Články, Fasádní pláště, Legislativa

Proces certifikace ETICS a jeho uvádění na trh ČR a EU z pohledu současné legislativy

Vnější tepelněizolační kompozitní systém neboli ETICS je z hlediska současné legislativy považován za stavební výrobek, pro jehož uvedení na trh je, v závislosti na zvoleném režimu, nutné provést posouzení/prokázání jeho shody s technickou specifikací (tzv. národní certifikace), resp. posouzení a ověření stálosti vlastností (Assessment and Verification of Constancy of Performance – AVCP) ve vztahu k harmonizované technické specifikaci (tzv. evropská certifikace). Dvojí způsob možné certifikace je dán skutečností, že pro tento typ výrobku prozatím neexistuje harmonizovaná evropská norma, tj. norma obsahující přílohu ZA uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU).

Proces národní certifikace ETICS
Při posuzování shody výrobku v národním režimu se postupuje podle zákona č. 22/1997 Sb.1) a navazujícího nařízení vlády č. 163/2002 Sb.2). Toto nařízení vlády uvádí hned několik systémů posuzování shody lišících se v povinnostech výrobce i autorizované osoby provádějící toto posouzení. Postupy (systémy) posuzování shody u vybraných stavebních výrobků dle NV č. 163/2002 Sb. jsou uvedeny v § 5, § 5a, § 6, § 7 nebo § 8. Pro případ kusové výroby je zaveden zjednodušený postup podle § 9. Taktéž lze ve smyslu §10 tohoto nařízení, na základě žádosti výrobce nebo dovozce, nahradit kterýkoliv ze základních postupů posuzování shody certifikací podle § 5. Uplatnění příslušného postupu je pro konkrétní stavební výrobek a jeho určení ve stavbě pevně stanoveno v posledním sloupci tabulek přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě ETICS je rozhodující vlastností, určující systém posuzování shody, třída reakce na oheň. Nejčastějším systémem posouzení shody ETICS je potom posouzení dle § 5a, tzn. certifikace bez zkoušek při dohledu. Hlavním úkolem autorizované osoby je v tomto případě mj. provedení tzv. počátečních zkoušek typu výrobku, posouzení systému řízení výroby u výrobce (SŘV) a pravidelná kontrola jeho řádného fungování (min. 1x za 12 měsíců).

Proces certifikace ETICS a jeho uvádění na trh ČR a EU z pohledu současné legislativy

Jelikož pro kontaktní zateplovací systémy není k dispozici tzv. určená norma, která by stanovovala specifické technické požadavky potřebné pro posouzení shody, postupuje se při certifikaci vždy podle souvisejícího technického návodu (TN). Technický návod je technický dokument vypracovaný pro stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., jehož účelem je zajistit jednotný postup autorizovaných osob (AO)3) při posuzování shody. Technický návod specifikuje rozsah sledovaných charakteristik výrobku, z nichž některé jsou povinné a u některých se výrobce může rozhodnout, zdali bude danou vlastnost u svého výrobku deklarovat či nikoliv. Dle technického návodu vypracuje autorizovaná osoba nejprve Stavební technické osvědčení (STO), jež se stává rozhodující technickou specifikací stanovující požadované úrovně jednotlivých charakteristik konkrétního ETICS ve vazbě na jejich zvolený rozsah. Na základě zkoušek, provedených vždy akreditovanou zkušební laboratoří, je dále zpracován Protokol o výsledku certifikace, jež uvádí dosažené výsledky jednotlivých zkoušek a jejich porovnání s požadavky uvedenými v STO. Pokud je dosaženo shody, vydá autorizovaná osoba také Certifikát výrobku, který opravňuje jeho držitele (výrobce ETICS) k umístění výrobku na trh České republiky a vydávat pro takový systém Prohlášení o shodě. Zde je potřeba důrazně upozornit na skutečnost, že v případě národní certifikace není jakýmkoli způsobem používáno označení CE a taktéž, že nikoliv certifikát, ale právě prohlášení o shodě je v tomto režimu tím nejdůležitějším dokumentem pro koncového uživatele/investora, jelikož pouze tento dokument sděluje, že konkrétní ETICS uplatněný na konkrétní stavbě splňuje tytéž vlastnosti jako systém, resp. jeho vzorky, které byly podrobeny zkouškám ve zkušebně. Platnost STO i Protokolu o výsledku certifikace (nedílná součást Certifikátu) je tři roky s možností navazujících prodloužení. Certifikát výrobku potom obsahuje pouze datum vydání a platí po dobu platnosti výše uvedených dokumentů, pokud jsou dodržovány lhůty pravidelných dohledů nad SŘV a nedojde ke změně okolností, za kterých byl vydán.

