Články, Technologie, Zděné konstrukce

Realizace cihlového pasivního domu bez zateplení

Prvním realizovaným pasivním domem z cihel bez dodatečného zateplení v ČR byl vzorový dům společnosti HELUZ v Českých Budějovicích dokončený v roce 2013. Ukázal odborné stavební veřejnosti i samotným stavebníkům, že je možné postavit rodinný dům v pasivním standardu s jednovrstvou obvodovou konstrukcí z cihel. Mnozí z nich se nechali inspirovat a dnes najdeme celou řadu dalších podobných domů.

Pro výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností jsou vhodné cihly HELUZ Family 44 2in1 nebo HELUZ Family 50 2in1 s integrovaným polystyrenem. Příkladem rodinného domu z těchto cihel, který je navržen jako pasivní a na jehož výstavbu byla schválena dotace z programu Nová Zelená úsporám 2014, je rodinný dům v Radomyšli.

Návrh řešení a volba materiálu
Majitelé pozemku Mgr. Vlažný a Mgr. Koptová oslovili projektanta z ateliéru Blackback Ing. Josefa Balouška s požadavkem na vypracování projektu rodinného domu, který by splnil podmínky pro získání dotace z programu NZÚ. V té době ještě nebyli rozhodnuti, z jakého materiálu budou stavět, měli jen představu, jak by dům mohl vypadat. Po zralé úvaze nad dvěma návrhy vyhrála varianta domu s plochou střechou o dvou podlažích, a to především kvůli okolní zástavbě, zároveň je tento tvar vhodný pro návrh pasivního domu. Na řadu přišla otázka z čeho stavět.

Projektant, který má zkušenosti s navrhováním a výstavbou rodinných domů ze stavebního systému HELUZ, doporučil investorovi použít tento systém s obvodovou konstrukcí z cihel Family 2in1 tloušťky 50 cm s integrovaným polystyrenem. Zdivo dosahuje součinitele prostupu tepla 0,11 W/m².K a bez dodatečného zateplení splňuje s rezervou požadované hodnoty pro výstavbu pasivních domů.

„Nejsem zastáncem zateplování obvodového zdiva u novostaveb. Pokud je dům správně navržený a kvalitně postavený, lze realizovat i domy s velmi nízkou energetickou náročností bez použití kontaktního zateplovacího systému. Dnešní materiály dostupné na trhu umožňují vyřešit obálku budovy tak, aby vyhověla požadavku na tyto domy i bez dodatečného zateplení,“ říká projektant a zároveň stavební dozor Ing. Josef Baloušek.

Vizualizace, jihozápadní pohledVizualizace, severozápadní pohled

Na studii rodinného domu spolupracoval s kolegou z ateliéru Ing. Lukášem Pojarem. Dům má obdélníkový půdorys 11×8,5 m a jednoduchý kompaktní tvar. Je dvoupodlažní nepodsklepený zastřešený plochou střechou. V přízemí se nachází obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, pracovna, koupelna s WC a technická místnost přístupná ze zádveří. Z jídelny je vstup na terasu. V patře je situována ložnice, tři pokoje, šatna, koupelna a WC. K severní straně domu přiléhá přístřešek pro osobní auto.

Detail okenního nadpražíDetail okenního nadpraží u atiky bez překladuDetail ostění okna

Největší změnou oproti původní představě investora bylo nahrazení šikmé střechy střechou plochou s atikou a místo obytného podkroví tak vzniklo plnohodnotné podlaží s pevným stropem. Toto řešení je vhodnější pro dosažení pasivního standardu domu a navíc masivní střecha s nosnou konstrukcí tvořenou keramobetonovým stropem z nosníků a vložek Miako zajistí větší akumulaci tepla a v letních horkých měsících zabrání přehřívání místností ve 2. NP.

Na základě studie byl vypracován energetický posudek a podána žádost o dotaci z programu NZÚ 2014, která byla následně schválena ve výši 400 000 Kč. Výstavba rodinného domu započala v únoru 2015 a v současné době je hrubá stavba před osazením oken. Dům je stavěn svépomocí a dokončen by měl být v příštím roce.

Dokončené zdivo 1. NPDetail soklu

Konstrukční řešení
Dům je založen na betonových základových pasech, na kterých jsou šalovací tvárnice šířky 400 mm vylité betonem. Sokl je zateplen pomocí XPS tl. 150 mm. Podlaha přízemí bude zateplena polystyrenem EPS 100Z tl. 200 mm.

Obvodové stěny domu jsou vyzděny z broušených cihel HELUZ Family 50 2in1 s integrovaným polystyrenem spojovaných celoplošným lepidlem. Pro vazby rohů a řešení ostění otvorů a parapetů oken byly využity doplňkové cihly. Zdivo bude opatřeno vnější tepelněizolační omítkou. Oproti zdivu s kontaktním zateplením nemá jednovrstvá obvodová cihlová konstrukce opatřená omítkou problémy se šířením vlhkosti v konstrukci domu ani s usazováním plísní a řas, je mechanicky odolnější, trvanlivější i ekonomicky výhodnější.

