Články, Dřevěné a montované konstrukce, Zajímavá stavba

Dřevěná lávka přes Studenou Vltavu

Umístění lávky bylo dáno osou předchozího mostu, strženého po druhé světové válce. Bylo to nejvhodnější řešení z hlediska cest a minimalizace zásahu v první zóně Národního parku Šumava. Nosnou konstrukci tvoří oblouk z lepeného dřeva s dolní mostovkou. Oblouk o rozpětí 36 m a jeho táhlo jsou spojené ocelovými tyčovými závěsy. V současné době je to nejdelší dřevěný oblouk v ČR.

Dřevěná lávka tak propojila turistické trasy mezi Černým Křížem a obcí Dobrá. Dlouhá je 41,6 metrů, mostovka je široká dva metry. Až donedávna vycházeli turisté od železniční stanice Černý Kříž k obci Dobrá a k hoře Stožec přes blízký železniční most. Vzhledem k jeho provozu a komplikovanému přístupu docházelo k nehodám, které nejednou vyústily v poranění. Realizací nové lávky se tak mimo jiné zlepšila i situace v prostoru železničního mostu. 

Nosnou konstrukci tvoří oblouk z lepeného lamelového dřeva s dolní mostovkou a šikmými závěsyOpěry s rovnoběžnými křídly jsou v místech opěr bývalého mostu, založeny jsou na mikropilotách a obloženy kamenem

Projektování, projednávání a povolování staveb v NP Šumava je časově náročný proces i vzhledem ke skutečnosti, že investor je zároveň orgánem ochrany životního prostředí. Projektant tak musí de facto sloužit dvěma pánům. Do návrhu se vložilo mnoho času a energie, dokumentace pro posuzování vlivů na životní prostředí byla nakonec dražší než dokumentace objektu.

Základní údaje o stavbě

Investor: Správa NP a CHKO Šumava
Projektant stavby: Obermeyer Helika, a. s., SUDOP Praha, a. s., hlavní inženýr projektu – doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
Pozn.: autor zpracoval projektové stupně STU, DÚR, DSP/ZDS akce na základě přímého zadání investora ve firmě Obermeyer Helika, a. s.; po přechodu do firmy SUDOP Praha, a. s., byl investorem pověřen autorským dozorem a zpracoval RDS pro zhotovitele. 
Zhotovitel: Hobak, a. s., stavbyvedoucí Jan Vavrovský
Celkové náklady na stavbu: 4,5 mil. Kč (odhad projektanta 6,1 mil. Kč)
Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa OPŽP: 6. – Zlepšování stavu přírody a krajiny, za podpory Evropské unie (ERDF)
Dokončení stavby: nosné konstrukce – podzim 2013, uvedení do provozu – jaro 2014

Volba materiálu nosné konstrukce
Z hlediska koncepce přemostění se autor projektu snažil udržet polohu původních opěr. Jelikož se řeka na tomto místě pravidelně rozvodňuje, vyloučil také varianty mostu s horní mostovkou, zejména proto, aby se nemusela příliš zvyšovat tělesa stávajících násypů. V rámci studie bylo zpracováno několik konstrukčních a materiálových variant s dolní mostovkou. Investor preferoval variantu ocelového oblouku, takže autor vynaložil obrovský objem času a úsilí na prosazení přírodě blízkého materiálu, který se lépe začlení do místa a podtrhne jeho charakter. Kam už projektovat dřevěné konstrukce, když ne na Šumavu?

Zatěžovací zkoušky
Protože má most mimořádně velké rozpětí, byla pro něj předepsána statická a dynamická zatěžovací zkouška. Vzhledem k tomu, že neexistují kritéria pro dřevěné mostní konstrukce, bylo nutné předvídat chování konstrukce z hlediska dotlačení jejích spojů a dopadu na výsledné deformační chování. Kritéria byla uvažována kombinací kritérií pro betonové a ocelové konstrukce. Statická zatěžovací zkouška se prováděla pomocí kádí s vodou s účinnostmi přesahujícími 70 %. Byly realizovány tři zatěžovací stavy: podélně i příčně symetrický, podélně asymetrický a příčně symetrický, podélně symetrický a příčně asymetrický. Předpoklady statického výpočtu se ukázaly jako správné.

Oblouk má rozměry 320 x 900 mm, táhlo 320 x 700 mm. Nosníky takovéto šířky je obtížné vyrobit, proto se realizovaly ze dvou nosníků šířky 160 mm,  spřažených ocelovými svorníky.Dřevěné oblouky a táhla spojují vějířovitě uspořádané tyčové závěsy ze systémových prvků

Návrh přemostění
Nosná konstrukce byla navržena jako oblouk z lepeného lamelového dřeva s dolní mostovkou a šikmými závěsy. Opěry s rovnoběžnými křídly se nacházejí v místech opěr bývalého mostu, založeny jsou na mikropilotách a obloženy kamenem z původních opěr. Pro druhou opěru na levém břehu byl orgány ochrany přírody omezen přístup těžké techniky. 

Nosnou konstrukci tvoří dva obvodové nosníky z lepeného dřeva třídy pevnosti GL 28h. Oblouk má rozměry 320 x 900 mm, táhlo 320 x 700 mm. Nosníky takovéto šířky je obtížné vyrobit, proto se realizovaly ze dvou nosníků šířky 160 mm spřažených ocelovými svorníky. Podélnou spáru nahoře překrývá dřevěná deska upevněná vruty. Táhla oblouku jsou pod mostovkou po dvou metrech příčně spojena ocelovými válcovanými nosníky a příčně zavětrovanými trubkami. Hlavní obloukové nosníky jsou propojeny a příčně zavětrovány ocelovými válcovanými nosníky a příčně zavětrovanými trubkami uspořádanými v rombické soustavě. Dřevěné oblouky a táhla spojují vějířovitě uspořádané tyčové závěsy ze systémových prvků. Koncový příčník tvoří svařené nosníky. Přípoje příčníků na hlavní nosník byly zajištěny ocelovými svorníky.

Mostovka byla navržena ze dvou podélných hranolů z lepeného lamelového dřeva o rozměrech 120 x 180 mm, na nichž leží příčné dubové mostnice. Mezi mostnicemi jsou v podélném směru mezery šířky 10 mm, jež zajišťují odvodnění mostu. Mostnice jsou k podélníkům připevněny vruty, podélníky k ocelovým příčníkům pomocí ocelových svorníků a navařených plechů. Lávka má dřevěné zábradlí výšky 1,3 m s výplní z tahokovu. Na koncích stavby byly umístěny kamenné bloky jako zábrany proti vjezdu motorových vozidel.

Průběh výstavby
Po založení spodní stavby včetně terénních úprav měla být dodána dřevěná konstrukce se všemi ocelovými prvky. K tomu nakonec nedošlo, takže se dřevěné díly sesazovaly na místě, což přineslo výrazné komplikace. Trvanlivost konstrukce ukáže až čas a drsné šumavské podnebí…

Konstrukce byla osazena vcelku mobilním jeřábem. Poté se realizovaly mostovka a zábradlí, na konci podzimu byly dokončeny terénní práce a staveniště se uvedlo do přírodě nejbližšího stavu. Opravné a dokončovací práce jako dokončení zakrytí podélné spáry oblouku byly provedeny na jaře 2014.

MAREK FOGLAR

Doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. je vedoucím projektantem v SUDOP Praha, a. s.

Lávka Černý Kříž přes Studenou Vltavu získala Cenu Svazu měst a obcí ČR v soutěži Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku 2014.