a na vnější straně naopak materiály s difuzním odporem co nejnižším. „Oba požadavky je možné splnit kombinací desek Rigidur Hsd na vnitřní straně a dřevovláknitých desek na straně vnější. Druhou možností je použití skladby s konstrukční deskou RigiStabil v kombinaci s parobrzdou Isover Vario KM Duplex, jejíž obrovskou výhodou je proměnná ekvivalentní difuzní tloušťka. Na zateplení z exteriéru použijeme čedičovou vlnu Isover TF Profi,“ doplňuje Ing. Zdeněk Černošek.

Desky RigiStabil se vyznačují vysokou pevností v ohybu a tvrdostí povrchu, čímž jsou ideální pro použití v podmínkách, kde mohou být vystaveny intenzivnímu mechanickému namáhání. Testy prokázaly účinnost desek v staticky zatěžovaných nosných konstrukcích rámových stěn, a to jak pro vertikální, tak pro horizontální zatížení, například v dřevěném rámovém objektu.

Nicméně difuzně uzavřené skladby jsou stále tradičním a stále ještě častým řešením ve dřevostavbách. Většina firem a projektantů k tomuto systému tíhne. Mají s ním nejen rozsáhlejší zkušenosti, ale i z hlediska použitých materiálů se většinou jedná o levnější variantu. Obě varianty ale jsou při dodržení technologických zásad a principů dřevostaveb zcela vyhovující. Záleží na každém z nás, ke kterému principu se přikloníme. O kvalitě stavby rozhoduje především správný návrh a správná montáž.

Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur Hsd
je modifikace běžné homogenní sádrovláknité desky Rigidur. Díky speciální povrchové úpravě snižuje prostup vodní páry. Je proto vhodná pro realizaci difuzně otevřených vnějších stěn dřevostaveb bez použití fólie. Využití najde především v nosných obvodových stěnách. Desky Rigidur jsou vyráběny ze sádry, papírových vláken a minerálních přísad. Všechny suroviny se smíchají a po přidání vody se pod vysokým tlakem lisují. Technologie lisování zaručí hladký, celistvý povrch desek, který výraznou měrou usnadňuje finální povrchovou úpravu. Při výrobě jsou desky hloubkově impregnovány. Impregnace zajistí odolnost desek proti zvýšené vlhkosti a zabrání vzniku a rozvoji plísní.

Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur HsdSádrokartonová konstrukční deska Rigistabil Activ‘Air®

Sádrokartonová konstrukční deska Rigistabil Activ‘Air®
Deska je určena pro nosné i nenosné konstrukce. Skládá se ze speciálního sádrového jádra vyztuženého skleněnými vlákny a obaleného silným papírovým kartonem. Pevnost v ohybu a tvrdost povrchu jsou výrazně vyšší než u standardního sádrokartonu. Desky RigiStabil jsou ohnivzdorné a impregnované. Rigistabil navíc obsahuje technologii Activ‘Air® pro rozklad emisí formaldehydu. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnosti o více jak 70 % a to po dobu delší než 50 let.

www.rigips.cz

podle podkladů společnosti Saint-Gobain, divize Rigips