Články, Zajímavá stavba

Dřevostavba ve svahu nad Berounkou

Úzký pozemek na konci slepé ulice v chatové oblasti stoupá prudce vzhůru po jižním úbočí říční terasy. Nad zářezem pro parkování jsou posazena dvě obytná podlaží. Jejich objemy se nikde nedotýkají terénu a půdorysně svírají pravý úhel, takže nad částí prvního podlaží vzniká střešní terasa s výhledem do údolí řeky.

„Opěrné stěny zářezu pro parking, schodiště a sklad jsou z monolitického železobetonu, povrch stěn jsme ponechali režný. Je to venkovní, nevytápěná část domu,“ uvádí architekt Jakub Roskovec a dodává: „Konstrukce vytápěné části byla navržena jako dřevostavba klasického fošnového systému, z části je uložena na železobetonových stěnách 1. PP, z části ji nesou ocelové podpory založené ve svahu na betonových patkách. Příčnou tuhost druhého patra s hlavním obytným prostorem zajišťují čtyři ocelové rámy. Prostor je to poměrně dlouhý s prosklením na dlouhé i krátké straně, nechtěli jsme uvnitř nějaké diagonální vzpěry nebo něco podobného. Schovat do konstrukce příčné ocelové rámy se ukázalo jako cesta.“  

Dřevostavba se vznáší na ocelových sloupech, z části ji nesou železobetonové stěnyTerasa u hlavního obytného prostoru je částečně zastřešená, konstrukce střechy je přiznaná

Základní údaje o stavbě

Autor projektu: Ateliér Schaufler-Ros-kovec – Jakub Roskovec, Radovan Schaufler

Plocha pozemku: 1030 m²

Zastavěná plocha: 125 m²

Užitná plocha: 134 m²

Obestavěný prostor: 1011 m³

Dispoziční řešení
Z parkingu pod domem vede ke vstupu do bytu venkovní schodiště, pokračující vnitřní schodiště ústí uprostřed obytného prostoru s kuchyní a jídelnou na jedné straně a sezením na druhé. Dvoupodlažní byt spočívá na otevřeném soklu zapuštěném do svahu, v soklu (1. PP) je umístěno parkování pro dvě osobní vozidla a venkovní úložný prostor. Podlaží ložnic (1. NP) tvoří hranol rovnoběžný s vrstevnicemi svahu, na něm spočívá druhé podlaží s hlavním obytným prostorem, které je svou podélnou osou ke svahu kolmé. Vzájemným pootočením obou hranolů o 90° vzniká nad částí 1. NP střešní terasa, část tělesa 2. NP pak vytváří krytý prostor pro venkovní schodiště domovního vstupu.

Rozmístění a velikost okenních otvorů odpovídá povaze vnitřních prostor. Každá z obytných místností v 1. NP má jedno velké okno na jih. Obytný prostor ve 2. NP má jižní a západní strany prosklené, otevřené výhledům. Převažující část prosklených ploch tvoří pevné zasklení, větrání zajišťují svislé úzké otvíravé prvky. Pro řízené zastínění prosklených ploch slouží venkovní horizontální žaluzie s elektrickým ovládáním.

Konstrukce a fasáda
Konstrukční systém 1. PP je stěnový z monolitického železobetonu tl. 200 mm v kombinaci se sloupovými podporami z ocelových žárově zinkovaných profilů. 

Železobetonové stěny jsou vetknuty do základových pasů. Svislá konstrukce 1. a 2. NP je klasická dřevostavba sloupkového systému se sloupky 120/60, zevnitř zaklopená deskami OSB. Konstrukce mezi sloupky je vyplněna tepelnou izolací z minerální vlny. Nosné stěny jsou z obou stran opláštěny deskami Fermacell 12,5 mm pro dosažení požadovaných protipožárních vlastností. Na vnější stranu nosné konstrukce je přidán vodorovný rošt 60/80 s výplní tepelnou izolací z minerální vlny. Proti větru a vodě chrání konstrukci kontaktní difuzní fólie, mezi fólií a vnějším pláštěm je větraná mezera 40 mm. 

