Dřevěné a montované konstrukce, Informace výrobců

Akustiku sádrokartonových stěn lze nakonfigurovat velice přesně

Požadavky na dobrou akustickou pohodu bydlení jsou v dnešní době stále více v popředí zájmu. Především ve výstavbě rodinných domů, kde na hodnoty vzduchové i kročejové neprůzvučnosti často dohlíží sám investor. Při výstavbě větších developerských projektů dbá developer především na to, aby byla splněna norma na spodní hranici, a často tak dochází k situaci, kdy nový bytový objekt disponuje téměř stejnými akustickými vlastnostmi jako desítky let staré panelové domy.

Přitom paleta materiálů a způsobů řešení je dnes tak široká, že správně zvolené konstrukce často nemusí znamenat ani větší finanční náročnost. Možností, jak dosáhnout široké škály různých výsledků v oblasti akustického útlumu, je dnes mnoho. Velmi progresivní řešení přináší především suchá výstavba, protože nabízí celou řadu možností skladby stěny nebo podhledů. Systém suché výstavby Knauf poskytuje ve svém portfoliu nejen několik druhů skladeb, ale především také výběr hned ze čtyř druhů sádrokartonových desek, které se liší svou objemovou hmotností i akustickou výkonností.

Od F do A

Základní varianta – desky Knauf White
Knauf definoval šest tříd ochrany proti hluku (označených od F do A s akustickým útlumem od 45 dB do 68 dB), díky kterým si lze vybrat typ konstrukce, druh sádrokartonové desky a jejich počet tak, aby skladba přesně odpovídala požadovanému akustickému útlumu. Základní třídy F dosahuje jednou opláštěná příčka s profily CW50 s použitím desek Knauf White (s hmotností 8,8 kg/m²) vyplněná minerální izolací, která se s hodnotou vážené stavební neprůzvučnosti R’w drží pod 45 dB. Pokud u této příčky zdvojíme opláštění, dosahujeme rázem hodnoty R’w větší než 50 dB (třída E). Taková stěna s tloušťkou 100 mm pak svými akustickými parametry odpovídá omítnuté betonové zdi tloušťky 200 mm (s hmotností 300 kg/m²).

Lepší akustické parametry i požární odolnost – Knauf RED Piano
Pokud použijeme profily CW100 a změníme nejzákladnější desku Knauf White na Knauf RED Piano (s hmotností 10,2 kg/m²), dostáváme se už na hodnotu nad hranicí vážené stavební neprůzvučnosti R’w = 53 dB (třída D), což je normový požadavek vážené stavební neprůzvučnosti pro mezibytové příčky dvou různých sousedních bytů (ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků). Celkové náklady na konstrukci se v případě použití desky Knauf RED Piano navýší pouze o 5 %, navíc ve srovnání se základní deskou dochází ke zvýšení požární odolnosti o 10 až 30 minut podle počtu plášťů. Dvakrát opláštěná příčka s profily CW100 má tloušťku 150 mm, ovšem svými vlastnostmi dokáže nahradit betonovou omítanou stěnu tloušťky 240 mm.

Ve vyzkoušeném systému konstrukcí příček kinosálů v multiplexech se používají především desky Knauf RED Piano Odhlučněná místnost pro instalaci promítacích kabin v kinosálech IGY Centra v Českých Budějovicích

Akustický podhled konstruovaný s deskou Knauf DiamantV rodinných domech pro vylepšení akustického komfortu se nejčastěji používají desky RED Piano. Bonusem je pak vyšší požární odolnost.

Unikátní akustické vlastnosti ve spojení s vyšší odolností – Knauf Diamant
Dalším stupněm je výměna jedné desky Knauf RED Piano za desku Knauf Diamant (profil CW100 vyplněný minerální vatou, dvakrát opláštěný). Tato univerzální sádrokartonová deska s objemovou hmotností 12,5 kg/m² má, vedle akustických vlastností, i řadu dalších výhod. Je impregnovaná, protipožární a vyznačuje se značnou tvrdostí povrchu i jádra, která je důležitá pro minimalizaci poškození při provozu budovy a pro zavěšení těžkých předmětů. Hodnota vážené stavební neprůzvučnosti zde stoupá už nad 57 dB (třída C), navíc se oblast rezonančního kmitočtu (tj. oblast, kde příčka snadno přenáší, a nikoli tlumí akustickou energii) přesune do nižších, pro lidské ucho méně slyšitelných frekvencí. Ekvivalentem takové konstrukce je pak betonová zeď tlustá 300 mm.

