Články, Snižování energetické náročnosti budov, Technologie

Plusový dům v Brně-Komíně

V brněnské čtvrti Komín vzniká jeden z prvních plusových domů u nás. Jeho autoři, Ing. Rostislav Kubíček a Ing. arch. Martin Krč ze studia Vize Ateliér, s. r. o., využili proluku v řadové zástavbě o šířce pouhých 5,5 m a na zastavěné ploše 76 m² vyprojektovali rodinný dům s dvěma bytovými jednotkami, garáží a technickým zázemím. Plusové energetické bilance je dosaženo kombinací konstrukcí zajišťujících minimální spotřebu energie na provoz a instalací zdrojů energie z obnovitelných zdrojů, v tomto případě peletového kotle a fotovoltaických panelů na střeše.

Parametry stavby
Norma ČSN 73 0540 definuje energeticky nulový dům pomocí roční bilance energetických potřeb a energetické produkce v budově a jejím okolí. Pro energeticky nulový dům je tato bilance vyjádřená v hodnotách primární energie rovna nule. Plusový dům pak musí mít tuto hodnotu menší než nula. Cesta k plusovému domu spočívá v dosažení co nejlepších tepelnětechnických parametrů stavby a přidání zdroje „zelené energie“. Podle výpočtů projektanta bude u domu v Brně-Komíně měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP činit 9 kWh/(m²a), což odpovídá parametrům pasivního domu, celková potřeba primární energie dle PHPP –2 kWh/(m².a)  a celková potřeba primární energie pak –60 kWh/(m².a).

Obr. 1: Vizualizace plusového domu v Brně-KomíněObr. 2: Řez jih–sever

Obr. 3: Půdorysy podlaží

Dispozice a konstrukční řešení
V domě jsou dvě bytové jednotky – mezonetový byt 4 + kk v 2. NP a podkroví s celkovou obytnou plochou 94 m² a menší byt 2 + kk o ploše 53 m² v 1. NP. Schodiště je umístěno mimo hlavní objem budovy na severní straně. Jižní, uliční průčelí využívá velkého prosklení a tím pádem i maximálních solárních zisků. 

Technické podlaží, ve kterém je umístěna garáž a kotelna, tvoří železobetonový monolit a slouží jako základ pro obytnou stavbu. Na monolitickém stropě 1. PP je položena tepelná izolace z EPS (220 mm), separační PE fólie a cementový potěr s podlahovým vytápěním.

Konstrukce obytné části je tvořena lepenými dřevěnými panely (CLT) Novatop, které byly opatřeny dřevovláknitou tepelnou izolací. Panely obvodových stěn mají tloušťku 84 mm, dřevovláknitá izolace pak 240 mm. Vnitřní příčky mají tloušťku 62 mm. Panely jsou spojovány vruty. 

Obvodová stěna průčelí je opatřena obkladem z opalovaného modřínového dřeva. Hodnota U stěny je 0,11 W/m².K. Stropní konstrukci nad 1. NP tvoří duté velkoplošné panely Novatop Element s žebrovou konstrukcí vyplněnou vápenným vsypem (200 mm). Na nich spočívá voština se vsypem křemičitého písku (30 mm), dřevovláknitá kročejová izolace (80 mm) a pod finální nášlapnou vrstvou je betonová mazanina s rozvody nízkoteplotního podlahového topení (60 mm).

Konstrukce z masivních CLT panelů byla zvolena jednak kvůli své malé tloušťce, což umožnilo maximálně využít plochu danou dispozicí pozemku, a jednak kvůli rychlé montáži. Sestavení konstrukce trvalo necelý týden.

Sedlová střecha má hřeben rovnoběžný s průčelím, její jižní část má sklon 34 °, severní pak 12 °. Jako krytina je použita hydroizolační fólie, kterou z jižní strany překryjí panely fotovoltaiky. Základ střešní konstrukce tvoří I-nosníky Steico vyplněné foukanou celulózovou izolací (tl. 333 mm v jižní části a 365 mm v severní části) a DHF deska, další skladba se mírně liší a je patrná z obr. 4.

Obr. 4: Detail napojení konstrukce z CLT panelů na ŽB monolitickou konstrukci 1. PP

Obr. 5: Detail střešní konstrukce (původní návrh, který počítal s použitím skládané střešní krytiny na jižní straně)

Okna
Okna jsou dřevohliníková s překrytím rámů 9cm izolantem. Viditelná a tedy vystavená povětrnostním vlivům je jen část hliníkového rámu, což minimalizuje údržbu. Hloubka rámů je 14 cm a výška pouhých 9 cm. Okna jsou opatřena izolačním trojsklem  s Ug = 0,6 W/(m².K). Jedná se navíc o velmi čirá skla s celkovým prostupem solárního záření g = 62 %. Celkové UW je 0,67 W/(m².K).  Běžně používaná trojskla mívají hodnoty g horší (kolem 52 %) a hodnotu Ug lepší (0,5). Podle výpočtů projektu je ale v celoroční bilanici použité sklo úspornější o 150 kWh/rok. Před letním přehříváním budou chránit venkovní textilní rolety. 

Ostění jsou oplechovaná titanzinkovým plechem. 

Obr. 6: Betonáž technického podlažíObr. 7: Příprava zakládacích prahů pro CLT panely

Obr. 8, 9: Osazování CLT panelů; rastr otvorů v příčce bude sloužit k přisvětlení centrální místnostiObr. 8, 9: Osazování CLT panelů; rastr otvorů v příčce bude sloužit k přisvětlení centrální místnosti

Obr. 10: Severní strana domuObr. 11: Mezonetový byt v 2. NP a podkroví

Obr. 12: Vyplnění mezery mezi sousedícími domy pomocí sypaného EPS s grafitemObr. 13: Osazování oken

TZB
Fotovoltaické panely, které budou instalovány na jižní části střechy, budou primárně zajišťovat ohřev vody a pak provoz elektrických spotřebičů. K vytápění bude sloužit nízkoteplotní teplovodní podlahové topení napojené na akumulační nádrž. Dodatečným zdrojem energie bude kotel na pelety. V domě budou dále větrací jednotky s rekuperací (pro každý byt samostatná) s účinností 91 %, resp. 93 %. Čestvý vzduch bude nasáván ze zahrady za domem.

V současné době je stavební část domu hotova včetně finálního opláštění uličního průčelí. Byl úspěšně proveden blower-door test, realizují se interiéry a připravuje se instalace kotle a fotovoltaických panelů. 

Obr. 14: Detail rohu průčelí, dřevovláknitá izolaceObr. 15: Opalování finálního modřínového obkladuObr. 16: Uliční průčelí s finálním obkladem

Dům v Brně-Komíně je ukázkou toho, že energeticky úsporné budovy mohou být typologicky velmi pestré. Umístění do kompaktní zástavby je v tomto ohledu výhodou – boční stěny jsou „zatepleny“ sousedními domy. Zajímavý je i finanční model investora: jeho mladá rodina bude využívat větší z bytů v objektu a menší byt bude pronajímat, což by mělo v první fázi pokrýt větší část nákladů na hypotéku a následně přinést čistý příjem. Tento postup může být vhodným řešením pro podobné objekty zejména v městském prostředí.

ONDŘEJ MIKA
lektoroval Rostislav Kubíček
foto archiv Vize Ateliér, s. r. o.

Ondřej Mika (*1975)  je redaktorem Materiálů pro stavbu.

Ing. Rostislav Kubíček (*1983) je autorizovaným inženýrem ve firmě Vize Ateliér, s. r. o. Je certifikovaným projektantem pasivních domů a autorem a investorem popisovaného objektu.