Fasádní plášť tvoří lamely kosodélníkového profilu ze sibiřského modřínu bez povrchové úpravyVenkovní schodiště

ParkingVstupní část domu

Vodorovné konstrukce stropů jsou dřevěné fošnové ze stropnic 80/220, resp. 60/220 pro strop 2. NP. Stropnice byly uloženy na obvodové stěně nebo přes ocelové třmeny na průvlacích z lepeného lamelového dřeva. Prostor mezi stropnicemi byl vyplněn tepelnou izolací z minerální vlny. Vnitřní záklop stropu je z desek OSB3 tl. 18 mm a z desek FERMACELL tl. 12,5 mm. Světlá výška všech obytných místností je 2500 mm. V části 1. NP je snížený podhled v místě hygienického zázemí a chodby jako prostor pro horizontální rozvody instalací.

Konstrukci střechy nad částí venkovní terasy vynáší dvojice ocelových válcovaných nosníků, do nichž jsou uloženy dřevěné stropnice se záklopem ze smrkových podlahových palubek. Na západním okraji krytý prostor ohraničuje paraván z modřínových fasádních lamel. 

Pro dosažení příčné prostorové tuhosti objemu 2. NP je v konstrukci zabudována čtveřice ocelových trojkloubových rámů svařených z válcovaného profilu IPE-160. V místě proskleného obvodu stojky rámů tvoří zároveň svislé podpory stropu 2. NP.

Hlavní obytná místnost je propojená s terasou, všechna okna stíní venkovní žaluzieZádveří a vnitřní schodiště

Fasádní plášť dřevostavby tvoří vodorovné lamely kosodélníkového profilu ze sibiřského modřínu bez povrchové úpravy. Jako výtvarný prvek byly lamely jednoho meziokenního pole 1. NP a pole paravánu terasy natřeny lazurou červeného odstínu. Boční plochy domu směrem k sousedům jsou opláštěny nehořlavými deskami Cetris bez povrchové úpravy, v podélném formátu „na peření“. Parapety a nadpraží oken jsou také z desek Cetris s lazurou v tmavě šedém až černém odstínu.  Lazuru ve stejné barvě mají i rámy oken a pohledové prvky dřevěné konstrukce. 

Střechy a terasa
Plochá střecha nad částí 1. NP (střešní terasa) je dvouplášťová větraná s hydroizolací z asfaltových pásů. Vyspádována je do středu k jednomu vnitřnímu vtoku. V nezastřešené, volně komponované části terasy jsou pochozí plochy z betonové dlažby v kombinaci s oblázky, v kryté části jsou z terasových prken z tropického dřeva. 

Plochá střecha 2. NP je také dvouplášťová větraná s izolací z asfaltových pásů, ovšem bez pochozí úpravy. Vyspádována je v příčném směru k východní fasádě, odvodňují ji dva zaatikové vtoky a vnější svody. Jednoplášťová tepelně neizolovaná střecha terasy je napojena na hlavní střechu 2. NP.

Řez domemDetail – návaznost terasy na obytný prostor ve 2. NP

Opěrná stěna a venkovní plochy
Část zeminy z výkopů pro základy a zapuštěnou část 1. PP byla využita pro vyrovnání spodní části pozemku na úroveň podlahy 1. PP (parkovací stání). V tomto úseku je na jižní hranici pozemku opěrná stěna, která překlenula výškový rozdíl 1,4 m oproti úrovni ulice. Stěna má výšku 2,0 m, aby úsek 0,6 m nad terénem posloužil jako 0,6 m široké zábradlí.  

Venkovní zpevněné plochy příjezdové cesty a parkování pod domem byly vydlážděny lomovým kamenem v kombinaci s nepravidelně uspořádanými pásy z červených betonových cihel a litého betonu. Pro pohyb ve svahu pozemku se využívají stávající pěší trasy, které byly opraveny a doplněny schodišťovými stupni.

Hana Vinšová ve spolupráci s Jakubem Roskovcem
foto Ondřej Polák