Články

Orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů dle měrných jednotek objektů pro rok 2012 – I. pololetí

Pro potřeby hrubého ocenění stavebních objektů ve fázi investičního záměru, územního rozhodnutí, popř. stavebního povolení, kdy nejsou obvykle k dispozici potřebné projektové údaje pro podrobné ocenění, lze použít orientační ukazatele vybraných objektů klasifikovaných dle JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů). JKSO je klasifikace, která není závazná.
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavedl s účinností od 1. ledna 2004 Klasifikace stavebních děl CC-CZ (dále jen „Klasifikace CC-CZ“). Klasifikace CC-CZ obsahově vychází z mezinárodního standardu Klasifikace stavebních děl (Classification of Types of Constructions – CC), který vydal Eurostat v říjnu 1997. Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu. Předmětem Klasifikace CC-CZ je třídění všech místně a prostorově ucelených stavebních děl. Klasifikace CC-CZ nahradila stávající Klasifikaci stavebních děl – KSD (oddíl 46), která byla vydána opatřením Českého statistického úřadu z roku 1993, vyhlášeným v částce 69/1993 Sb. jako příloha Standardní klasifikace produkce.
Opatření, jímž byla tato klasifikace vydána v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, pozbylo platnosti dnem 31. prosince 2003. Klasifikace CC-CZ obsahuje pět částí: normativní, metodickou, systematickou, vysvětlivky a převodníky. Klasifikace CC-CZ je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis.
Jestliže srovnáme Evropskou klasifikaci CC-CZ s JKSO, vidíme, že CC-CZ neobsahuje velice důležitý klasifikační znak, a to technologický soubor, který udává typ nosné konstrukce, hlavního materiálu. Bez doplnění tohoto znaku do národní verze CC-CZ je klasifikace pro naše potřeby jen těžko využitelná. Proto budeme i nadále, tak jako URS, a. s., prezentovat orientační hodnoty ukazatelů stavebních objektů na měrné a účelové jednotky dle JKSO, přepočítané na aktuální cenovou hladinu, tj. cenovou hladinu Cú 2012/I.
Ceny uvedené v jednotlivých tabulkách jsou v úrovni základních rozpočtových nákladů (cenová úroveň 2012/I) povýšené o průměrné ostatní rozpočtové náklady (VRN ve výši cca 2,5 % ze základních rozpočtových nákladů). Ceny jsou uvedeny bez DPH. Každá tabulka je označena oborem dle JKSO a v jednotlivých řádcích jsou uvedeny technologické soubory – Ts (šesté místo JKSO). Toto místo udává např. typ svislé nosné konstrukce (obor 801–817), vodorovné nosné konstrukce (obor 821), materiál konstrukce krytu (obor 822) atd. Ceny za měrné jednotky jsou odvozeny z aktualizované báze technicko-hospodářských ukazatelů stavebních objektů firmy PORINGS s. r. o., která obsahuje reprezentativní vzorek cca 1200 objektů. Výpočet je současně korigován ukazateli ÚRS Praha, a. s.
PAVEL FIKAR
 
Zkratky uvedené v měrných jednotkách:
m3 OP – metr kubický obestavěného prostoru; m DO – metr délky oplocení; m DU – metr délky úseku; m DT – metr délky trasy; m2 PuP – metr čtvereční půdorysné plochy; m2 PK – metr čtvereční plochy komunikace; m2 ZpP – metr čtvereční zpevněné plochy; m2 UpP – metr čtvereční upravené plochy; m2PU – metr čtvereční plochy území
 
Ing. Pavel Fikar (*1941) absolvoval Stavební fakultu ČVUT (1963), pracoval v n. p. IPS Praha a poté v ÚRS Praha. Od roku 1991 do 2009 byl spolumajitelem a současně technickým ředitelem firmy PORINGS, s. r. o. Společnost PORINGS je od dubna 2009 dceřinou společností URS Praha, a. s.