Nejvyšší třída ochrany proti hluku – Knauf Silentboard
Deskami navrženými přímo pro nejvyšší třídu ochrany proti hluku, která splňuje i ty nejnáročnější parametry, jsou akustické desky Knauf Silentboard. Přes svou vyšší hmotnost 17,5 kg/m² zůstává tato deska pružná a extrémně dobře pohlcuje zvukové (vlastně mechanické) vlnění a zlepšuje tím akustický komfort zejména na nízkých frekvencích. Tenká výsledná konstrukce, vedle vysokých akustických parametrů, umožňuje navíc úsporu vnitřního prostoru. U již zmiňované dvakrát opláštěné konstrukce s profily CW100 vyplněnými minerální vatou je hodnota vážené stavební neprůzvučnosti lehce nad 62 dB (třída B). Pokud bychom hledali srovnání v masivních konstrukcích, jednalo by se o sendvičové varianty s vloženou akustickou izolací o celkové tloušťce 233 mm. Top třídy s označením A lze pak dosáhnout použitím zdvojených profilů MW100 a přidáním další desky Knauf Silentboard. Taková konstrukce (třikrát opláštěná) má tloušťku pouze 175 mm a dosahuje vážené stavební neprůzvučnosti nad 68 dB. Masivní stěna s obdobnými parametry by musela být opět sendvičová s vloženou akustickou izolací o tloušťce 260 mm.

Proč suchá výstavba?

Jak je vidět, druhů konstrukcí i možností skladby je celá řada, při stanovení požadované neprůzvučnosti je možné zvolit přesně vyhovující tip a není tak třeba zbytečně investovat do předimenzovaného řešení. Suchá výstavba navíc poskytuje nespornou výhodu v subtilnosti konstrukcí, díky kterým získá investor větší užitnou plochu bytu. Pro porovnání: 205 mm tlustá SDK příčka (zdvojený profil, dvakrát opláštěná, s vloženou minerální izolací) dosahuje R’w = 62 dB (korekce k = 4), tvárnice Liapor M 240 Plus včetně omítek o celkové tloušťce 270 mm dosahuje R’w = 56 dB (k = 2) a například zdivo Heluz AKU 36,5 včetně omítek o celkové tloušťce stěny 395 mm dosahuje R’w = 56 dB (k = 2) (zdroj: Asociace výrobců minerální izolace).

Je dobré připomenout, že všechny hodnoty vzduchové neprůzvučnosti jsou uvedené jako vážená stavební neprůzvučnost R’w, tedy již s odečtením korekce podle normy ČSN 73 0532. Pro sádrokartonovou příčku byla zvolena korekce 4 dB a pro masivní zděné konstrukce 2 dB.

Předsazené stěny a podhledy
Systém skládání a vrstvení platí i u předsazených stěn, zde je však nutné navíc brát v úvahu hmotnost původní stěny. Čím je hmotnost původní stěny nižší, tím je předsazená stěna účinnější. (Příklad: neprůzvučnost stěny o hmotnosti 40 kg/m² vylepšíme pomocí předsazené stěny opláštěné dvěma sádrokartonovými deskami Knauf White o 23 dB, stěnu o hmotnosti 200 kg/m² vylepší předsazená stěna už jen o 16 dB). Pokud u předsazených stěn dojde k použití desek Knauf Diamant nebo Knauf Silentboard, sníží se rezonanční kmitočet pod 50 dB, tedy do zóny pro lidské ucho hůře slyšitelné.

U železobetonových stropů dochází použitím podhledu ke zvýšení vzduchové neprůzvučnosti a snížení kročejového hluku (hodnoty ovlivňuje jak ukotvení podhledu, tak použití různých druhů opláštění), u dřevěných stropů se mnohdy jedná o nutnost, která zajistí splnění požadovaných hodnot akustického útlumu. Při použití desek Knauf Diamant a Knauf Silentboard se pak konstrukce dřevěného stropu se sádrokartonovým podhledem svými parametry blíží železobetonovému stropu. Toho se s úspěchem využívá zejména při rekonstrukcích, protože navýšení hmotnosti celé stropní konstrukce je zanedbatelné (zhruba 35 kg/m²).

podle podkladů společnosti Knauf Praha