Principy evropské certifikace

Obdobný způsob platí také pro systém evropské certifikace ETICS, nicméně jsou zde samozřejmě mnohá specifika. Rozhodujícím dokumentem pro tento způsob certifikace je v současnosti nařízení EP a Rady č. 305/2011 (Construction Products Regulation – CPR)4), které s účinností od 1. 7. 2013 nahradilo směrnici Rady č. 89/106/EHS (Construction Products Directive – CPD), která byla do české legislativy implementována pomocí již taktéž zrušeného nařízení vlády č. 190/2002 Sb. Na rozdíl od směrnic jsou členské státy EU povinny přejímat takováto nařízení do své národní legislativy pouze přímým překladem, tzn. bez jakýchkoli dalších úprav.

Ve smyslu nařízení EP a Rady č. 305/2011 se certifikace provádí na základě tzv. harmonizovaných technických specifikací, kterými jsou buď harmonizované evropské normy (hEN), anebo evropské dokumenty pro posuzování EAD (European Assessment Document), přičemž harmonizované normy k CPD, které byly zveřejněny v Úředním věstníku EU před 1. 7. 2013, jsou považovány za normy harmonizované k CPR a řídicí pokyny pro evropské technické schválení (ETAGs), které byly zveřejněny před 1. 7. 2013, mohou být použity jako evropské dokumenty pro posuzování (EAD). Jak již bylo uvedeno výše, pro ETICS není k dispozici hEN, a tak se v současnosti pro potřeby evropské certifikace postupuje podle řídicího pokynu ETAG 0045), který je ve smyslu CPR použit jako EAD (transformace ETAG 004 na EAD se předpokládá v průběhu r. 2015 – pozn. autora).

Řídicí pokyn ETAG 004 uvádí, podobně jako TN, rozsah tzv. základních charakteristik, které se vztahují k základním požadavkům na stavby (Basic Work Requirements – BWR) opět s uvedením povinných položek, které musí být v rámci certifikace odzkoušeny, a nepovinných, jež lze označit zkratkou NPD (No Performance Determined – žádný ukazatel nebyl stanoven).

V rámci ověřovacích zkoušek se v souladu s terminologií CPR provádí tzv. posouzení a ověření stálosti vlastností, přičemž v příloze V k tomuto nařízení je uvedeno pět systémů „posuzování a ověřování stálosti vlastností“, a to 1+, 1, 2+, 3 a 4, které jsou de facto ekvivalenty odpovídajících systémů posuzování shody dle NV 163/2002 Sb. V případě ETICS je opět rozhodující klasifikace třídy reakce na oheň a pro evropskou certifikaci je využíván systém 1, jenž je, co do rozsahu prováděných úkonů, totožný s národní certifikací. Na základě provedených zkoušek vypracuje subjekt pro technické posuzování (TAB)6) evropské technické posouzení – ETA (European Technical Assessment) včetně hodnotící zprávy označované ER (Evaluation Report) s uvedením podrobných výsledků jednotlivých zkoušek. Takto připravené dokumenty jsou dále v rámci měsíčního připomínkového řízení zaslány ke schválení do EU, kde mohou jednotlivé TABs – členové EOTA (European Organisation for Technical Assessment)7) vznášet k předloženým návrhům případné připomínky či jiné požadavky. ETA je v současnosti vydáváno s platností po neomezeně dlouhou dobu (dříve 5 let), pokud jeho držitel nezažádá o zrušení.

