Články

Orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů dle měrných jednotek objektů pro rok 2007 – II. pololetí

Pro potřeby hrubého ocenění stavebních objektů ve fázi investičního záměru, územního rozhodnutí, popř. stavebního povolení, kdy nejsou obvykle k dispozici potřebné údaje pro podrobné ocenění, lze použít orientační ukazatele vybraných objektů klasifikovaných dle JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů).
JKSO je klasifikace, která není závazná.

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavedl s účinností od 1. ledna 2004 Klasifikace stavebních děl CZ-CC (dále jen „Klasifikace CZ-CC“). Klasifikace CZ-CC obsahově vychází z mezinárodního standardu Klasifikace stavebních děl (Classification of Types of Constructions – CC), který vydal Eurostat v říjnu 1997.
Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu. Předmětem Klasifikace CZ-CC je třídění všech místně a prostorově ucelených stavebních děl. Klasifikace CZ-CC nahradila stávající Klasifikaci stavebních děl – KSD (oddíl 46), která byla vydána opatřením Českého statistického úřadu z roku 1993, vyhlášeným v částce 69/1993 Sb. jako příloha Standardní klasifikace produkce. Opatření, jímž byla tato klasifikace vydána v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce
mezinárodních smluv, pozbylo platnosti dnem 31. prosince 2003. Klasifikace CZ-CC obsahuje pět částí: normativní, metodickou, systematickou, vysvětlivky a převodníky. Klasifikace CZ-CC je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní
předpis.
Jestliže srovnáme klasifikaci CZ-CC s JKSO, vidíme, že CZ-CC
neobsahuje velice důležitý klasifikační znak, a to technologický
soubor, který udává typ nosné konstrukce, hlavního materiálu atd.
Bez doplnění tohoto znaku do národní verze CZ-CC je klasifikace pro
naše potřeby jen těžko využitelná. Proto budeme i nadále
prezentovat orientační hodnoty ukazatelů stavebních objektů na
měrné a účelové jednotky dle JKSO, přepočítané na aktuální
cenovou hladinu, tj. cenovou hladinu Cú 2007/II. Ceny uvedené v
jednotlivých tabulkách jsou v úrovni základních rozpočtových
nákladů (cenová úroveň 2007/II) povýšené o průměrné ostatní
rozpočtové náklady (ve výši cca 4 % ze základních rozpočtových
nákladů). Každá tabulka je označena oborem dle JKSO a v
jednotlivých řádcích jsou uvedeny technologické soubory – Ts (šesté
místo JKSO). Toto místo udává např. typ svislé nosné konstrukce
(obor 801–817), vodorovné nosné konstrukce (obor 821), materiál
konstrukce krytu (obor 822) atd. Ceny za měrné jednotky jsou
odvozeny z aktualizované báze technicko-hospodářských ukazatelů
stavebních objektů firmy PORINGS, s. r. o., která obsahuje
reprezentativní vzorek cca 1200 objektů.