Na vnitřní nosné zdivo byly použity těžké akustické cihly HELUZ AKU 17,5 MK z důvodu jejich vysoké únosnosti při menší tloušťce zdiva, výborných akustických parametrů a akumulačních schopností, což přinese uživatelům domu větší komfort bydlení i větší podlahovou plochu místností. Příčky jsou vyzděné z cihel HELUZ šířky 11,5 a 14 cm. Vnitřní omítky jsou navrženy jednovrstvé sádrové.

Vnitřní nosná stěna z akustických cihel HELUZ AKU 17,5 MKVnitřní nosná stěna z akustických cihel HELUZ AKU 17,5 MK

Ze systému HELUZ byly dále použity nosné překlady, mezi které byla nad otvory v obvodové stěně vložena izolace z šedého polystyrenu o tl. 21 cm. Strop nad oběma podlažími je z nosníků a vložek HELUZ Miako. Stropní konstrukce byla po obvodu obezděna broušenými věncovkami s integrovaným polystyrenem. Z důvodu eliminace tepelného mostu byl v rovině stropu podél věncovek vložen šedý polystyren tloušťky 21 cm.

Strop nad 2. NP tvoří zároveň nosnou konstrukci střechy, která byla navržena jako jednoplášťová plochá s hlavní vodotěsnicí vrstvou z PVC fólie. Spádová vrstva bude tvořena tepelnou izolací EPS 100S o tl. 400–560 mm. Střecha je ze všech čtyř stran lemována atikou vyzděnou z cihel HELUZ Family 2in1.

Detail překladuDetail zdiva, cihly HELUZ Family 50 2in1 s integrovaným polystyrenemDetail uložení stropu HELUZ MIAKO

Okna navrhl projektant plastová s izolačním trojsklem Ug = 0,60 W/m².K, s celkovým součinitelem prostupu tepla Uw = 0,75 W/m².K. Vchodové dveře budou rovněž plastové. Nad některými z otvorů na jižní a západní straně objektu budou osazeny venkovní žaluzie pro regulaci denního osvětlení.

Kromě vysokých tepelněizolačních parametrů obálky budovy je nutné pro dosažení pasivního standardu zajistit požadovanou vzduchotěsnost objektu. Výhodou zvoleného konstrukčního řešení je to, že u masivní cihelné obvodové konstrukce se neprůvzdušnost spolehlivě zajistí omítkou. Velmi důležitá je kvalita provedení konstrukcí včetně detailů, jako jsou prostupy rozvodů TZB, osazení oken, návaznosti jednotlivých konstrukcí apod. Požadovaná průvzdušnost obálky budovy bude prokázána blower-door testem po dokončení stavby.

TZB
Vytápění a příprava teplé vody bude zajištěna nově projektovaným zdrojem tepla – tepelným čerpadlem vzduch – voda osazeným na fasádě objektu v kombinaci s vnitřní systémovou jednotkou umístěnou v technické místnosti. Ta bude dále napojena na akumulační nádobu o objemu 250 litrů. Celý objekt bude vytápěn podlahovým vytápěním. Příprava TV bude zajištěna průtokovým způsobem v trubkovém výměníku o objemu 17 l umístěném ve vnitřním modulu systémové jednotky. Celkový objem vnitřního modulu je 270 l, z toho 50 l tvoří akumulace topné vody. Jako záložní zdroj tepla bude využit elektrický kotel o výkonu max. 2,0 kW integrovaný ve vnitřní jednotce.

Pro větrání objektu je navržena vzduchotechnická centrální jednotka s rekuperací tepla o výkonu 310 m³/h při 190 Pa. Součástí jednotky je protiproudý deskový výměník s účinností až 92 %.

Dokončená hrubá stavba

Základní údaje o objektu
Počet osob: 4–5
Počet obytných místností: 6
Zastavěná plocha: 93,5 m²
Užitná plocha: 140,04 m²
Obestavěný prostor: 650 m³
Sklon střechy: cca 2 %
Orientace hlavního vstupu: východ

Obálka budovy – hodnota součinitelů prostupu tepla
Vnější stěna: 0,11 W/m².K
Podlaha přilehlá k zemině 0,165 W/m².K
Střecha šikmá: 0,076 W/m².K
Okna: 0,75 W/m².K
Dveře vstupní: 0,87 W/m².K
Průměrný součinitel prostupu tepla vypočtený: Uem = 0,19 W/m².K
Vypočtená měrná potřeba tepla EA = 20 kWh/m². rok
Rodinný dům spadá do klasifikační třídy A – velmi úsporná

podle podkladů firem HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., a BLACKBACK, s. r. o.