Pro možnost uvedení ETICS na trh EU je po vydání ETA nutná ještě navazující certifikace výrobku prováděná oznámeným subjektem (Notified Body)8), který provede počáteční inspekci v místě výroby včetně posouzení systému řízení výroby (Factory Production Control – FPC) a vydá „Osvědčení o stálosti vlastností“ (the certificate of constancy of performance of the product), přičemž podmínkou platnosti je opět pravidelný dozor a hodnocení systému řízení výroby prováděné oznámeným subjektem min. 1x ročně.

Pokud bylo pro ETICS vydáno evropské technické posouzení a výrobek splňuje v něm uvedené technické parametry, je výrobce (držitel ETA) oprávněn vystavit Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance – DoP) ve vztahu k základním charakteristikám dotyčného stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi. Pro každou ze základních charakteristik jsou uvedeny deklarované vlastnosti výrobku, vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem v souvislosti s touto charakteristikou. V případě, že není deklarována žádná vlastnost, uvedou se písmena NPD. Prohlášení o vlastnostech a pravdivost uvedených údajů je výhradní odpovědností výrobce, který dále vydává a připojuje k výrobku označení CE. Zatímco v minulosti toto označení vyjadřovalo shodu výrobku se souvisejícími legislativními požadavky, nyní značka CE potvrzuje, že informace připojené k výrobku byly získány ve shodě s požadavky CPR, a je také jediným označením, které potvrzuje shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení o vlastnostech.

Závěr
Pro úplnost je vhodné doplnit, že v současnosti je standardní evropská certifikace možná pouze pro kontaktní zateplovací systémy s omítkou. Pro ETICS obkladem lepeným na kontaktně (např. s keramickými obkladovými pásky), popř. systémy určené pro dřevostavby, aplikované na hořlavé povrchy, je možno postupovat pouze v národním systému, popř. je nutno vytvořit zcela nový EAD. Od roku 2012 lze na základě řídicího pokynu ETAG 0349) použít oba druhy certifikací také pro montované větrané zateplovací systémy se vzduchovou dutinou.

Naopak tam, kde dojde k převedení řídicího pokynu ETAG na výše zmíněný evropský dokument pro posuzování – EAD, bude evropská certifikace pravděpodobně jediným možným způsobem uvedení ETICS na trh.

JAN TRIPES
foto Ondřej Mika

Vysvětlivky:
1) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění
2) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění
3) Autorizovaná osoba je právnická osoba pověřená k činnostem při posuzování shody výrobků v rámci zákona 22/1997 Sb. Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a zajišťuje tyto činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci.
4) Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
5) European Technical Approval Guideline – ETAG 004:2013 – External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering
6) Subjekty pro technické posuzování (TABs – Technical Assessment Bodies) jsou ve smyslu nařízení EP a Rady č. 305/2011 (CPR)subjekty oprávněné provádět úkoly třetích stran (viz čl. 29 až 35) pro vydávání evropských technických posouzení (ETAs).
7) EOTA – European Organisation for Technical Assessment – evropská organizace pro technické posuzování v oblasti stavebních výrobků sídlící v Bruselu (Belgie)
8) Oznámené subjekty (notified bodies) jsou v rámci nařízení EP a Rady č. 305/2011 (CPR) subjekty zajišťující činnosti při posuzování a ověřování stálosti vlastností.
9) European Technical Approval Guideline – ETAG 034:2012 – Cladding Kits

Part 1: Ventilated Cladding Kits comprising Cladding components and associated fixings
Part 2: Cladding Kits comprising Cladding components, associated fixings, subframe and possible insulation layer

Použité zdroje:
Informační portál Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), dostupné z: http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz.

Ing. Jan Tripes (*1984)
vystudoval ČVUT Praha (2003–2009), programy Architektura a stavitelství (Bc.) a Budovy a prostředí (Ing.). Začal pracovat jako stavební technik, nyní je vedoucím odd. tepelné techniky v TZÚS Praha, s. p. – pobočka České Budějovice, zaměření: posuzování stavebních výrobků (především tepelné izolace a ETICS), tepelná technika (člen TNK 43), úspory energií (en . specialista MPO) a šetrné budovy (auditor SBToolCZ).