Obor 801 – Budovy občanské výstavby

Ts   
Kč       Měr.
jedn.   Svislá nosná konstrukce

1
5590    m3
OP
zděná z cihel, tvárnic a bloků

2
6650    m3
OP
monolitická betonová tyčová

3
7280    m3
OP
monolitická betonová plošná

4
5910    m3
OP
montovaná z dílců beton. tyčových

5
5170    m3
OP
montovaná z dílců beton. plošných

6
5160    m3
OP
montovaná z prostorových buněk

7
5850    m3
OP
kovová

8
5500    m3
OP
dřevěná a na bázi dřevní hmoty

Obor 802 – Haly občanské výstavby

Ts   
Kč       Měr.
jedn.   Svislá nosná konstrukce

1
4210    m3
OP
zděná z cihel, tvárnic a bloků

2
4080    m3
OP
monolitická betonová tyčová

3
4600    m3
OP
monolitická betonová plošná

4
4560    m3
OP
montovaná z dílců beton. tyčových

5
4650    m3
OP
montovaná z dílců beton. plošných

6
3810    m3
OP
montovaná z prostorových buněk

7
5050    m3
OP
kovová

8
3750    m3
OP
dřevěná a na bázi dřevní hmoty

Obor 803 – Budovy pro bydlení

Ts   
Kč       Měr.
jedn.   Svislá nosná konstrukce

1
5380    m3
OP
zděná z cihel, tvárnic a bloků

2
6420    m3
OP
monolitická betonová tyčová

3
5910    m3
OP
monolitická betonová plošná

5
6300    m3
OP
montovaná z dílců beton. plošných

8
5360    m3
OP
dřevěná a na bázi dřevní hmoty

Obor 811 – Haly pro výrobu a služby

Ts   
Kč       Měr.
jedn.   Svislá nosná konstrukce

1
5800    m3
OP
zděná z cihel, tvárnic a bloků

4
5240    m3
OP
montovaná z dílců beton. tyčových

5
6310    m3
OP
montovaná z dílců beton. plošných

7
3740    m3
OP
kovová

8
2950    m3
OP
dřevěná a na bázi dřevní hmoty

Obor 812 – Budovy pro výrobu a služby

Ts   
Kč       Měr.
jedn.   Svislá nosná konstrukce

1
4900    m3
OP
zděná z cihel, tvárnic a bloků

2
5950    m3
OP
monolitická betonová tyčová

3
5260    m3
OP
monolitická betonová plošná

4
5420    m3
OP
montovaná z dílců beton. tyčových

5
5790    m3
OP
montovaná z dílců beton. plošných

7
4990    m3
OP
kovová

Obor 813 – Věže, stožáry, komíny

Ts   

Měr. jedn.   Svislá nosná konstrukce

3      11
620    m3
OP
monolitická betonová plošná

6      12
510    m3
OP
montovaná z prostorových buněk

7      10
120    m3
OP
kovová

Obor 814 – Nádrže a jímky ČOV a ostatní pozemní nádrže,
jímky, zásobníky, jámy

Ts   

Měr. jedn.   Svislá nosná konstrukce

1      11
210    m3
OP
zděná z cihel, tvárnic a bloků

3
6080       m3
OP
monolitická betonová plošná

4
5150       m3
OP
montovaná z dílců beton. tyčových

5
4930       m3
OP
montovaná z dílců beton. plošných

7      13
180    m3
OP
kovová

8
4570       m3
OP
dřevěná a na bázi dřevní hmoty

9
3320       m3
OP
zemina – vegetační

Obor 815 – Objekty pozemní zvláštní – Oplocení

Ts   

Měr. jedn.   Svislá nosná konstrukce

1
4370       m
DO
zděná z cihel, tvárnic a bloků

2      15
140    m
DO
monolitická betonová

4
5360       m
DO
montovaná z dílců

7
3670       m
DO
kovová

8
880         m
DO
dřevěná a na bázi dřevní hmoty

Obor 815 – Objekty pozemní zvláštní – Zdi a
valy

Ts   

Měr. jedn.   Svislá nosná konstrukce

2      12
610    m3
OP
monolitická betonová

4      12
800    m3
OP
montovaná z dílců

7
9060       m3
OP
kovová

Obor 821 – Mosty

Ts   

Měr. jedn.   Vodorovná nosná konstrukce

2      41
510    m2
PuP
monolitická betonová nepředpjatá

3      45
550    m2
PuP
monolitická betonová předpjatá

4      50
300    m2
PuP
montovaná z dílců beton. nepředpjatých

5      54
050    m2
PuP
montovaná z dílců beton. předpjatých

7      51
620    m2
PuP
kovová

Obor 822 – Komunikace pozemní a letiště

Ts   
Kč       Měr.
jedn.   Kryt, materiál konstrukce krytu

3
1530    m2
PK
dlážděný bez ohledu na materiál

4
2130    m2
PK
monolitický betonový

5
2900    m2
PK
montovaný betonový

6
3070    m2
PK
z kameniva prolévaného živicí

7
2850    m2
PK
z kameniva obalovaného živicí

Obor 823 – Plochy a úpravy území (nástupiště a
rampy)

Ts   
Kč       Měr.
jedn.   Kryt, materiál konstrukce krytu

1
760      m2
UpP       vegetační

3
9780    m2
UpP       dlážděný
bez ohledu na materiál

7
6640    m2
ZpP        z
kameniva obalovaného živicí

Obor 824 – Dráhy kolejové

Ts   

Měr. jedn.   Pražce, nebo jiné podpory

1      16
250    m
DT
pražce dřevěné

3      14
870    m
DT
pražce betonové

4      21
230    m
DT
desky a podélné prahy monolit. betonové.

5      34
170    m
DT
desky a podélné prahy montované. betonové

Obor 827 – Vedení trubní dálková a přípojná

Ts   

Měr. jedn.   Druh potrubí

1
9250       m
DT
z trub z plast. hmot a sklolaminátových

2      10
790    m
DT
z trub ocelových

3      11
440    m
DT
z trub litinových

4      16
210    m
DT
z trub železobetonových

5      12
070    m
DT
z trub kameninových

Obor 828 – Vedení elektrická a dráhy visuté

Ts   

Měr. jedn.   Umístění vedení

1
2260       m
DT
v zemní rýze na upravený podklad

2
3670       m
DT
v zemní rýze do tvárnicové tratě

3
2720       m
DT
v kolektoru, štole, tunelu

4      20
990    m
DT
nad zemí na stožárech, sloupech

5      17
180    m
DT
nad zemí na rámové konstrukci

Obor 833 – Nádrže na tocích, úpravy toků a
kanály

Ts   

Měr. jedn.   Opevnění břehů a dna

1      15
290    m
DU
ze zemin a kameniva stabilizovaného

2
815
m2
UpP       z kamene
a kameniva

3      26
180    m
DU
monolitické betonové

4      23
700    m
DU
montované betonové

5      11
790    m
DU
vegetací

Zkratky uvedené v měrných
jednotkách:

m3 OP – metr kubický obestavěného
prostoru,

m DO – metr délky oplocení,

m DU – metr délky úseku,

m DT – metr délky trasy,

m2 PuP – metr čtvereční půdorysné
plochy,

m2 PK – metr čtvereční plochy
komunikace,

m2 ZpP – metr čtvereční zpevněné
plochy,

m2 UpP – metr čtvereční upravené
plochy,

m2 PU – metr čtvereční plochy území.

PAVEL FIKAR

Ing. Pavel Fikar (*1941)

absolvoval Stavební fakultu ČVUT (1963),
pracoval v n. p. IPS Praha a od roku 1969 v ÚRS Praha.  Od roku 1991 je spolumajitelem a
současně technickým ředitelem firmy PORINGS, s. r.
o.